Nr.6 - Renovering af udearealer - Lillevang - skema C

Sagsnr.: 13/23384

 

Beslutningstema

Stillingtagen til skema C ansøgning vedrørende renovering af udearealerne i Asminderød Boligselskabs afdeling Lillevang.

Sagsfremstilling og økonomi

DAB har på vegne af Asminderød Boligselskab afd. Lillevang den 29. november 2016 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C vedrørende renovering af afdelingens udearealer.


Lillevang afdelingen består af 75 rækkehuse i størrelsen 45 – 91 m2, 20 ungdomsboliger, hvoraf kommunen har anvisningsretten til 2 samt af 5 enkeltværelser.Projektet har omfattet belægninger, trapper, hække, indgangspartier, p-pladser, stiforbindelse, opholdspladser, kloakfotografering og belysning. Der er endvidere foretaget genopretning af alle flisearealer på stier og opholdspladser, der var meget slidte og ujævne. Der er etableret ny belysning, ligesom indgangspartierne er forbedret, hvilet giver beboerne en oplevelse af tryghed og en varmere ankomst til boligen. Også en supplerende beplantning og indretning af mindre opholdspladser er med til at skabe tryghed for beboerne i hverdagen.

 

Byrådet har på sit møde den 26. maj 2015 godkendt skema B, jf. vedlagte bilag, hvor følgende beslutning er protokolleret:

  1. Skema B vedrørende renovering af udearealerne i Asminderød Boligselskabs afdeling Lillevang godkendes med en samlet anskaffelsessum på 7.734.708 kr.
  2. Kommunen godkender den i sagsfremstillingen angivne finansiering, herunder fordelingen på støttede og ustøttede lån.

En sammenligning af økonomien i skema B og skema C ser således ud:

 

Skema B
kr.

Skema C
kr.

Afvigelse
kr.

Støttede arbejder – miljø mv.

7.050.396

6.842.793

-207.603

Ustøttede arbejder – forbedringer

684.313

657.741

-26.572

I alt

7.734.709

7.500.534

-234.175

Som det ses, er de samlede udgifter ifølge skema C 234.175 kr. mindre end ifølge skema B.

Finansiering
De støttede arbejder på 6.842,793 kr. finansieres med et støttet realkreditlån. Det allerede optagne lån på 7.050.396 kr. svarende til skema B godkendelsen vil boligselskabet nedbringe med 207.603 kr., således at lånet størrelsesmæssigt kommer til at svare til udgiften til de støttede arbejder. Der har ikke været stillet krav om kommunal garantistillelse for det støttede lån.

De ustøttede arbejder på 657.741 finansieres med 157.741 af selskabets egne midler og med en kapitaltilførsel på 500.000 kr., hvoraf kommunen har godkendt og betalt sin femtedel på 125.000 kr. Kommunens andel af kapitaltilførslen er bevillingsmæssigt behandlet i forbindelse med Byrådets godkendelse af skema A.

For at renoveringen har kunnet gennemføres med en fastholdelse af lejen på 1.017 kr. pr. m2, har Landsbyggefonden tidligere godkendt, at afdelingen kan fritages for indbetalinger til dispositionsfonden på ca. 968.000 kr. pr. år, og at der kan bortfalde et boligorganisationstilskud på 450.000 kr.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At skema C vedrørende renovering af udearealerne i Asminderød Boligselskabs afdeling Lillevang godkendes med en samlet anskaffelsessum på 7.500.534 kr., hvoraf 6.842.793 kr. vedrører støttede arbejder mens 657.741 kr. vedrører ustøttede arbejder.

  1. At den endelig finansiering, som beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 30-01-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.