Nr.38 - Udkast til regnskab 2016

Sagsnr.: 16/28953

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Godkendelse af udkast til regnskab 2016 med henblik på godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskab 2016 viser et overskud på den primære drift på 183,7 mio.kr.  Driftsoverskuddet er ca. 71 mio. kr. højere end forventet i korrigeret budget, og godt 58 mio. kr. bedre end i regnskab 2015.

Det høje driftsoverskud skyldes blandt andet, at der i 2016 er indarbejdet driftsoverførsler fra 2015 på 38 mio. kr. samt frigivet indefrosne driftsmidler fra 2014 på 24 mio. kr. I alt er driftsområdet således blevet tilført 62 mio. kr. alene i form af overførsler i 2016.

 

Der blev i 2016 gennemført anlægsprojekter for 27,7 mio. kr. hvilket er 48,7 mio. kr. mindre end budgettet. Mindre forbruget kan forklares ved udskydelse af anlægsprojekter til 2017 samt realiserede salgsindtægter for 19,7 mio. kr. i 2016.

Det primære driftsresultat kunne derfor som budgetlagt finansiere udgifterne til anlæg, hvorfor det samlede resultat på drift og anlæg – på det skattefinansierede område er et overskud på 156 mio. kr. Dermed har både genopretningsplanen som byrådet vedtog i maj 2015 om blandt andet indefrysning af overførsler, anlægsstop samt generel tilbageholdenhed i organisationen og budgetaftalen for 2016 haft den ønskede effekt på kommunens kassebeholdning.

 

Kommunen har i regnskabsåret 2016 hjemtaget to lån på i alt 33,4 mio. kr. I januar 2017 kunne lånerammen for 2016 endeligt opgøres og der blev optaget yderligere lån for 8 mio. kr. til klimainvesteringer og indefrosne ejendomsskatter, jf. tidligere politisk beslutning. Den samlede låneramme i 2016 udgjorde således 41,4 mio. kr. Samtidig blev der i 2016 afdraget 48,1 mio. kr. på kommunens samlede gæld.

 

Balanceforskydninger er forskydninger i likviditeten mellem årene, i regnskab 2016 er der tale om forskydninger i regningsbetalinger samt refusioner fra staten, der medførte et kassetræk på 11,6 mio. kr. Regnskab 2016 viser herefter en samlet forøgelse af de likvide aktiver (kasseopbygning) på 127,6 mio. kr.

 

Regnskabsresultat 2016.

 

Regnskabsresultat 2016

Regnskab 2015

Oprindeligt Budget 2016

Korrigeret Budget 2016

Regnskab 2016

(1.000 kr.)

 

 

 

 

 

I. Det skattefinansierede område

 

 

 

 

Skatter, tilskud og udligning

-2.484.848

-2.563.947

-2.568.269

-2.560.477

Driftsvirksomhed incl. Statsrefusion

2.347.006

2.431.319

2.441.466

2.367.378

Heraf overførsler vedrørende 2014->2015

 

23.878

23.878

 

Heraf overførsler vedrørende 2015->2016

 

 

38.000

 

Renter og kursregulering

12.534

23.471

14.378

9.326

Primært driftsresultat

-125.308

-109.157

-112.425

-183.773

Anlægsvirksomhed

60.274

76.346

31.096

27.659

Resultat af det skattefinansierede område

-65.034

-32.811

-81.329

-156.114

 

 

 

 

 

II. Det brugerfinansierede område *

 

 

 

 

Drift

1.463

0

0

2.158

Anlæg

3.787

0

0

0

Resultat af det brugerfinan. område

5.250

0

0

2.158

 

 

 

 

 

III. Lån og balanceforskydninger

 

 

 

 

Optagne lån (alm. Drift)

0

-23.000

-38.129

-33.421

Afdrag på lån

47.588

38.765

48.386

48.107

Balanceforskydninger

-37.088

-2.646

-3.241

11.634

Resultat af lån og balanceforskydninger

10.500

13.119

7.016

26.320

 

 

 

 

 

Ændringer af likvide aktiver **

-49.284

-19.692

-74.313

-127.636

* Affaldshåndtering

** + forbrug af likvide midler / - forøgelse af likvide aktiver

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning var primo året på 34,7 mio. kr. stigende til 128,4 mio. kr. ultimo 2016. Kassebeholdningen er et resultat af blandt andet driftsoverførsler, udskudte anlægsprojekter samt lånoptag til tilbagekøb af DONG lysmaster i 2018 på 13 mio. kr.

 

På kommunens drift afspejler det endelige resultat mindre udgifter i forhold til korrigeret budget 2016 på langt de fleste politikområder, i regnskabsbemærk-ningerne (bilag 1) er der for hvert politikområde en mere detaljeret gennemgang af politikområdernes resultat for 2016.

 

Udgifterne under servicerammen (driftsudgifter eksklusiv aktivitetsbestemt medfinansiering og politikområde beskæftigelse) var i 2016 på 1.800,2 mio. kr.,

18 mio. kr. under den udmeldte serviceramme.

 

Regnskabet vil efter behandling i Byrådet blive oversendt revisionen for gennemgang og godkendelse. Revisionsberetning med påtegning vil blive forelagt Byrådet i juni måned 2017.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Endeligt regnskab 2016 vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside i juni 2017 efter Byrådets godkendelse.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender udkast til regnskab 2016 og oversender til revisionen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-03-2017


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.