Nr.25 - Godkendelse af projektforslag for Egedal byens hus

Sagsnr.: 16/12797

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Godkendelse af projektforslag for Egedal byens hus samt anbefaling vedrørende finansiering af cykelsti, vejudvidelse og 24 parkeringspladser.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 31. oktober 2016 byggeprogram/dispositionsforslag for Egedal byens hus, som forinden blev kommenteret af det nedsatte bedømmelsesudvalg. Projektforslaget er en videreførelse af dette og fremlægges hermed til godkendelse jf. den godkendte proces- og tidsplan.

 

Sideløbende hermed fremlægges en særskilt sag om endelig vedtagelse af lokalplan K105 samt en særskilt sag om finansiering af cykelsti, vejudvidelse og 24 parkeringspladser.

 

Projektforslag og byggeprogram

Projektforslaget er opbygget med illustrationer af den arkitektoniske ide, materialevalg og indretning samt fiktive, men realistiske scenarie-fortællinger om brugen af Egedal byens hus. Herudover er de tekniske forhold yderligere specificeret. Projektforslaget er vedlagt i bilag 1. I bilag 2 er vedlagt en oversigt over den budgetmæssige fordeling.

 

Projektforslaget indeholder en bred vifte af ønsker og krav til projektet, som i den videre proces fortsat prioritetsstyres af administrationen inden for budgettet med fokus på mest værdi for pengene, som i andre byggeprojekter.

 

Bedømmelsesudvalgets betænkning og bemærkninger har været udslagsgivende og styrende for fastholdelse af den arkitektoniske idé. Det er intentionen med etablering af tilbygningen til Egedal, at fastholde det gamle historiske Egedal (oprindeligt hovedhus til klædefabrik, en del af ”De Brønsholmsdalske fabrikker” i Kokkedal), som et markant og unikt bygningsværk. Tilbygningen opføres således som en nedtonet længebygning med træbeklædning, der i sin fremtoning associerer til Egedals oprindelige tilbygninger, bl.a. til farveri og væveri. Med tilbygningen forbedres adgangsforholdene til stueetagen og kælderen i det eksisterende Egedal mens 1 salen forbliver uændret.

 

Det eksisterende Egedal og tilbygningen ”Egedal byens hus”, skal ses og opfattes som en helhed med forskellige anvendelsesmuligheder og funktioner, hvor lokalernes indretning er bestemmende for aktiviteten.

 

Tilbygningen udgør 140 m2 i bebygget areal med et nettoareal på i alt 183 m2 fordelt på en ”mellembygning”, som huser ankomstområdet, og en ”tilbygning”, som rummer multisalen og faciliteterne knyttet hertil.

 

Ankomstområdet bliver den nye fælles hovedindgang, som skaber fysisk forbindelse mellem det eksisterende Egedal og de nye faciliteter. Multisalen etableres med en lille scene, som kan ses fra balkonen og gulv. I multisalen etableres et lille the-køkken og i tilknytning hertil et lille depot, en elevator samt handicap toilet. Garderoben etableres i forlængelse af ankomstområdet i kælderen i det eksisterende Egedal, hvor der også er depotrum og toiletter. De eksisterende møderum og køkkenfaciliteter i Egedal kan ligeledes anvendes i forbindelse med aktiviteter i Egedal byens hus.

 

Scenen er tænkt til flere forskellige aktiviteter, såsom teater, drama, optræden, mindre koncerter, foredrag, oplæg og debatter, og opbygges med dobbelt anvendelsesmulighed, så den både kan anvendes inde og ude. Om vinteren vil multisalen og scenen fra den indvendige side være i brug. Om sommeren når vejret og omstændighederne taler for det, åbnes scenen i gavlen mod en terrænbehandlet natur amfi, som tilskuerområde. Scenen er indrettet som et fast ”møbel” med integreret trappe med dybe trin, der også appellere til at sidde på. Det vil være muligt at udvide scene med mobile scene-elementer, som dog ikke er indeholdt i budgettet.

 

I materialevalg er der lagt vægt på den mangefacettede og multiple brug af huset samt den arkitektoniske ide. Det stiller store krav til materialernes holdbarhed og alsidighed. Der er således valgt materialer, der er alsidige i deres anvendelse og som kan understøtte brugen af huset til mange forskellige aktiviteter.

 

I projektet er der ikke medtaget flytning eller etablering af et eventuelt fremtidigt cafebibliotek i Egedal byens hus. 

 

Lokalplanforslag

Forslag til endelig godkendelse af lokalplan K105 behandles sideløbende med denne sag i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Lokalplanen har til formål at sikre mulighed for et samlet bebygget areal til offentlige formål ved Egedal på 500 m2 i op til to etager samt adgang og parkering. Endvidere sikrer lokalplanen bevaringen af den eksisterende bebyggelse Egedal samt det karakteristiske landskab og beplantning.

 

Økonomi og finansiering

Der er afsat 5.386.000 mio. kr. ex. moms til etablering af Egedal byens hus. Herudover er der afsat 650.000 kr. til LAR og terrænbehandling, som del af klimatilpasningsprojektet i Kokkedal. 

 

Etableringen af Egedal byens hus medfører behov for at forbedre adgangen for cyklister og parkeringsmulighederne for biler. På grundlag er husets publikumskapacitet og normer for p-dækning er beregnet et behov for 24 p-pladser (heraf 2 handicappladser), hvilket indgår i lokalplanforslag K105. 

Behovet for cykelsti drejer sig om cirka 20 meter der forbinder den øst-vestgående hovedsti med adgangsvejen til Egedal byens hus.

 

Parkeringspladserne anlægges som en udvidelse af Egedalsvej. Etablering af cykelsti, vejudvidelse og 24 parkeringspladser er ikke indeholdt i det oprindelige projekt. Administrationen anbefaler, at finansiering på 374.000 kr. fra afslutning af regnskab for ”Humlebæk Idrætscenter” anvises til etablering af parkeringspladser ved Egedal byens hus. Midlerne søges overført ved aflæggelse af anlægsregnskab for ”Humlebæk Idrætscenter”.

 

Den videre proces

På baggrund af Byrådets godkendelse af vedlagte projektforslag udbydes projektet i et rådgiverudbud. Den valgte rådgiver skal ud over at analysere og granske projektforslaget udarbejde et myndighedsprojekt og et hovedprojekt med udbud i hoved-/fagentreprise. Rådgiver foretager endvidere fagtilsyn af statikken og de tekniske fag.

Byggeriet forventes i gangsat i juni 2017. Ibrugtagning forventes i august 2018.

Bevilling

Bevillingen af de 374.000 kr. til parkeringspladser og cykelsti, sker i punktet ”Godkendelse af anlægsregnskab – Idrætsfacilitet i Humlebæk (Hovedprojekt) som også behandles på dagens økonomiudvalgsmøde. Nærværende punkt har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Byrådet.

Kulturudvalget afgiver udtalelse.

Indstilling

  1. Godkendelse af projektforslag for Egedal byens hus.
  2. Anbefaler overfor Byrådet at overskydende midler fra Humlebæk Idrætscenter kr. 374.000 ekskl. moms overføres til Egedal byens hus til finansiering af cykelsti, vejudvidelse og 24 parkeringspladser.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-02-2017


Der var afstemning om administrationens indstilling punkt 1.

For stemte 5: B, O, V, Carsten Nielsen (A).

 

Imod stemte 3: F, C, Ergin Özer (A), idet de er imod den arkitektoniske udformning.

 

Projektforslaget anbefales herefter.

 

Et enigt udvalg anbefaler administrationens indstilling punkt 2.

Beslutning i Kulturudvalget den 08-02-2017

Kulturudvalgets medlemmer afgav en positiv udtalelse om projektforslaget.

Ulla Hardy-Hansen (C), Helle Abild Hansen (I) og Kim E. Jensen (O) tog forbehold for projektet.  

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets og Kulturudvalgets indstilling.


Der gives en merbevilling på 1 mio. kr. af anlægsreserven til projektet Egedal byens hus, til udvidelse af multisalen med op til yderligere 50 m2.

 

Helle Abild Hansen (I) stemte imod.

Beslutning i Byrådet den 27-02-2017

Byrådet stemte om den arkitektoniske udformning af projektet Egedal byens hus:For: 17 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Flemming Rømer (O), Carsten Wulff (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Imod: 7 (Ergin Øzer (A), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Kim E. Jensen (O), Bjørn Svensson (Ø))


Undlader: 3 (Charlotte Bie (I), Helle Abild Hansen (I), Knud Løkke Rasmussen (I))


Forslaget blev dermed vedtaget.


Byrådet stemte om, at der gives en merbevilling på 1 mio. kr. af anlægsreserven til projektet Egedal byens hus, til udvidelse af multisalen med op til yderligere 50 m2:


For: 24 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Carsten Wulff (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Bjørn Svensson (Ø))


Imod: 2 (Helle Abild Hansen (I), Knud Løkke Rasmussen (I))


Undlader: 1 (Charlotte Bie (I))


Forslaget blev dermed vedtaget.