Nr.34 - Principiel stillingtagen til skydehuse og støjhegn, Langstrup Flugtskydebane

Sagsnr.: 16/31204

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Borgmesteren vurderer, at der formentlig vil være et flertal i byrådet for Fritids – og Idrætsudvalgets beslutning vedr. administrationens indstilling punkt 3. Derfor har borgmesteren besluttet at sætte sagen på dagsordenen til beslutning i byrådet jvfr. borgmesterens indgrebsret ifølge styrelseslovens § 31a stk. 3.


Principiel stillingtagen til en ansøgning om landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til opstilling af skydehuse og støjhegn på Langstrup Flugtskydebane. Hvis udvalget er positiv til det ansøgte skal kommunen gennemføre en høring, og udvalget skal træffe en endelig beslutning på et senere møde.

Sagsfremstilling og økonomi

Denne sag knytter sig tæt til de aktuelle sager om fremtiden for skydebanerne i Langstrup Mose. Langstrup Flugtskydebane har ansøgt om at etablere skydehuse(pavilloner omkring standpladserne) og andre støjdæmpende foranstaltninger for at reducere støjgenerne hos naboerne.

 

Sagen vedrører 4 forhold (se bilag 1):

A. Opstilling af 5 skydehuse, ca. 15 m2 og ca. 3,2 m høje, omkring de eksisterende standpladser på skydebanen. 4 af disse ønskes placeret i § 3 beskyttet eng.

B. Opstilling af en ”støjmur” af høballer mod vest, ca. 100 m lang og ca. 5 m høj. Der er allerede opstillet halvdelen af muren i halv højde.

C. Opstilling af et støjhegn mod syd, ca. 20 m langt og ca. 3 m højt.

D. Et nyt skydehus på en ny standplads i § 3-beskyttet eng. Der ansøges her om udvidelse af den nuværende bane mod nord.

 

Ansøgningen om de støjdæmpende foranstaltninger begrundes med, at tiltagene vil begrænse støjgenerne for de omboende. Tiltagene kan ifølge ansøger udføres uafhængigt af en langsigtet løsning.

 

Opstilling og byggeri af de støjdæmpende foranstaltninger fordrer en landzonetilladelse og til dels en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Administrationen vurderer, at Fredensborg Kommune har mulighed for at være principiel positiv til en tidsbegrænset landzonetilladelse til udløbet af 2018, mens der arbejdes på at etablere en permanent løsning omkring skydebanerne.

 

Det er desuden administrationens vurdering, at Fredensborg Kommune på den konkrete placering har mulighed for at meddele en tidsbegrænset dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 (eng) til de begrænsede anlæg med klausul om nedtagning, såfremt anvendelsen som skydebane ophører.

 

Dog vurderes det, at der ikke bør gives tilladelse vedr. punkt D til udvidelse af den nuværende bane med en ny standplads og tilhørende skydehus i §3 beskyttet eng.

 

Sammenhæng med igangværende miljøsag

Administrationen er enig i ansøgers vurdering af, at kommunen har mulighed for at behandle spørgsmålet om en eventuel landzonetilladelse og dispensation fra § 3 til skydehuse og ”støjhegn” uafhængig af den verserende sag om fremtiden for skydebanerne i Langstrup Mose. Beslutningen vedrørende landzonetilladelser og dispensation fra § 3 skal dog træffes under hensyntagen til den samlede problematik med skydebanerne og deres fremtid.

 

Udvidelse af den nuværende bane mod nord med et nyt skydehus på en ny standplads, ansøgningens pkt. D, kræver udover landzonetilladelse og § 3 dispensation, miljøgodkendelse. Dette spørgsmål er således tæt knyttet til de igangværende drøftelser om den fremtidige håndtering af miljøforholdene på Langstrup Flugtskydebane.

 

I miljøsagen håndteres det eksisterende affald fra skydebaneaktiviteterne samt vilkår til hindring af yderligere affald i § 3 området. Da de ansøgte skydehusepå de eksisterende standpladser ikke medfører øgede affaldsmængder fra skydeaktiviteterne i de beskyttede områder, er der ikke noget til hinder for at behandle nærværende ansøgning ift. § 3. 

 

Om området

Skydebanen er beliggende i Langstrup Mose.

 

Området er i kommuneplanen udpeget som regionalt og lokalt friluftsområde. Kommuneplanen opdeler landområdet i 3 lokaliseringszoner for friluftsanlæg. Området er beliggende i forbudszonen, som blandt andet indebærer at eksisterende anlæg ikke kan udvides. Der foreligger dog en overordnet landzonetilladelse til skydebaneanvendelse af arealet fra 2003.

 

Området er omfattet af kommuneplanens bestemmelser om støjende friluftsanlæg, og de eksisterende flugtskydebaner i Langstrup Mose er indskrevet i kommuneplanen som eksisterende støjende friluftsanlæg.

 

Området er i kommuneplanen desuden udpeget som beskyttelsesområde for landskabsværdier og et værdifuldt landskabsstrøg.

 

Der er et beskyttelsesområde for naturværdier, og den ansøgte placering for 4 skydehuse på den nuværende skydebane (pkt. A) og skydehus på den nye standplads (pkt. D) ligger i § 3 beskyttet eng.

 

Området ligger tæt på beskyttelsesområde for kulturhistoriske værdier.

 

Alle forurenede arealer skal som følge af jordforureningsloven kortlægges. Det er regionen, der kortlægger arealer. Kortlægning sker på 2 niveauer, henholdsvis vidensniveau 1 og vidensniveau 2. Den nuværende skydebane er V1-kortlagt med hensyn til jordforurening på matr. nr. 18g. Dette betyder at der på grund af anvendelsen som skydebane er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet.

 

Landzonetilladelse

Opstilling af skydehuse, støjhegn og en ’høballemur’ forudsætter en landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1. 

 

Med hensyn til støjhegn og ’høballemuren’ er det afgørende, om konstruktionen skal betragtes som bebyggelse (sådan som det defineres i byggeloven), samt hvilket formål hegnet/muren har. Eftersom høballemuren er en større konstruktion, hvis formål er støjdæmpning, og der ikke er tale om et midlertidigt landbrugsmæssigt oplag, er det administrationens vurdering, at muren forudsætter en landzonetilladelse.

 

Etablering af et nyt anlæg til skydning og opstilling af et nyt skydehus på en ny standplads mod nord forudsætter også landzonetilladelse. Natur- og Miljøklagenævnet traf i oktober 2015 en afgørelse i spørgsmålet om kommunens overordnede landzonetilladelse til anvendelsen af arealet som skydebane fra december 2003 fortsat er gyldig. Nævnet skrev blandt andet: ”… at landzonetilladelsen fra december 2003 … må betragtes som en overordnet tilladelse til ændret anvendelse fra landbrug til anvendelse til aktiviteter i tilknytning til den eksisterende Langstrup Flugtskydningsbane på matr.nr. 18g, men ikke som en landzonetilladelse til et konkretiseret projekt med etablering af bygninger, skydebaner eller andre anlæg til skydning”.

 

Natur- og Miljøklagenævnets praksis ift. landzonetilladelse

Ovennævnte afgørelse fra oktober 2015 vedrører kun spørgsmålet om landzonetilladelsen fra 2003.

 

I en afgørelse fra marts 2015 i en sag om et klubhus til modelflyveklubben i Langstrup Mose ophævede Natur- og Miljøklagenævnet kommunens landzonetilladelse, og ændrede den til et afslag. Begrundelsen var at det ansøgte ville stride mod de hensyn, der skal varetages ved administration af planlovens landzonebestemmelser: Nævnet har navnlig lagt vægt på, at området fremstår uforstyrret med meget begrænset bebyggelse, og at opførelse af det ansøgte klubhus og maskinhus i Langstrup Mose, der rummer flere landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier, vil få en negativ indflydelse på landskabet og vil stride mod landzonebestemmelsernes landskabsbeskyttende formål. Nævnet har også lagt vægt på landzonebestemmelsernes formål om at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Det forhold, at modelflyveklubbens flyveaktiviteter i Langstrup Mose er lovlige, og at den meddelte landzonetilladelse til bygningerne er tidsbegrænset, kan ikke ændre herved.

 

Om § 3 beskyttet natur

Etablering af den nye standplads med skydehus, samt etablering af 4 skydehuse omkring de eksisterende standpladser, forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur (eng).

 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke ske ændringer af naturtilstanden i et beskyttet område uden en forudgående dispensation. Praksis er særdeles restriktiv, og der kan ikke meddeles dispensation til tiltag, der forringer naturtilstanden, fx til permanente anlæg. Der tages altid udgangspunkt i en konkret vurdering, hvor det ansøgte vurderes i forhold til påvirkningen af naturværdierne på stedet. Der lægges desuden vægt på, om det ansøgte medfører en konkret, varig ændring af naturtilstanden, eller om der er tale om en midlertidig ændring. Desuden lægges der vægt på, om der er tale om anlæg, der understøtter en allerede lovlig aktivitet i området, eller om der er tale om en ny aktivitet.

 

Administrationen har tidligere vurderet på Karlebo Skydebane, at etablering af skydehuse ikke er forenelig med den § 3 beskyttede mose i området ud fra en konkret vurdering af anlæggets påvirkning af mosens natur som følge af den omfattende betonfundering i mose et anlæg af denne karakter ville medføre, samt påvirkningen af vegetationen. Der er således forskel på § 3 myndighedens vurdering af muligheden for dispensation til samme anlæg alt efter, hvor anlægget placeres og hvor omfattende og varig konstruktionen er.

 

Natur- og Miljøklagenævnets praksis ift. beskyttet natur

Som det fremgår af bilag 2 til sag 191 på Plan, Klima- og Miljøudvalgets møde den 4. oktober 2016 (bilag 2) er Natur- og Miljøklagenævnets praksis ift. anlæg i § 3 beskyttet natur særdeles restriktiv. Administrationen er ikke bekendt med kommuner, der har meddelt dispensation til skydehuse i § 3 områder. Der er dog eksempler på kommuner, der har meddelt dispensation til opsætning af lettere støjdæmpende konstruktioner på skydebaner i § 3 områder på eksisterende lovlige baner, herunder mindre maskinhuse på 12 m2. Der henvises til vedlagte notat af 15. november 2016 for uddybning af 4 andre kommuners håndtering af § 3 på skydebaneanlæg (bilag 3).

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer overordnet set, at etablering af støjreducerende tiltag kan være i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser, og at der er tale om et positivt initiativ som tager hensyn til naboer og omgivelserne.

 

Administrationen vurderer dog også, at opstilling af skydehuse og en stor ’høballemur’ medfører spredt og uplanlagt bebyggelse, som ikke er i overensstemmelse med planlovens overordnede formål, jf. den ovennævnte afgørelse om modelflyveklubben, og heller ikke kommuneplanens bestemmelser om forbudszonen for friluftsanlæg. Etablering af en ny standplads vil medføre en udvidelse af selve skydeaktiviteterne på ejendommen.

 

I forhold til § 3 beskyttelsen er det administrationens vurdering, at der som udgangspunkt ikke bør meddeles dispensation til anlæg i naturbeskyttede områder. I dette konkrete tilfælde, kan Fredensborg Kommune dog overveje en tidsbegrænset dispensation til de 4 skydehuse omkring eksisterende standpladser. For en dispensation taler, at:

·          Der er tale om en mindre udvidelse i tilknytning til en eksisterende lovlig aktivitet.

  • Lige omkring de eksisterende standpladser, er der ikke er plantearter af større naturmæssig værdi, da områdets bevoksning er nedtrådt.
  • Skydehusenes arealaftryk er begrænsede og kan fjernes ved ophør af skydebaneaktiviteter.
  • Støjreduktionen vil have en positiv effekt for omboende, de rekreative interesser i nærområdet samt dyrelivet.

 

Administrationen vurderer samlet, at kommunen kan være principiel positiv til en tidsbegrænset landzonetilladelse til udløbet af 2018 samt en tidsbegrænset dispensation for samme periode fra naturbeskyttelseslovens § 3 med fjernelsesvilkår til følgende støjreducerende tiltag, mens der arbejdes på at etablere en permanent løsning omkring skydebanerne:

A.    Opstilling af 4 skydehuse, ca. 15 m2 og 3,2 m højt, på den nuværende skydebane med placeringer som på bilag 1.

B.    Opstilling af en støjmur af høballer mod vest, ca. 100 m langt og ca. 5 m højt.

C.    Opstilling af et støjhegn mod syd, ca. 20 m langt og ca. 3 m højt.

 

Disse tiltag giver mulighed for, at der kan der tages hensyn til naboer og omgivelser vedrørende støjforhold, samtidig med at kommunen arbejder for en samlet løsning, på lidt længere sigt.

 

Eftersom en revurdering af miljøgodkendelsen kan medføre justeringer i standpladsernes placering og skudretninger, bør en eventuel landzonetilladelse betinges af, at skydehusene fjernes såfremt revurderingen af miljøgodkendelsen medfører, at standpladsernes placering ændres. I givet fald skal der søges en ny landzonetilladelse og en ny § 3 dispensationen.

 

Kommunen bør stille krav om, at skydehusene (pkt. A) og støjhegnet (pkt. C) udformes som midlertidige trækonstruktioner med en mørk brun træbeklædning. For at sikre retablering af engen på sigt og minimere indgrebet i § 3 området må der ikke støbes fundament. Skydehusene skal fx stilles på betonfliser og forankres med jordspyd. Der må ikke etableres fast gulv i bygningerne. Desuden bør der i dispensationen efter naturbeskyttelseslovens § 3 stilles krav om, at skydehusene i § 3 fjernes efter ophør af skydebaneaktiviteteter. 

 

Med hensyn til pkt. D, opstilling af et skydehus på en ny standplads, vurderer administrationen, at der ikke bør meddeles en landzonetilladelse eller dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Begrundelsen for vurderingen er, at det ikke vil være i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser om udvidelse af skydebaner i forbudszonen samt hensynet til landskab og naturværdier, idet en udvidelse vil påvirke nye dele af § 3 området – ikke kun selve skydehuset men også aktiviteterne, der vil udgå fra den nye standplads/skydehus.

 

Administrationen vurderer, at en tidsbegrænset landzonetilladelse og dispensation fra § 3 med fjernelsesklausul bør tinglyses på ejendommen.

 

Hvis udvalget er positiv til landzonetilladelsen skal kommunen gennemføre en høring, og udvalget skal træffe en endelig beslutning på et senere møde. En eventuel dispensation fra § 3 beskyttelsen skal ikke i forudgående høring, men kan meddeles sideløbende med en eventuel landzonetilladelse. Administrationen anbefaler dog at informationen indgår i høringsmaterialet.  Begge afgørelser skal annonceres på kommunens hjemmeside, og der er 4 ugers klagefrist til Natur- og Miljøklagenævnet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planlovens landzonebestemmelser, naturbeskyttelseslovens § 3 bestemmelser om beskyttet natur.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Hvis udvalget er principielt positiv til det ansøgte skal kommunen gennemføre en naboorientering inden kommunen træffer afgørelse i sagen.

Indstilling

  1. At kommunen er principielt positiv til, at der kan meddeles en tidsbegrænset landzonetilladelse til 31-12-2018 til opstilling af 4 skydehuse på de eksisterende standpladser, høballemur og støjhegn på den nuværende skydebane som beskrevet i sagsfremstillingen under pkt. A, B, og C.
  2. At kommunen er principielt positiv til, at meddele tidsbegrænset dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til 4 skydehuse omkring eksisterende standpladser med fjernelsesklausul som beskrevet i sagsfremstillingen.
  3. At kommunen meddeler afslag til et skydehus og nye anlæg på en ny standplads, som beskrevet i sagsfremstillingen pkt. D.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 10-01-2017

Sagen blev udsat.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 09-03-2017


Udvalget behandlede indstilling til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.


Der foretoges afstemning:

Indstillingens pkt. 1 og 2.

For stemte:

Per Frost Henriksen (A), Charlotte Sander (A), Bo Hilsted (A), Flemming Rømer (O), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V).

Imod stemte:

Kristian Hegaard (B), Hossein Armandi (D).


Indstillingens pkt. 1 og 2 anbefales.


Indstillingens pkt. 3.

Per Frost Henriksen (A) stillede forslag om at tillade det ansøgte.

For stemte: Per Frost Henriksen (A), Charlotte Sander (A), Bo Hilsted (A), Flemming Rømer (O) og Lars Egedal (V).

Imod stemte:

Kristian Hegaard (B), Hossein Armandi (D).

Lars Søndergaard (V) undlod at stemme.


Vedr. pkt. 3 anbefaler udvalget at tillade det ansøgte.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-03-2017

Der foretoges afstemning.

 

Indstillingens pkt. 1 og 2.

For stemte:

Carsten Nielsen (A), Ergin Özer (A), Flemming Rømer(O), Thomas Bak (V), Lars Søndergaard (V).

Imod stemte:

Lars Simonsen (B), Ulla Hardy-Hansen (C), Hanne Berg (F).

Administrationens Indstillingens pkt. 1 og 2 er dermed vedtaget

 

Indstillingens pkt. 3.

Thomas Bak (V) stillede forslag om at tillade det ansøgte.

For stemte: Flemming Rømer (O), Thomas Bak (V).

Imod stemte: Carsten Nielsen (A), Ergin Özer (A), Lars Simonsen (B), Hanne Berg (F).

Lars Søndergaard (V) undlod at stemme.

 

Forslaget faldt.

Ulla Hardy-Hansen (C) deltog ikke i afstemningen vedr. indstillingens pkt. 3.

 

Administrationens indstilling vedr. pkt. 3 dermed vedtaget.

Beslutning i Byrådet den 27-03-2017


Der blev stemt om Fritids – og Idrætsudvalgets indstilling pkt. 3:


For: 20 (Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A), Henriette Stein (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Christian de Jonquiéres (C), Charlotte Bie (I), Helle Abild Hansen (I), Knud Løkke Rasmussen (I), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Carsten Wulff (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Imod: 6 (Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Undlader: 1 (Ergin Øzer (A))


Forslaget blev vedtaget.