Nr.162 - Vederlæggelse af stedfortrædere i Byrådet

Sagsnr.: 17/23775

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Det anbefales Byrådet at ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til også i den næste byrådsperiode at yde diæter til stedfortrædere, der deltager i byrådsmøder, når vedkommende er indkaldt efter styrelseslovens § 15, stk.2.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune fik den 12. december 2013 Økonomi- og Indenrigsministeriets dispensation til, at der indsættes en midlertidig bestemmelse fra 1. januar 2014 – 31. december 2017 i styrelsesvedtægten, hvorefter en stedfortræder får en diæt for at deltage i et byrådsmøde, når vedkommende indkaldes efter styrelseslovens § 15, stk. 2.


Baggrunden herfor er, at der er en forskel i vederlæggelsen alt efter om en stedfortræder indkaldes til et enkelt byrådsmøde efter styrelseslovens § 15, stk.1 eller efter § 15, stk.2.


-      Stedfortræderen får en diæt på 415 kr. for at deltage i et byrådsmøde efter § 15, stk.1, hvor et byrådsmedlem er forhindret pga. sygdom, og stedfortræderen er indkaldt efter krav fra pågældende parti

-      Stedfortræderen kan derimod kun få et forholdsmæssigt vederlag på 245 kr. for at deltage i et enkelt byrådsmøde efter § 15, stk.2, når et byrådsmedlem er forhindret på grund af sygdom, forretninger, andre offentlige hverv m.v. og borgmesteren indkalder i medfør af styrelsesvedtægtens § 21 (fast vederlag på 89.314 kr. : 365 dage = 245 kr.)


Da indkaldelse af stedfortræder oftest sker efter § 15, stk. 2 og arbejdsbyrden er den samme, bør de to situationer sidestilles, hvilket var baggrunden for at Byrådet både i 2011 og 2013 anmodede ministeriet om dispensation.


Administrationen anbefaler, at Byrådet ansøger om dispensation, så der også kan indsættes en tilsvarende bestemmelse i den nye styrelsesvedtægt for perioden 1. januar 2018 – 31.december 2021.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgiften afholdes af budget til vederlag til byrådet.

Retsgrundlag

Styrelseslovens §§ 15, 16 og 65c.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet ansøger Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til at udbetale diæter til stedfortrædere i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.