Nr.17 - Beslutning om inddrivelse af restancer vedrørende ejendomsskat

Sagsnr.: 17/3251

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Byrådet beslutter den fremtidige procedure for inddrivelse af kommunens tilgodehavender af ejendomsskatter

Sagsfremstilling og økonomi

Der har gennem en hel del år været udfordringer i SKAT med inddrivelse af de restancer, som særligt kommunerne har fremsendt til inddrivelse. 

 

Derfor har folketinget besluttet, at kommunerne fra den 2. februar 2017 overtager  tvangsinddrivelsen af ejendomsskat, rottebekæmpelse, skorstensfejerafgift og øvrige fortrinsberettiget krav.

 

Fortrinsberettigede krav er en række krav, som knytter sig til en ejendom, og fortrinsretten består i 2 år og 3 måneder. Det betyder at gælden vil blive dækket, før alle andre gældsposter i ejendommen, når ejendommen sælges.

 

Opgaven lå tidligere i kommunerne, men overgik til SKAT i 2005. I den mellemliggende periode har kommunerne kunne rykke for kravene, men ikke kunnet tilsige skyldnere til en udlægsforretning og efterfølgende sende en ejendom på tvangsauktion.

 

I en kort overgangsperiode vil SKAT og kommunen varetage inddrivelsen af restancer på ejendomme samtidig, da de krav der i dag er i til inddrivelse i SKAT, skal færdigbehandles dér.

 

Fredensborg kommune har ikke oversendt 2. rate ejendomsskat 2016 til skat og vil selv skulle foretage denne inddrivelse.

 

Kommunes opgave bliver efter endt rykkerprocedure følgende:

 

1.    Sende borgeren en tilsigelse til udlægsforretning. I den forbindelse vil der blive pålagt en retsafgift.

2.    Foretage udlæg i ejendommen - herunder oprette udlægsblad samt orientere skyldner m.v.

3.    Oversende sagen  til advokat, hvis der ikke betales efter ny kort frist.

4.    Løbende følge op på udlægget, såfremt der sker nye hændelser i sagen.

 

 

Advokaten sender kravet til fogedretten samt forestår evt. tvangsauktion. Advokaten møder for kommunen i Fogedretten, og omkostninger til advokaten pålægges skyldner ved tvangsauktion samt ved afværgelse af tvangsauktion.

 

Efter endt tvangsauktion oversender advokaten betalingen for ejendomsskatten til kommunen, der herefter udsteder samtykkeerklæring til køber af ejendommen.

 

Selve bemyndigelsen

For at det praktiske arbejde kan ske, er det nødvendigt med en bemyndigelse fra Økonomiudvalget til administrationen, som skal foretage udlæg i ejendommen (konkret sker det ved etablering af pantefogedfunktion i opkrævningsteamet i Borgerservice og Digitalisering), jf. bestemmelserne i Lovforslaget F 102 2016/2017. 

 

Økonomi

Fredensborg Kommune vil modtage ca. 120.000 kr. fra staten til dækning af opgaven via udligningsordningen.

 

Derudover vil kommunen have indtægter i form at de påløbne gebyrer og retsafgifter, som pålignes ved udlæg.

 

Øvrige forhold

 

Samtidig med fremsættelse af lovforslaget har regeringen lanceret boligudspillet ”Tryghed for boligejere”.

 

KL har meddelt, at regeringen forventes at fremsætte boligudspillet i Folketinget i foråret 2017. Såfremt boligudspillet vedtages i sin nuværende form, vil opgaven med opkrævningen af ejendomsskatterne overgå til SKAT (formentlig i 2019). Dermed vil overtagelsen af inddrivelsesopgaven af de kommunale ejendomsskatter være midlertidig.

 

KL har den 30. november 2016 afgivet høringssvar til lovforslaget om kommunal overtagelse af inddrivelse af kommunale fortrinsberettigede krav. KL bakker op om, at kommunerne overtager inddrivelse af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav, men finder det vigtigt at understrege, at en kommunal overtagelse af opgaven ikke bør være midlertidig.

 

Administrationen er enig i KLs betragtninger.

 

I forhold til inddrivelsesmuligheder og regler for forældelse mv. for øvrige krav vil der blive forelagt sag for Økonomiudvalgsmødet i marts.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Økonomiudvalget beslutter at give bemyndigelse til kommunens administration, så inddrivelse af ejendomsskatter foretages med henblik på tvangsauktion af de ejendomme, hvor skyldneren ikke kan betale restancer af ejendomsskatter.


I praksis vil det være kommunaldirektøren der giver bemyndigelse til at udøve hvervet som pantefoged for Fredensborg Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

Anbefaler administrationens indstilling, idet Økonomiudvalget i marts vil få en samlet orientering om de kommunale restancer.

Beslutning i Byrådet den 27-02-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.