Nr.79 - Domea Fredensborg søger om tilladelse til frasalg af areal

Sagsnr.: 17/7734

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Domea Fredensborg om frasalg af areal fra Brønsholmdal afdelingen til Autohuset Hørholm A/S.

Sagsfremstilling og økonomiDomea Fredensborg har ansøgt om kommunens godkendelse af deres planer om at frasælge en del af Brønsholmdalafdelingens areal til Autohuset Hørsholm A/S. Arealet, der kan ses på kortskitsen nedenfor, er på 697 m2.Salget er foranlediget af Autohusets Hørsholms ønske om at købe arealet og skal ses i sammenhæng med selskabets planer om at modernisere og udbygge forretningen med salg af VW-biler, nu hvor Audi-forretningen er solgt fra.

 

Administrationen henviser til særskilt sag på den lukkede dagsorden, hvor Autohuset ansøger om køb af kommunens ejendom, matr. nr. 4gb, hvis beliggenhed ligeledes kan ses på kortskitsen ovenfor. Det bemærkes, at Autohuset selv i forvejen ejer matr.nr. 4gc og matr. nr. 46.

 

En almenboligafdelings salg af en del af afdelingens ejendom (her et ubebygget areal) skal ifølge almenboliglovens § 27 godkendes af Byrådet.

 

Ifølge almenboligloven skal overdragelsessummen fastsættes i overensstemmelse med den offentlige vurdering.

 

Domea oplyser, at købesummen er aftalt med Autohuset til 280.000 kr., hvilket svarer til arealets forholdsmæssige andel af Brønsholmdalafdelingens offentlige grundværdi, dog fratrukket et mindre beløb, idet Autohuset allerede i dag har en (oprindelig 30-årig) tinglyst brugsret til arealet.

 

Domea anfører i sin ansøgning, at arealet allerede i dag anvendes af Autohuset, og at arealet endvidere ikke naturligt hører til Brønsholmdal-afdelingens areal, da det ligger på den anden side af den lille å, der løber i området. Brønsholmdalafdelingens beboere gør således ikke selv brug af arealet.

 

Administrationen bemærker, at der på arealet, der ønskes solgt er placeret en olieudskiller mv., og at kommunens rettigheder hertil er tinglyst på ejendommen. Dette vil fortsat være tilfældet efter et salg.

 

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender Domeas ansøgning om frasalg af det omtalte areal.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 27 m.fl.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Domea Fredensborgs ansøgning, på vegne af den almene boligafdeling Brønsholmdal om at frasælge 697 m2 ubebygget areal til Autohuset Hørsholm A/S, godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 29-05-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.