Nr.96 - SF ønsker sag vedr. borgernes mulighed for at tage enkelsager op

Sagsnr.: 17/13470

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

SF har anmodet om at følgende sag optages på byrådets dagsorden til mødet den 19. juni 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Motivation for forslaget:


Byrådet har igennem flere år arbejdet for at øge borgernes inddragelse i informations- og beslutningsprocesserne. SF foreslår, at borgerne får initiativret i forhold til at rejse forslag over for byrådet i Fredensborg Kommune. SF ser et sådan tiltag som en god mulighed for borgerne til, at rejse emner som måske ellers ikke lige har en politisk bevågenhed.


I et samfund hvor vi som borgere i alle mulige andre sammenhænge har mulighed for at tage aktivt og direkte del i beslutningsprocessen i form af, at kunne stille forslag til love, regler og udvikling (foreninger, grundejer- og boligforeninger), mener vi det er naturligt, at borgerne også får en sådan mulighed i forhold til det overordnede demokrati.


Vi forestiller os ikke, at ordningen kan eller skal anvendes til at (gen)optage emner, som byrådet har truffet beslutning om inden for de seneste 12 måneder.


Ordningen med borgerdrevne forslag er kendt fra flere kommuner som Rødovre og Albertslund.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

SF forslår, at borgerne i Fredensborg Kommune får mulighed for at tage enkeltsager op i byrådet via borgerdrevne forslag. Det vil give borgerne mulighed for at skabe konkrete forandringer i nærmiljøet og styrke demokratiet.

SF foreslår at ordningen indebærer følgende:


  1. At formanden for byrådet på vegne af borgerne fremsætter borgerdrevne forslag til drøftelse i byrådet.

  1. At forvaltningen fremsætter forslag om en praksis for indsamling af underskrifter, der vægter brugervenligheden højt.

  1. At det kræver hvad der svarer til hvad et mandat ”koster” i byrådet i form af underskrifter/tilkendegivelser fra Fredensborg-borgere, at få et forslag drøftet i byrådet.

  1. At ordningen træder i kraft pr. 1. januar 2018. 

Beslutning i Byrådet den 19-06-2017

Byrådet besluttede, at anmodede administrationen om forslag til en mulig udmøntning med henblik på at sagen behandles i Økonomiudvalget.