Nr.48 - Orientering om dumpning af gifttønder fra Lars Foss Kemi

Sagsnr.: 17/2781

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Kort orientering om forureningssag med dumpning af gifttønder fra Lars Foss Kemi på flere tidligere lossepladser i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Den seneste presseomtale om dumpning af gifttønder fra Lars Foss Kemi vedrører følgende fire lokaliteter, hvor der indtil 1970erne har været lossepladser eller dumpning af affald:

  • Højsager Losseplads, Højsagervej 12
  • Kejserdal Losseplads, Humlebækvej 64
  • Roland Losseplads ved Knurrenborg Vang, Langstrupvej 5
  • Kastanievej 40-42

Herud over er der også kendskab til dumpning af gifttønder ved selve fabrikken på Præstemosevej 2-4.


Alle lokaliteter er i forvejen kendt af - såvel Kommunen som Regionen - og er i et eller andet omfang allerede undersøgt af det tidligere Frederiksborg Amt.  Undersøgelserne har resulteret i, at de tidligere lossepladser samt fabrikkens tidligere adresse er kortlagt som forurenede. Kun Kastanjevej 40-42 er efter en undersøgelse af Regionen ikke kortlagt som forurenet.


De berørte lokaliteter – med undtagelse af Præstemosevej 2-4 – ligger alle inden for områder med særlig drikkevandsinteresser, hvilket betyder, at de er omfattet af den offentlige indsats. Dette medfører, at regionen, som udgangspunkt, skal beskytte grundvandet. Regionen har dog mange andre kortlagte forureninger, og de førnævnte lokaliteter indgår derfor sammen med de øvrige forureninger i regionens prioritering af deres indsatser (undersøgelser, moniteringer og oprydninger). Præstemosevej 2-4 ligger udenfor område med særlig drikkevandsinteresse og er derfor ikke omfattet af regionens offentlige indsats.


Kommunen er tilsynsmyndighed på drikkevandskvalitet. Der føres tilsyn med vandkvaliteten i de almene vandforsyningers vandindvindingsboringer, på vandværkerne og ved forbrugerne.

På baggrund af Regionens vurdering af, at forureningerne på de 4 lossepladser har Kommunen hidtil kun analyseret for organiske forureninger affødt af pesticidanvendelse i landbruget.


Kommunen ser med stor alvor på de nu fremkomne oplysninger om omfanget af deponeringer af affald fra Lars Foss Kemi. Kommunen har iværksat at der i samråd med Regionen og de berørte vandværker aftales analyseprogram for drikkevandsboringer til almen vandforsyning for at sikre, at de ikke er forurenede pga. de nævnte giftdeponeringer.


Nedenfor er der nærmere redegjort for hvilke lossepladser, der ligger indenfor hvilke indvindingsoplande:

  • Højsager Losseplads ligger i indvindingsopland til Langstrup Kildeplads (Sjælsø Vandværk/Nordvand) og til Langstrup Vandværk; samt i grundvandsdannende opland til Langstrup Vandværk
  • Kejserdal Losseplads ligger i indvindingsopland og delvis i grundvandsdannende opland til Humlebæk Vandværk
  • Roland Losseplads, (Knurrenborg Vang) Langstrupvej 5, ligger i indvindings- og grundvandsdannende opland til Langstrup Kildeplads
  • Kastanievej 40-42 ligger i yderkanten af indvindingsopland til Endrup Vandværk.

Kommunen ved direktør Thomas Barfoed har den 23. februar 2017 sendt et brev til regionens direktør for Center for Regional Udvikling, Claus Bjørn Billehøj, om sagen. I brevet efterspørger kommunen en redegørelse for, hvad regionen – på baggrund af eventuelle nye oplysninger i sagerne - har til hensigt at foretage sig på de omtalte lokaliteter for at sikre, at grundvandet ikke bliver forurenet, og for at borgerne ikke kan komme i kontakt med forurenet jord eller overfladevand, når de opholder sig på de pågældende lokaliteter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Jordforureningsloven, Vandforsyningsloven og Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At orientering tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-03-2017

Orienteringen tages til efterretning. Der udarbejdes en pressemeddelse på baggrund af orienteringen, og der fremsendes en opfordring til miljøministeren med ønske om prioritering af yderligere midler til oprensning af jordforureninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017


Anbefaler Plan,- Miljø,- og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-03-2017


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Byrådet anmoder administrationen om at indhente en uddybende redegørelse og en oprensningsplan samt en oplysning omkring prioriteringen af områderne i Fredensborg Kommune.