Nr.2 - Budgetrevision 30.11.2016

Sagsnr.: 16/24652

 

Beslutningstema

Budgetrevisionen 30.11.2016 viser forventningerne til det samlede resultat for årene 2016 – 2020 fordelt på hhv. drift, anlæg og finansiering.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision 30.11.2016 omfatter hele Fredensborg Kommunes bevillingsniveau – dvs. alle politikområder på såvel drifts-, anlægs- og finansieringsområdet. Drift indeholder både serviceudgifter, overførselsudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering.

  

Siden sidste budgetrevision pr. 30.06.2016 er der sket en forbedring af resultatet for 2016 med 40,6 mio. kr. men en forværring af resultatet af 2017 på 50,8 mio. kr.


Som det fremgår af tabel 1 anmodes der på driftsområdet om et samlet kassetræk på 9,6 mio. kr. i 2016, mens der på finansieringsområdet foretages en kassetilførsel i 2016 på i alt 8,5 mio. kr. Anlægsområdet bidrager i 2016 med en samlet kassetilførsel på 41,6 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes forskydninger mellem 2016 og 2017 på i alt 40,5 mio. kr. (se tabel 5).


Forskydningerne fra 2016 til 2017 på anlægsområdet er en væsentlig del af forklaringen på den fortsatte opbygning af kassebeholdningen. Jf. nedenfor vil der når anlægsbevillingerne anvendes i 2017 omvendt være et større træk på kassebeholdningen. Den højere kassebeholdning afspejler derfor i et vist omfang en ”opsparing” til allerede besluttede anlægsprojekter.


Tabel 1. Samlet resultat af budgetrevisionen pr. 30.11.2016

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

Drift

9.579

5.603

1.603

783

1.233

18.801

Anlæg

-41.624

43.479

1.161

-100

-100

2.816

Finansiering

-8.513

1.680

1.950

2.500

2.050

-333

I alt

-40.558

50.762

4.714

3.183

3.183

21.284

Positive tillægsbevillinger (+) er merudgifter dvs. udtryk for kassetræk. Negative tillægsbevillinger (-) er mindreudgifter dvs. udtryk for kassetilførsel.


Det samlede resultat

I perioden 2016 til 2020 er der samlet merudgifter for 21,3 mio. kr.


Effekten af budgetrevision 30.11.2016 på likvidteten fremgår af tabel 6 samt den efterfølgende likviditetsprognose.


driftsområdet alene udgør merudgifterne 18,8 mio. kr. Merudgifterne på driftsområdet skyldes i stor udstrækning udfordringer i 2016 på områderne med Udsatte børn og unge samt på Handicap og Socialpsykiatri. De budgetmæssige udfordringer i 2017 til 2020 på disse to områder blev politisk fastlagt i budgetforlig 2017-2020, hvorfor det alene er 2016 udfordringerne, der skal håndteres i nærværende sag. Udfordringerne på de to områder er ligeledes behandlet i hhv. Børne og Skoleudvalget den 30. november 2016 samt i Social og Seniorudvalget den 6. december 2016.


anlægsområdet kan der i 2016 foretages en kassetilførsel på i alt 41,6 mio. kr., hvoraf 40,5 mio. kr. skyldes forskydninger i anlægsprojekter mellem 2016 og 2017 eksempelvis lånefinansierede klimatiltag samt klimatilpasning i Kokkedal. Til sammenligning blev der ved budgetrevisionen pr. 30.11.2015 overført 26,6 mio. kr. fra 2015 til 2016. Samlet over perioden søges der om en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr.


finansieringsområdet kan der i 2016 foretages en kassetilførsel på 8,5 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. skyldes tilpasning af rentebudget samt 3,7 mio. kr. skyldes momsrefusioner vedr. 2014 og 2015.


Udgifter under servicerammen dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Servicerammen er baseret på det vedtagne budget.


De seneste år har der været driftsoverførsler på mellem 30-40 mio. kr.

I 2016 blev der indarbejdet driftsoverførsler fra 2015 på 38 mio. kr. samt frigivet indefrosne driftsmidler for 24 mio. kr. I alt er driftsområdet således i 2016 blevet tilført samlet ca. 62 mio. kr. alene i form af overførsler.

 

Ved budgetrevisionen pr. 30.11.2016 er driftsområderne anmodet om at melde ind, hvor meget der forventes overført fra 2016 til 2017. De indmeldte forventede overførsler ligger alle indenfor servicerammen og udgør i alt 34,7 mio. kr. fordelt med 29,7 mio. kr. på 5 pct. overførsler og 5,0 mio. kr. på områderne med 100 pct. overførselsadgang. Disse niveauer svarer stort set til overførselsniveauet fra 2015 til 2016.

 

Samlet søges der for områderne indenfor servicerammen om tillægsbevillinger på i alt 17,7 mio. kr. mens der for områderne uden for servicerammen er mindreudgifter for i alt 8,1 mio. kr.

 

Holdes det forventede regnskab 2016 op imod den vedtagne serviceramme 2016 forventes servicerammen overskredet med ca. 2,1 mio. kr. svarende til 0,1 pct. af vedtaget budget. Servicerammen overholdes således tilnærmelsesvist, hvilket vurderes tilfredsstillende.

 

Tabel 2. Servicerammen 2016 ift. forventet regnskab 2016

 

Vedtaget budget 2016

Forventet regnskab 2016

Udover servicerammen

Serviceramme

1.818.272

1.820.357

2.093


Bevillingsmæssig håndtering af budgetrevisionen 30.11.2016

Det samlede resultat af budgetrevisionen over budgetperioden fremgår af tabel 1, hvoraf det ses, at der samlet over budgetperioden er merudgifter på i alt 21,3 mio. kr.


Såfremt der tages højde for forskydninger mellem årene på såvel drift, anlægs- som finansieringsområderne ser resultatet ud, som angivet i nedenstående tabel 3.


Tabel 3. Samlet resultat over budgetrevision 30.11.2016

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

Budgetrevisionen 30.11.2016

-40.558

50.762

4.714

3.183

3.183

21.284

Heraf

 

 

 

 

 

 

Forskydninger ml år, drift

-93

93

0

0

0

0

Forskydninger ml år, anlæg

-40.543

40.551

-8

0

0

0

Forskydninger ml år, Finansiering

-322

322

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Finansieringsbehov drift

10.772

7.010

3.453

3.183

3.183

27.601

Finansieringsbehov anlæg

-981

3.028

1.269

0

0

3.316

Finansieringsbehov finansiering

-9.391

-242

0

0

0

-9.633

I alt finansieringsbehov

400

9.796

4.722

3.183

3.183

21.284


Som det fremgår af tabel 3 udgør de samlede merudgifter over budgetperioden i alt 21,3 mio. kr. 


Som det fremgår af tabel 3 udgør de samlede merudgifter i 2016, såfremt der ses bort fra forskydninger mellem årene i alt 400 t. kr. Dette merforbrug anbefales finansieret ved et kassetræk, da der på trods heraf i 2016 samlet med budgetrevisionen lægges 40,6 mio. kr. i kassen.


Forskydninger mellem årene har en kassepåvirkning i det enkelte år – men ses der over hele perioden er disse forskydninger budgetneutrale.

 

På driftsområdet blev der ved budgetforliget 2017-2020 afsat en bevillingsreserve på 20 mio. kr. årligt, mens der på anlægsområdet blev afsat en anlægsreserve på 10 mio. kr. årligt. Merudgifterne fra 2017 – 2020 anbefales finansieret ved træk på allerede afsatte reserver.


Status for reserverne såfremt ovenstående anbefaling indarbejdes fremgår af tabel 4.


Tabel 4. Status for kommunens bevillingsreserver efter indarbejdelse af budgetrevisionen 30.11.2016

1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

Driftsreserven

19.650

20.000

20.000

20.000

Budgetrevision 30.11.2016

(drift og finansiering)

6.768

3.453

3.183

3.183

Status driftsreserve efter BR 30.11.2016

12.882

16.547

16.817

16.817

 

 

 

 

 

Anlægsreserven

9.661

10.000

10.000

10.000

Budgetrevision 30.11.2016

3.028

1.269

0

0

Status anlægsreserve efter BR 30.11.2016

6.633

8.731

10.000

10.000


Drift 

En detaljeret oversigt over tillægsbevillingerne i tabel 1 fremgår af bilag 1 og 2.

 

På Handicap og Socialpsykiatriområdet søges om en tillægsbevilling på 13,0 mio. kr. i 2016 til dækning af et forventet merforbrug. Hovedparten af merforbruget skyldes stigende udgifter på børnehandicapområdet. Der søges ved denne budgetrevision alene om en tillægsbevilling i 2016, idet der i starten af 2017 udarbejdes en masterplan på området, som vil danne grundlag for budgetrevisionen pr. 30.04.2017.

 

På området med udsatte børn og unge søges om en tillægsbevilling på 9,0 mio. kr. til dækning af et forventet merforbrug på det indsatstyrede område på 10,9 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på det rammestyrede område på 1,9 mio. kr. Merforbruget på det indsatsstyrede område skyldes primært en nettotilgang af børn/unge.

 

På Børneområdet forventes et mindreforbrug på fripladser, søskenderabat og kapacitetskontoen på 1 mio. kr. Dette foreslås lagt i kassen. 

I forbindelse med økonomiaftalen for 2017 varslede staten en forventet regulering på det budgetgaranterede område som konsekvens af en positiv konjunkturudvikling. Fredensborg Kommune har som staten forventede haft et fald i antallet af ydelsesmodtagere, hvorfor det foreslås, at der lægges 6 mio. kr. i kassen ved denne budgetrevision. Disse 6 mio. kr. vil formodentlig indgå som en del af midtvejsreguleringen juli 2017, hvor de på dette tidspunkt vil skulle tages op af kassen.

 

På politikområde Pleje og Omsorg foreslås det, at der lægges 1,8 mio. kr. i kassen fra den kommunale medfinansiering på det indsatsstyrede område. Der udestår fortsat afregninger for 2016 men da disse først forventes afregnet i 2017 anbefales det, at mindreforbruget på 1,8 mio. kr. lægges i kassen i 2016. De manglende afregninger for 2016 forventes at kunne rummes indenfor 2017-budgettet.

 

I 2012 overtog Lejerbo en del af Plejecenter Lindegården, hvorefter Lejerbo skulle afholde udgifter til vand, renovation og ejendomsskat. Disse udgifter er imidlertid først opkrævet i 2016 og udgør over perioden i alt 1,1 mio. kr. Disse indtægter foreslås ligeledes lagt i kassen.

 

Anlæg

På anlægsområdet medfører budgetrevisionen følgende ændringer:

 

Tabel 5. Ansøgte ændringer i anlægsbudgettet

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

Forskydninger mellem år

-40.543

40.551

-8

0

0

0

Mellem drift og anlæg

-100

-100

-100

-100

-100

-500

Finansieringsbehov, anlæg

-981

3.028

1.269

0

0

3.316

I alt

-41.624

43.479

1.161

-100

-100

2.816

 

Frigivelse af anlægsmidler
Bilag 3 viser ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i henholdsvis 2016 og 2017.


For 2016 søges om frigivelse af anlægsudgifter for 1,1 mio. kr. og anlægsindtægter for 885.000 kr.

For 2017 søges om frigivelse af anlægsudgifter for 93,4 mio. kr. og anlægsindtægter for 11.6 mio. kr. 

 

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Budgetrevisionens betydning for kommunens likvide aktiver, såfremt der som anbefalet (se tabel 3) peges på finansiering vil alene udgøre forskydningerne mellem årene og fremgår af nedenstående tabel 6: 

 

Tabel 6. Samlet resultat siden vedtaget budget

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2020

Ændring af likvide aktiver ved budgetvedtagelse

-19.692

-13.901

1.236

20.232

-3.741

Tillægsbevillinger indtil 30.11.2016

-14.063

1.587

1.430

1.430

1.430

Ændring af likvide aktiver

-33.755

-12.314

2.666

21.662

-2.311

Budgetrevision 30.11.2016

-40.558

40.966

-8

0

0

Ændring i likvide aktiver ved indarbejdelse af budgetrevision 30.11.2016

-74.313

28.652

2.658

21.662

-2.311

 + er forbrug af likvide midler, - er en forøgelse af likvide midler


Kommunens kassebeholdning ligger på 122 mio. kr. Opmærksomheden skal henledes på, at den forholdsvis høje kassebeholdning på nuværende tidspunkt til dels skyldes det store mindreforbrug på blandt andet anlægsområdet, uforbrugte midler på driftsområdet samt hjemtagelse af lån på 13 mio. kr. til at finansiere en del af tilbagekøbet af belysning i 2018.


Likviditetsprognose


Likviditetsprognosen er udarbejdet under forudsætning af, at der findes finansiering til dækning af merudgifterne i budgetrevisionen 30.11.2016.

 

Udgangspunktet for prognosen er den faktiske kassebeholdning opgjort pr. januar 2017. Som det fremgår af tabel 6 er den forventede udvikling efter indarbejdelse af budgetrevisionen pr. 30.11.2016 for 2017 et kassetræk på 28,7 mio. kr. og for 2018 og 2019 ligeledes et kassetræk på henholdsvis 2,7 mio. kr. og 21,7 mio. kr. først i 2020 forventes en kasseopbygning på

-2,3 mio. kr.

 

I forhold til vedtagelsen af budget 2017 - 2020, viser prognosen for 2017 altså et kassetræk på 28,7 mio. kr., hvorimod 2017 vedtagelsen viste en opbygning på -13,9 mio. kr. Blandt de største forklaringer på denne ændring er at budgetrevisionen pr. 30.11.2016 med et kassetræk i 2017 på ca. 41 mio. kr.

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

 

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2020

Drift

9.579

5.603

1.603

783

1.233

Anlæg

-41.624

43.479

1.161

-100

-100

Finansiering

-8.513

1.680

1.950

2.500

2.050

Finansiering fra reserverne

 

-9.796

-4.722

-3.183

-3.183

I alt

-40.558

40.966

-8

0

0

+ for merudgift/ - for mindreudgift

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At den samlede budgetrevision pr. 30.11.2016, herunder at de enkelte bevillinger i perioden 2016-2020 på driftsområdet på i alt 18,8 mio. kr., på anlægsområdet på 2,8 mio. kr. samt på finansieringsområdet på -0,3 mio. kr. godkendes som fremlagt.

 

  1. At der i 2016 frigives anlægsudgifter for 1,1 mio. kr. og anlægsindtægter for 885.000 kr., og at der i 2017 frigives anlægsudgifter for 93,4 mio. kr. og anlægsindtægter for 11,6 mio. kr.

 

  1. At merudgifterne finansieres ved træk på reserverne, jf. dagsordenspunktets tabel 4.  

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Anbefaler administrationens indstillinger.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod indstillingens punkt 2.

Beslutning i Byrådet den 30-01-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning.


Helle Abild Hansen (I) og Knud Løkke Rasmussen (V) stemte imod indstillingens punkt 2.