Nr.35 - Venstre anmoder om at arbejdet vedr. Karlebo Landsby iværksættes

Sagsnr.: 17/7209

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Venstre anmoder om at følgende sag optages på byrådets dagsorden til byrådsmødet den 27. marts 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

På vegne af Venstres byrådsgruppe fremsendes hermed nedenstående punkt til optagelse på byrådets dagsorden for mødet i marts:

Byrådet vedtog den 28. april 2014 med henvisning til Kommuneplan 2013, at der arbejdes for en balanceret udvikling af Karlebo landsby med respekt for det omgivende miljø med det formål at tiltrække børnefamilier og bevare den attraktive natur. Desuden har der været udtrykt ønske om, at opdatere den gældende lokalplan nr. 37 for Karlebo Landsby, da dele af lokalplanen opfattes som forældet i forhold til blandt andet nye energikrav.

Jf. Venstres senest modtagne oplysninger er denne beslutning, til trods for, at den er truffet med et bredt flertal for 36 måneder siden, endnu ikke omsat til egentlig planlægning.
Da den forældede lokalplan lokalt ses som en hindring for landsbyens udvikling og med sine nuværende (forældede) krav til bygningsindretning, mindste matrikelstørrelser mv, foreslår Venstre, at byrådet instruerer administrationen om uden unødigt ophold i samarbejde med borgerne, at iværksætte arbejdet med at skabe en opdateret lokalplan for hele Karlebo by.

Administrationens bemærkninger

 

På baggrund af Byrådets beslutning af 28. april 2014 behandlede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget i maj 2016 sag om udvikling af Karlebo Landsby.

 

Administrationen oplyste i sagen, at den forestående revision og planloven samt revision af Fingerplanen forventes at få betydning for Karlebos udviklingsmuligheder.

På den baggrund vedtog udvalgene hhv. den 3 og den 23. maj 2016 administrationens indstilling:

1.    At fremtidig planlægning for Karlebo landsby (bortset fra Karlebovej 23 og Gunderødvej 46) afventer de forventede ændringer af Planlov og Fingerplan.

2.    At fremtidig planlægning for Karlebo Landsby tilrettelægges som beskrevet i forslaget til proces for udvikling af Karlebo Landsby.

 

Processen der refereres til i indstillingens punkt 2 er følgende:

 

·         Indledende borgermøde om udvikling af Karlebo (evt. nedsættelse af arbejdsgruppe)

·         Analyse af beskyttelsesinteresser og bud på muligheder

·         Borgermøde

·         Forslag til ny lokalplan

·         Høring og borgermøde

·         Vedtagelse af lokalplan

 

 

Administrationen forventer, at den nye planlov er færdigbehandlet sommeren 2017 og en ny fingerplan i løbet af 2018. Derefter kan ovenstående proces iværksættes, som tidligere politisk besluttet.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Venstre indstiller:


  1. At byrådet instruerer administrationen om uden unødigt ophold i samarbejde med borgerne, at iværksætte arbejdet med at skabe en opdateret lokalplan for hele Karlebo by.

Beslutning i Byrådet den 27-03-2017


Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget.