Nr.39 - Revisionsberetning nr. 10, løbende revision 2016

Sagsnr.: 17/1818

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Revisionsberetning nr. 10 løbende revision 2016 fremlægges til godkendelse

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens revision BDO udarbejder for regnskabsåret 2016 to formelle beretninger. 


  1. Løbende revision 2016, behandles i denne sag.
  2. Endelig årsberetning for regnskabsåret 2016 som kommer til politisk behandling i juni. Her vil BDO møde til økonomiudvalgets behandling af sagen. 

I den løbende revision 2016 giver revisionen sin vurdering af, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, herunder om kommunens interne forretningsgange, kontrolsystemer m.v. fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes om årets økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med byrådets bevillinger, lovgivning m.v.


Revisionens gennemgang har blandt andet givet anledning til følgende konklusioner:


På området for regnskabsføring og interne kontroller er det revisionens opfattelse at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Dette er underbygget af stikprøver og udsøgninger, som viste at de enkelte bogføringsenheder generelt var ajour med bogføringen. Der blev heller ikke fundet væsentlige bogføringsfejl i de reviderede bilag.


På Løn- og personaleområdet er konklusionen, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse.


Den sammenfattende konklusion på personsagsområdet for det sociale område er, at personsager generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Det er revisionens vurdering, at fejlniveauet er faldet væsentlig i forhold til sidste år. Det anbefales, at der etableres en kvalitetskontrol med området ”Hjælp i særlige tilfælde efter Integrationsloven” i Center for Borgerservice og Digitalisering som i Center Job og Uddannelse. Begge anbefalinger er under implementering i organisationen.


Den løbende revision har givet anledning til en bemærkning:


Integration – integrationsprogrammet som er blevet gennemgået på baggrund af stigende udgifter og væsentlige lovændringer i 2016. Her har sagsgennemgangen vist at der er fejl. Fejlene kan henføres til manglende løbende indberetning, rettidig opfølgning og stillingtagen ved udeblivelse fra tilbud.


Administrationen har allerede i løbet af 2016 i dialog med revisionen iværksat en række tiltag, herunder skærpet ledelsesmæssigt tilsyn og kompetenceudvikling af medarbejdere for at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen på området.  


Se i øvrigt administrationens besvarelse på bemærkningen i bilag.


Tidligere revisionsbemærkninger for den løbende sagsrevision 2015.


  • Hjælp i særlige tilfælde – integration
  • Uddannelseshjælp
  • Revalidering

Anses for afsluttet fra revisionens side.


Den sidste bemærkning ”Forretningsgange i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion”, vil der blive foretaget opfølgning på ved den afsluttende revision.


Der har igennem året været en løbende dialog mellem de respektive centre og revisionen, for at bevare fokus på tidligere års bemærkninger samt opmærkningspunkter i indeværende regnskabsår.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.    At delberetningen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-03-2017


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.