Nr.83 - Buslæskærme - Aftale om reklamestandere

Sagsnr.: 17/9582

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til kontrakter vedr. reklamefinansieret byudstyr indgået mellem Clear Channel og de tidligere Karlebo og Fredensborg-Humlebæk Kommuner, herunder forlængelse til samme udløbsdato og den videre proces.

Sagsfremstilling og økonomi

Virksomheden Clear Channel ejer og driver et antal buslæskærme og vitriner i Fredensborg Kommune. Clear Channel råder over reklamepladsen på disse.

 

Clear Channel står for alt arbejdet i forbindelse med levering, opsættelse, renholdelse samt vedligeholdelse af læskærmene og afholder alle udgifter hermed. Clear Channel modtager reklameindtægter fra annoncører. Udstyret samt dets drift og vedligeholdelse er derved reklamefinansieret. For den ene af de to kontrakter kommunen har med Clear Channel betaler kommunen dog for elforbruget.


Kommunen har forpligtet sig til vederlagsfrist at stille areal til rådighed for opstilling af udstyret.Aftalernes varighed

I den tidligere Karlebo Kommune er der givet tilladelse til opsætning af 21 buslæskærme og 5 vitriner. Tilladelsen blev givet af Byrådet i Karlebo Kommune den 20. marts 2002. (Jf. allonge af 15. juli 2002 mellem Karlebo Kommune og Clear Channel er aftalen gældende for udstyr i den tidligere Karlebo Kommune forlænget fra 1. januar 2003.) Den nuværende kontrakt udløber 1. januar 2018.

 

I den tidligere Fredensborg Humlebæk Kommune blev der givet tilladelse til 16 buslæskærme og 7 vitriner jf. aftale pr 29. maj 1997. (Kontrakten med det tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune er oprindeligt indgået med firmaet Trans-Media A/S den 9. juni 1997, men er overtaget af Clear Channel Danmark A/S den 1. april 2005.) Denne kontrakt løber frem til 1. april 2020.


Vedr. reklameretten

Reklameretten fremgår af aftalernes punkt 8. Clear Channel disponerer frit over reklamepladsen på udstyret i aftaleperioden. Retningslinjerne for reklamens form og indhold følger markedsføringslovens bestemmelser og det internationale reklamekodeks.  Reklame af polemisk art vendt mod kommunen, partipolitisk reklame, religiøs propaganda samt pornografisk reklame må ikke forekomme. Kommunen har ikke mulighed for at forholde sig specifikt til, hvad der reklameres for.


Indgåelse af nye kontrakter

Clear Channel har kontaktet Fredensborg Kommune om, at det ville være hensigtsmæssigt at koordinere udløbsdatoen på begge aftaler, og forslår at Karleboaftalen forlænges, så den udløber samtidig med kontrakten for Fredensborg, dvs. 1. april 2020.

 

Dette vil give mulighed for at lave et samlet udbud og dermed en samlet kontrakt for det reklamefinansierede udstyr. Frem mod dette udbud re der desuden fornøden tid til at indlede en dialog omkring det forventede samlede behov for byudstyr i kommunen fremover.


Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at de nuværende kontrakter i Fredensborg Kommune med fordel kan forlænges til samme udløbsdato.

Det vil give mulighed for at lave et samlet udbud af det reklamefinansierede byudstyr. 


Som en del af udbudsprocessen vil administrationen endvidere undersøge muligheden for at nye kontrakter om reklamefinansieret byudstyr, eventuelt  kan overgå til NSPV. NSPV drifter og vedligeholder busstoppesteder både i Fredensborg og Helsingør Kommune. Til orientering har Helsingør Kommune ligeledes kontrakt med Clear Channel. Denne udløber i 2021.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.  At forlænge kontrakter til samme udløbsdato den 1. april 2020 vedr. reklamefinansieret byudstyr indgået mellem Clear Channel og det tidligere Karlebo Kommune og Fredensborg-Humlebæk Kommune.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-05-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling. Det blev præciseret, at der i kontrakten skal gives mulighed for, at Fredensborg Kommune sikres ret til at købe reklameplads en uge om året.


Økonomiudvalget besluttede, at sagen sendes til orientering i Erhvervsrådet.

Beslutning i Byrådet den 29-05-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.