Nr.161 - Fredensborg Vandrerhjem - vedtægtsændring

Sagsnr.: 17/22740

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en henvendelse fra bestyrelsen for Fredensborg Vandrerhjem om en vedtægtsændring.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Vandrerhjem Fond er en erhvervsdrivende fond, som er stiftet af Fredensborg-Humlebæk Kommune med det formål at drive vandrerhjem i ejendommen Østrupvej 3, Fredensborg. Fredensborg Byråd udpeger to medlemmer til fondens bestyrelse.


Ifølge vedtægtens § 8 skal vigtige beslutninger for fonden, herunder køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt låne- og leasingaftaler, der overstiger en beløbsramme på i alt 250.000 kr. forelægges byrådet til udtalelse. Herudover har kommunen ingen indflydelse på fonden, og skal eksempelvis ikke godkende vedtægtsændringer. Tilsynet med fonden udøves af Erhvervsstyrelsen, som skal godkende vedtægtsændringer.


Bestyrelsen har på sit møde den 25. oktober 2017 vedtaget to ændringer af fondens vedtægt.


For det første en ændring, som ophæver vedtægtens § 3,  hvorefter fonden er forpligtet til at være medlem af Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem.


Ændringen skal gøre det muligt at melde vandrerhjemmet ud af landsforeningen, idet medlemskabet efter bestyrelsens og forpagterens vurdering ikke længere indebærer fordele for vandrerhjemmet, som står mål med medlemsbidraget.


For det andet en ændring af vedtægtens § 6, som vedrører valg af medlemmer til bestyrelsen. Ændringen går ud på at fjerne kravet om, at de to medlemmer, der udpeges af Byrådet, skal være medlemmer af Byrådet. Ændringen indebærer således, at Byrådet vil kunne udpege personer, der ikke er medlemmer af Byrådet til at besætte de to pladser i bestyrelsen.


Erhvervsstyrelsen har meddelt fonden, at man vil kunne godkende ophævelse af vedtægtens § 3, men at man for så vidt angår ændringen af vedtægtens § 6, ønsker en erklæring om, at Byrådet er indforstået med ændringen.


Spørgsmålet om kommunal deltagelse i Fredensborg Vandrerhjem Fond blev behandlet af den politiske arbejdsgruppe til forberedelse af byrådsperioden 2018-2021. Arbejdsgruppen anbefalede, at der søges gennemført en vedtægtsændring, så byrådsrepræsentationen i Fredensborg Vandrerhjem ophører. Da vedtægtsændringen således ligger i tråd med den politiske arbejdsgruppes anbefalinger, er det administrationens indstilling, at Byrådet meddeler Erhvervsstyrelsen, at man er indforstået med at vedtægtens § 6 ændres, som fondsbestyrelsen har besluttet.


Såfremt ændringen af vedtægtens § 6 bliver godkendt, vil den blive indarbejdet i dagsordenen til det konstituerende møde i det nyvalgte byråd.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet meddeler Erhvervsstyrelsen, at man er indforstået med at vedtægten for Fredensborg Vandrerhjem Fond ændres, således at kravet om at de to bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af Byrådet, skal være medlemmer af Byrådet, udgår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.