Nr.78 - Reviderede retningslinjer for besøg af politikere på institutioner, skoler m.v. i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 15/14050

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til eventuelt reviderede retningslinjer for besøg, som kommunale politikere eller eksterne politikere ønsker at foretage på kommunens institutioner, skoler m.v.

Sagsfremstilling og økonomi

På foranledning af en konkret henvendelse fra en folketingskandidat vedtog Byrådet den 26. maj 2015 et sæt retningslinjer for besøg, som kandidater til kommune-, regionsråds-, folketings- og EP-valg ønsker at aflægge på kommunens institutioner m.v.


Da det gældende regelsæt kun omfatter besøg fra kandidater ønsker Borgmesteren, at Byrådet får lejlighed til at tage stilling til, om regelsættet skal udvides, så det også omfatter eksterne politikere (medlemmer af Folketinget, Regionsrådet, EU-Parlamentet og andre byråd), og byrådsmedlemmer.


Administrationen har udarbejdet et udkast til et revideret regelsæt, som er vedhæftet sagen.


Udkastet til retningslinjer er delt op i besøg af kommunale politikere og besøg af eksterne politikere.


I begge situationer skal henvendelse om besøg rettes til borgmesteren eller en direktør, og henvendelsen skal oplyse om formål, arrangør og deltagerliste.


Besøg kan ikke finde sted i den sidste måned før et valg.


Henvendelse skal ske mindst 4 uger før det tidspunkt, hvor et besøg ønskes gennemført.


Ved vurderingen af om besøget kan afvikles indgår bl.a. formålet med besøget, deltagere, hensynet til den daglige drift på institutionen og hensynet til både brugere og medarbejdere, herunder hensynet til brugen af personaleressourcer. 


Der må ikke ske foto-, video- eller lydoptagelser under besøget uden forudgående aftale, optagelser må ikke ske med det formål, at de skal indgå i den pågældendes valgkampagne eller – materiale. Hvis stedets brugere, borgere eller personale ikke ønsker at blive fotograferet med vedkommende, skal dette respekteres. Den pågældende må ikke udføre valgagitation under besøget. Der må heller ikke i forbindelse med besøget ophænges plakater eller uddeles/efterlades valgmateriale.


Det bemærkes, at regelsættet også omfatter byrådsmedlemmers besøg på kommunens institutioner. Der gælder dog det særlige for byrådsmedlemmer, at de i medfør af deres hverv har ret til at aflægge besøg på kommunens institutioner, men da disse besøg også skal planlægges med hensyn til den daglige drift på institutionerne, skal byrådsmedlemmer også rette henvendelse om besøg til borgmester eller direktør, så besøget kan tilrettelægges. Ifølge udkastet orienteres vedkommende udvalgsformand om besøget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

De vedtagne regningslinjer offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender udkast til retningslinjer for besøg af politikere på institutioner og skoler m.v. i Fredensborg Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Anbefaler administrationens indstilling, idet formålet med retningslinjerne tydeliggøres.

Beslutning i Byrådet den 29-05-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.