Nr.22 - Vedtagelse af tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2011-2020

Sagsnr.: 16/25194

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Vedtagelse af tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 31. oktober 2016 at sende et forslag til tillæg nr. 7 til kommunens spildevandsplan i offentlig høring. Tillægget har været i 8 ugers høring og skal nu vedtages.


Tillægget omfatter kloakering af 94 ejendomme i Asminderødhave i Fredensborg. Området er byggemodnet af byggefirmaet Lind og Risør A/S på arealet hvor den tidligere Asminderød skole lå. Området er udlagt som spildevandskloakeret med nedsivning af regnvand. Kloakeringsformen indebærer nedsivning af tagvand og vejvand, hvilket medvirker til at sikre Fredensborg mod oversvømmelser i fremtiden, når nedbørsmønstret på sigt forventes at udvikle sig i kraftigere retning.


Der er i høringsperioden indkommet et høringsvar fra Danmarks Naturfredningsforening Fredensborg afdeling (DN). Høringssvaret er vedlagt (bilag 2). Høringssvaret omhandler de miljømæssige forhold ved nedsivning af tagvand i området, hvor der anvendes tagrens. DN oplyser, at de har konstateret et stigende brug af tagrens til at fjerne laver o.l. fra hustage i parcelhuskvarterer. For at imødegå forurening af vådområder og vandløb, som i sidste ende modtager tagvandet, anbefaler DN, at der ikke benyttes tagrens i området, som er omfattet af spildevandsplanen. 


Administrationen har vurderet, at høringssvaret er relevant. Administrationen har samtidig vurderet, at høringssvaret er omfattet af tillæggets redegørelse af miljømæssige forhold, hvor der står at ”tilladelser til nedsivning af tagvand vil rumme nødvendige vilkår, som sikrer mod nedsivende forurening”. Administrationen vil indarbejde høringssvaret i komne tilladelser til nedsivning af tagvand i området. Nedsivningstilladelser vil stille vilkår om, at der ikke benyttes tagrens på de omfattende tage, som kan give anledning til forurening af vandmiljøet. Lind og Risørs rådgiver (Dines Jørgens og CO) har efterfølgende oplyst, at de vil indarbejde et lignende vilkår i grundejerforenings vedtægter.  

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven – jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse.

Spildevandsbekendtgørelsen – jf. nr. 726 af 1. juni. 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Høringen har været annonceret på kommunens hjemmeside. Forslaget til tillæg nr. 7 har desuden været sendt til grundejer (Lind og Risør), Fredensborg Forsyning, relevante interesseorganisationer og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (Svana).


Endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 til kommunens spildevandsplan 2011-2020 annonceres på kommunens hjemmeside. Samtidig vil grundejer, Fredensborg Forsyning og Svana blive orienteret.

Indstilling

  1. At tillæg nr. 7 til kommunens spildevandsplan 2011-2020 vedtages.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-02-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-02-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.