Nr.98 - Budgetrevision 30.04.2017

Sagsnr.: 17/5429

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Budgetrevisionen 30.04.2017 viser forventningerne til resultat for årene 2017 – 2021 fordelt på hhv. drift, anlæg og finansiering.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision 30.04.2017 omfatter hele Fredensborg Kommunes bevillingsniveau – dvs. alle politikområder på såvel drifts-, anlægs- og finansieringsområdet. Drift indeholder både serviceudgifter, overførselsudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering.

 

Samlet giver budgetrevisionen et kassetræk over perioden 2017-2021 på godt 63 mio. kr. hvoraf 26,6 mio. kr. vedrører 2017. Administrationen indstiller, at merudgifterne i 2017 delvist finansieres ved de resterende drifts- og anlægsreserver samt inddragelse af overførsler fra 2016 på politikområde Borgerservice, politisk og administrativ støtte.

 

Af tabel 1 ses det, at de samlede merudgifter på 26,6 mio. kr. fordeler sig med  merudgifter på 50,4 mio. kr. i 2017 på driftsområdet, mens der på anlægsområdet i 2017 samlet er mindreudgifter på 5,5 mio. kr. På finansieringsområdet er der mindreudgifter i 2017 på i alt 18,3 mio. kr.

 

Budgetrevisionen medtager de kendte udfordringer, primært vedrørende handicapområdet i 2017, som i store træk blev varslet ved budgetseminaret i april. Udfordringer fra 2018 og frem er ikke medtaget i denne budgetrevision. De medtages i budgetoplægget for 2018-2021.

 

Tabel 1. Samlet resultat af budgetrevisionen pr. 30.04.2017

1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2021

2017-2021

Drift

50.358

12.073

8.365

6.280

5.791

82.867

Anlæg

-5.451

1.413

9.781

0

0

5.743

Finansiering

-18.303

-5.000

-2.000

0

0

-25.303

I alt

26.604

8.486

16.146

6.280

5.791

63.307

Positive tillægsbevillinger (+) er merudgifter dvs. udtryk for kassetræk.

Negative tillægsbevillinger (-) er mindreudgifter dvs. udtryk for kassetilførsel.

 

Det samlede resultat

driftsområdet alene udgør merudgifterne i 2017 i alt 50,4 mio. kr. Merudgifterne på driftsområdet skyldes i stor udstrækning merudgifter på politikområde Handicap og Socialpsykiatri, der alene bidrager med 45 mio. kr. Heraf ”finansieres” 8 mio. kr. fra puljen afsat med budget 2017-20. Samlet over perioden 2017-2021 udgør merudgifterne alene på driftsområdet i alt 82,9 mio. kr.

 

anlægsområdet er der i 2017 mindreudgifter  på i alt 5,5 mio. kr. Samlet over perioden 2017-2021 er der merudgifter på i alt 5,7 mio. kr.

 

finansieringsområdet giver budgetrevisionen mindreudgifter på 18,3 mio. kr. Disse består dels af frigivelse af budgetpuljen på 8 mio. kr. i 2017 som overføres til handicapområdet samt indtægter i form af lånoptag til energi- og klimainvesteringer for både 2016 og 2017.

 

Effekten af budgetrevision 30.04.2017 på likvidteten fremgår af tabel 6 samt den efterfølgende likviditetsprognose.

 

Budgetrevisionens betydning på overholdelse af servicerammen

Udgifter under servicerammen dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Servicerammen er baseret på det vedtagne budget, hvorfor det er dette, som kommunens forventede regnskab skal holdes op imod.

 

Ved denne budgetrevision ansøges der om tillægsbevillinger inden for servicerammen i 2017 for i alt netto 42,4 mio. kr. Herudover indeholder det korrigerede budget overførsler fra 2016 til 2017 på i alt 45,7 mio. kr. på driftsområdet.

 

Tabel 2. Servicerammen 2017 (i mio. kr.) ift. forventet regnskab 2017 

Vedtaget budget 2017

Korr. budget 2017

pr. 30.04.2017

Forventet regnskab 2017 ved budgetrevision 30.04.2017

Overskridelse af servicerammen*

1.821.119

1.859.265

1.906.179

59

* Ved foreslået finansiering

 

Holdes det forventede regnskab 2017 opgjort pr. 30.04.2017 op mod den vedtagne serviceramme 2017 vil servicerammen blive overskredet med ca. 85 mio. kr. Dog er der på nuværende tidspunkt af året en vis usikkerhed i forhold til estimeringen af det forventede regnskabsresultat.

 

Samtidig er der en forventning om overførsler fra 2017 til 2018 på et niveau svarende til cirka 30 mio. kr., hvilket kan mindske overskridelsen af servicerammen til cirka 55 mio. kr.

 

Bevillingsmæssig håndtering af budgetrevisionen 30.04.2017

Budgettets robusthed er, i form af kassebeholdning samt drifts- og anlægsreserver, væsentligt bedre end i tidligere år og det er derfor ikke strengt nødvendigt med akutte initiativer. Administrationen anbefaler dog alligevel – med henvisning til de mulige sanktioner på servicerammen - at merudgifterne i 2017 delvist imødegås ved træk på de ikke forbrugte drifts- og anlægsreserver. I alt 15,7 mio. kr.

 

Endvidere anbefales, at 50 pct. af det overførte mindreforbrug på politikområde Borgerservice, politisk og administrativ støtte inddrages til finansiering af merforbruget i 2017, som angivet i tabel 3. På den vis friholdes de eksterne institutioner i denne omgang. Administrationen bemærker, at finansieringen fra overførslerne på konto 6 / politikområde Borgerservice, politisk og administrativ støtte er blevet mulig, idet besparelserne på politikområdet som en del af 2017 budgettet, er blevet indfaset hurtigere end forudsat.

 

Tabel 3. Bevillingsmæssig håndtering af 2017

1.000 kr.

2017

Driftsreserve pr. 30.04.2017

-12.582

Anlægsreserve pr. 30.04.2017

-3.133

Reserver i alt

-15.715

Overførsler politikområde 16

-6.801

Budgetrevision 30.04.2017

26.604

Manglende finansiering i 2017

4.088

 

Som det fremgår af tabel 3 er der manglende finansiering på 4,1 mio. kr.  

De resterende 4,1 mio. kr. foreslås finansieret ved et kassetræk i 2017 – alternativt ved yderligere besparelser.

 

Der gøres opmærksom på, at anvendelsen af reserverne i 2017 til finansiering af budgetrevisionen gør, at eventuelle fremadrettede merudgifter i 2017 vil skulle finansieres ved kompenserende besparelser - alternativt kassetræk.

Håndtering af merudgifterne i 2018-2021 på handicapområdet foreslås først indarbejdet i budgettet 2018 - 2021.

 

  

Drift 

En detaljeret oversigt over tillægsbevillingerne i tabel 1 fremgår af bilag 1 og 2.

 

·         Med budgetrevisionen lægges op til, at det kendte merforbrug på politikområde Handicap og Socialpsykiatri - som er delvis politisk behandlet i forbindelse med Masterplan 2017 på Social- og Seniorudvalget i marts – indarbejdes i budgettet. Merforbruget er på i alt 50,6 mio. kr. Heraf dækkes de 8 mio. kr. ved frigivelse af budgetpuljen og 5 mio. i besparelser via masterplantiltag. Det resterende beløb på 37,6 mio. kr. søges tillægsbevilget.

 

Forudsætningen for vurderingen af merforbruget er, at der ikke finder tilgang sted til området samt, at de eksisterende borgere ikke får nye udgiftskrævende behov. Den samlede vurdering af merforbruget dækker over, at udgifterne på børnehandicapområdet er 18,1 mio. kr. højere end budgettet. På voksenområdet er der tale om 26,7 mio. kr. og for institutionerne og deres takster samt hjælpemidler er der tale om 5,8 mio. kr.

 

I administrationens budgetvurdering i april 2017 fremgik det, at den resterende budgetudfordring i 2017 – efter frigivelse af budgetpulje samt besparelser i masterplanen - var estimeret til ca. 32 mio. kr. Ændringen ift. det nuværende estimerede merforbrug på 37,6 skyldes en tilgang på børnehandicapområdet og merudgifter ved Hjælpemiddeldepotet samt mindreudgifter på Lindegården og voksenområdet.

Den faktiske udvikling i udgifterne på handicapområdet fremgår af bilag 2, politikområde Handicap og Socialpsykiatri

 

Tabel 4. Udviklingen i budgetudfordringer på handicapområdet

Mio. kr.

2017

2018

2019

2020

2021

Budgetudfordring ved masterplan

32,2

29,2

24,6

20,0

15,0

Budgetudfordring ved budgetrevision 30.04.17

37,6

34,6

30,0

25,4

20,4

Udvikling i merudgifter siden masterplanen

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

 

·         På politikområde Kommunale Ejendomme fremgår det, at der pr. 1. januar 2017 er indgået en ny rengørings- og vinduespoleringskontrakt. I den forbindelse er rengøringsbudgettet for alle kommunens institutioner blevet harmoniseret til samme prisniveau som rengøringsleverandørens. Kendte og forventede merudgifter ved skiftet af rengøringsleverandør medtages først i en senere budgetrevision, når resultatet af udbuddet er kendt.

 

·         På politikområde Børn forventes indtægtsbudgettet korrigeret med  forældrebetalingen med ca. 3,2 mio. kr.  Dette skyldes en forskel mellem den tekniske fremskrivning af udgiftsbudgettet og den afledte beregning af indtægtsbudgettet.


Finansiering
I budget 2017 er der budgetlagt med låneoptag på 15 mio. kr. til kurstabet ved indfrielsen af rente-SWAPs i Schweizerfranc (CHF). Ved indfrielsen var den negative markedsværdi grundet kursændring på 19,2 mio. kr., som er låntaget.

Anlæg

På anlægsområdet medfører budgetrevisionen en reduktion af budgettet for 2017 med 5,4 mio. kr. og en forøgelse med henholdsvis 1,4 mio. kr. og 9,8 mio. kr. i 2018 og 2019. Samlet over budgetperioden søges om en forøgelse af anlægsbudgettet på 5,7 mio. kr.

Af de 5,7 mio. kr. vedrører de 5,6 mio. kr. lånefinansierede klimatiltag. Da der sker en tilsvarende opskrivning af lånebudgettet på politikområde 17 finansiering er denne forøgelse neutral i forhold til kassen. De resterende 0,1 mio. kr. søges tilført fra kassen og vedrører en korrektion af budgettet til Diget nord for Nivå Havn for 67.000 kr. og et samlet merforbrug på en række regnskabsafsluttede anlægsprojekter på sammenlagt 76.000 kr.

Bevægelser mellem årene medfører at budgettet i 2017 reduceres med 11,2 mio. kr. som fordeles mellem 2018 med 1,4 mio. kr. og 2019 med 9,8 mio. kr.
 

Tabel 5. Ansøgte ændringer i anlægsbudgettet

1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2021

2017-2021

Forskydninger mellem år

-11.194

1.413

9.781

0

0

0

Mellem drift og anlæg

0

0

0

0

0

0

Finansieringsbehov, anlæg

5.600

0

0

0

0

5.600

Tillægsbevillinger fra kassen

143

0

0

0

0

143

I alt

-5.451

1.413

9.781

0

0

5.743

 

Frigivelse af anlægsmidler
Bilag 3 viser ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i 2017.

 

For 2017 søges om frigivelse af anlægsudgifter for 300.000 kr. som vedrører de fremrykkede midler til ”Udvikling af Nivå Havn og Strandpark”.
 

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Budgetrevisionens betydning for kommunens likvide aktiver fremgår af nedenstående tabel 6: 

 

Tabel 6. Samlet resultat siden vedtaget budget

 

1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2021

Ændring af likvide aktiver ved budgetvedtagelse

-13.901

1.236

20.232

-3.741

-25.492

Tillægsbevillinger indtil 30.04.2017

98.034

-501

-3.170

1.430

1.430

Ændring af likvide aktiver

84.133

735

17.062

-2.311

-24.062

Budgetrevision 30.04.2017

4.088

8.486

16.146

6.280

5.791

Ændring i likvide aktiver ved indarbejdelse af budgetrevision 30.04.2017

88.221

9.221

33.208

3.969

-18.271

 

 + er forbrug af likvide midler, - er en forøgelse af likvide midler

 

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning ligger på 172,3 mio. kr. pr. 30.04.2017 Opmærksomheden skal henledes på, at kasseopbygningen på nuværende tidspunkt til dels skyldes det store mindreforbrug på blandt andet anlægsområdet, uforbrugte midler på driftsområdet samt hjemtagelse af lån på 13 mio. kr. til at finansiere en del af tilbagekøbet af belysning i 2018.

 

Med indarbejdelse af denne budgetrevision vil den gennemsnitlige likviditet falde med 4,1 mio. kr. i 2017. Den samlede udvikling i budgetperioden ses nedenfor.

 

 

Implementeringsplaner for drift og anlæg

I forbindelse med implementeringen af det vedtagne budget 2017-2020 blev udarbejdet implementeringsplaner for både drifts- og anlægsområdet.  

For at give det fulde billede af anlægsprogrammet i 2017 er implementeringsplanen på anlægsområdet for budget 2017-2020 blevet suppleret med de anlægsprojekter, der er overført fra 2016.

 

Implementeringsplanerne indeholder således alle initiativer med tilhørende uddybende bemærkninger, trafiklys-indikator, status og plan for implementering samt den politiske behandling.

 

Opdatering af implementeringsplanerne følger tidsplanen for de tre årlige budgetrevisioner og forelægges således til politisk orientering.

Bevilling

Det samlede resultat af budgetrevisionen fremgår nedenfor

 

1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2021

2017-2021

Drift

50.358

12.073

8.365

6.280

5.791

82.867

Anlæg

-5.451

1.413

9.781

0

0

5.743

Finansiering

-18.303

-5.000

-2.000

0

0

-25.303

Budgetrevision

26.604

8.486

16.146

6.280

5.791

63.307

Reserver

-15.715

0

0

0

0

-15.715

Overførsler

-6.801

0

0

0

0

-6.801

I alt

4.088

8.486

16.146

6.280

5.791

40.791

+ for merudgift/ - for mindreudgift.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1.    At den samlede budgetrevision pr. 30.04.2017, herunder at de enkelte bevillinger i perioden 2017-2021 på driftsområdet på i alt 82,9 mio. kr., på anlægsområdet på 5,7 mio. kr. samt på finansieringsområdet på -25,3 mio. kr. godkendes som fremlagt (jf. tabel 1).

 

2.    At den bevillingsmæssige håndtering i 2017 af budgetrevisionen 30.04.2017 ved reserver og overførsler godkendes, samt at de resterende 4,1 mio. kr. i 2017 finansieres ved kassetræk.

 

3.    At der i 2017 frigives anlægsudgifter for 300.000 kr.

 

4.    At der på grund af ændringer i kursværdien af Schweizerfranc (CHF) på rente-SWAPs optages lån på i alt 19,2 mio. kr. 

 

5.    At implementeringsplanerne på hhv. drifts- og anlægsområdet tages til efterretning.

 

6.    At det tages til efterretning, at der på nuværende tidspunkt kan forventes en overskridelse af servicerammen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.


For så vidt angår handicapområdet ønsker Økonomiudvalget, at der fortsat er en tæt opfølgning på området, og at dette belyses i budgetvurderingen i forbindelse med budgetseminaret i august.


I forhold til indstillingens punkt 4 for så vidt angår de 4, 2 mio. kr. ud af de 19, 2 mio. kr. besluttede Økonomiudvalget, at finansieringen heraf aftales ved budgetforhandlingerne i august.


Helle Abild Hansen (I) stemmer imod punkt 4, idet det ønskes, at de ekstra omkostninger dækkes uden låneomkostninger.

Beslutning i Byrådet den 19-06-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.


Liste I stemmer imod punkt 4, idet det ønskes, at de ekstra omkostninger dækkes uden optagelse af lån.