Nr.82 - Klassedannelser i skoleåret 2017/2018

Sagsnr.: 17/10381

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Orientering om klassedannelser i kommunen herunder Humlebæk Skoles to store 2. klasser med 30 elever i hver klasse.


Derudover skal der tages stilling til oprettelsen af en 7. klasse på Fredensborg Skole med 29 elever i klassen. Byrådet træffer jf. delegationsplanen beslutning om rammer for klassedannelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Klassekvotienter i Fredensborg Kommune

 

Den gennemsnitlige klassekvotient i kommunen i skoleåret 2015/2016 er 23,5 pct. jf. datarapport 2016 for skoleområdet i Fredensborg Kommune.


Muligheden for at optimere klassedannelserne var et af formålene med skolesammenlægningerne i 2011. Desuden understøttes dette af tildelingsmodellen, hvor skolerne tildeles midler til de variable udgifter på baggrund af elevtal.


Optimering af klassedannelsen medfører, at der bliver flere ressourcer til f.eks. holddeling, hvor skolerne kan dele klasserne i mindre hold, alt efter indholdet i undervisningen og de aktiviteter, der skal foregå i klassen.


Humlebæk Skoles har to 2. klasser, som i øjeblikket begge er på 30 elever.

Disse klasser vil i det kommende skoleår blive delt i tre klasser, da elevtallet i grundskolen ifølge folkeskolelovens § 17 normalt ikke må overstige 28 elever ved skoleårets begyndelse.


Byrådet kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

 

Dispensation til 29 elever i en 7. klasse på Fredensborg Skole

På Fredensborg Skole deles eleverne efter 6. klasse i såkaldte ”linjeklasser”. Eleverne skal for de kommende tre skoleår vælge sig ind på en linje.


Der vil i det kommende skoleår blive oprettet fire 7. klasser med hver deres linje.


Det drejer sig om:

  • Medie og Håndværk
  • International
  • Idræt og Konkurrence
  • Science og Bevægelse

Formålet med linjeklasserne er først og fremmest at fastholde elevernes glæde og motivation for at gå i skole.


Det er et stort puslespil for skolen, at få elevernes ønsker til at gå op, og samtidig danne homogene klasser. I det kommende skoleår er det lykkes for skolen at få elevønsker, klassestørrelser og elevernes faglige profil til at passe, så der kan dannes fire nogenlunde lige store klasser på nær den ene klasse, hvor skolen gerne vil have 29 elever i klassen for at få puslespillet til at gå op.


Fredensborg Skole søger derfor Byrådet om dispensation til at oprette en 7. klasse på 29 elever.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 17.


Delegationsplanen for Fredensborg Kommune 2014 – 2017.

Kompetence

Indstilling nr. 1 Børne – og Skoleudvalget


Indstilling nr. 2 Byrådet.

Indstilling

1 At orienteringen tages til efterretning.


2 At Fredensborg Skole får tilladelse til at oprette en 7. klasse på 29 elever.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 08-05-2017

  1. Orienteringen taget til efterretning.

  1. Anbefaler administrationens indstilling. Børne – og Skoleudvalget bemærker, at de støtter anbefalingen rent undtagelsesvist.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Anbefaler Børne – og Skoleudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 29-05-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.