Nr.103 - Forslag til tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2011-2020

Sagsnr.: 17/11210

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Godkendelse af at tillæg nr. 8 til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2011-2020 sendes i offentlig høring. 

Sagsfremstilling og økonomi

Forslag til tillæg nr. 8 til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2011-2020 omfatter Kongevejen 29 i Fredensborg.

 

Tillægget giver mulighed for kloakering boligetableringen i området, hvor der i 1. etape kloakeres for 38 ejendomme. I 2. etape kloakeres der for et endnu ukendt antal ejendomme, som på nuværende tidspunkt er estimeret til omkring 46 ejendomme.

 

På arealet lå tidligere en landbrugsejendom ved navn ”Højvang” med beboelsesbygning samt tilhørende landbrugsbygning og udhuse. I dag er området ved at blive byggemodnet af firmaet HusCompagniet A/S.

 

Med tillægget omlægges området til separatkloakeret med særskilt afledning af spildevand og regnvand. Kloakeringsformen indebærer, at spildevand og regnvand (herunder også vejvand) afledes særskilte kloakledninger, idet store dele af området ikke er egnet til nedsivning.

 

Tillægget er udarbejdet med henblik på at få lovliggjort ændringerne af kloakeringsforholdene i forbindelse med overgang fra landbrugsejendom til boligområde og få det korrekte administrationsgrundlag for området.

 

Kloakering af området

Kloakeringen af området sker på privat foranledning, hvor det efterfølgende forventes at Fredensborg Forsyning A/S overtager kloakkerne, enten helt eller delvist. Alle spildevandsledninger frem til skel vil således være ejet af Fredensborg Forsyning A/S.

 

I 1. etape af boligetableringen i området etableres et regnvandsbassin, som har afløb til Grønholtåens Sidetilløb, hvilket også forventes at blive helt eller delvist overtaget af Fredensborg Forsyning A/S.

 

Afledning af regnvand
Områdets afledning af regnvand er indrettet således, at alt tag- og overfladevand (herunder også vejvand) afledes til et åbent regnvandsbassin, som er dimensioneret til at oversvømmelser ikke vil optræde hyppigere end hvert 5. år. Derudover sikres boligerne beliggende tættest ved regnvandsbassinet mod oversvømmelser ved at terrænet hæves.

 

Spildevandsrensning

Spildevandet fra området ledes til Fredensborg Renseanlæg, hvorfra det udledes til Grønholt Å og i sidste ende i Nivå Bugt.

 

Den videre proces

Den videre proces omkring tillægget er, at forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring. Herefter samles der op på kommentarer og de indsigelser, der måtte være kommet i høringsperioden. Det endelige tillæg til Spildevandsplan 2011-2020 forlægges derefter til politisk godkendelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven - jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse.
Spildevandsbekendtgørelsen - jf. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Kommunen annoncerer på kommunens hjemmeside, at forslag til tillæg 8 sendes i offentlig høring. Forslaget bliver desuden sendt til de berørte grundejere og relevante interesseorganisationer samt Naturstyrelsen. 

Indstilling

  1. At forslag til tillæg nr. 8 til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2011-2020 sendes i offentlig høring.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-05-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Anbefaler Plan-, Miljø,- og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 19-06-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.