Nr.14 - Liberal Alliance anmoder om at indgå samarbejde med økonomi- og indenrigsministeriet

Sagsnr.: 17/4904

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Liberal Alliance har anmodet om at følgende sag optages på byrådets dagsorden.

Sagsfremstilling og økonomi

”Liberal Alliance er bekendt med, at Økonomi- og Indenrigsministeren i slutningen af januar har sendt et brev til alle landets borgmestre – og således også borgmesteren for Fredensborg Kommune.

Brevet er en invitation til at ansøge om plads i et projekt, hvor kommunen stiller sine processer og arbejdsgange til rådighed for en gennemgang med henblik på at komme overflødigt bureaukrati til livs.

Af brevet fremgår bl.a., at hvis vi er klar til at administration og procesregler underkastes en kritisk gennemgang, vil ministeren bidrage med finansiering af eksperter og bistand fra KORA.

Uanset tiltag, der måtte være iværksat i Fredensborg Kommune i forhold til afbureaukratisering, er dette en oplagt mulighed for at få friske øjne til at se på, om der gennem tiden er blevet bygget overflødige regler og praksisser op omkring den måde, kommunen løser opgaverne på.

Liberal Alliance har et stort ønske om, at Fredensborg Kommune tager imod invitationen fra Økonomi- og Indenrigsministeren, så vi kan indgå i et samarbejde omkring regelforenkling og effektivisering”.


Administrationens bemærkninger:

Fredensborg Kommune har modtaget invitationen fra ministeriet den 24. januar 2016, og henvendelsen er drøftet med borgmesteren. På den baggrund arbejder administrationen videre med en afklaring af mulighederne for at indgå i et partnerskab om regelforenkling. I forlængelse heraf skal det afklares hvilke politikområder i Fredensborg Kommune, der vil få mest udbytte af en systematisk gennemgang af administrative regler og processer. Administrationen vil endvidere foretage en vurdering af, hvilke ressourcer deltagelse vil kræve af organisationen. Ministeriet skal modtage en ansøgning senest den 31. marts.


Den 10. marts modtager borgmesteren og kommunaldirektøren besøg fra Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll. Ved besøget drøftes Fredensborg Kommunes innovations- og udviklingsarbejde og effektiviseringsarbejde, herunder frikommuneforsøgene. En drøftelse af Fredensborg Kommunes interesse i partnerskabet vil ligeledes indgå på dette møde, som en naturlig del af Fredensborg Kommunes løbende fokus på at udrydde unødigt bureaukrati samt effektivisere. Administrationen har, som forberedelse til ministermødet, været i dialog med ministeriet om muligheder og vilkår for deltagelse i partnerskabet.


Det planlægges, at administrationen udarbejder en sag, som forelægges Økonomiudvalget i marts.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Liberal Alliance indstiller:


  1. At Byrådet beslutter, at Fredensborg Kommune ansøger Økonomi- og Indenrigsministeriet om at blive den ene af de to kommuner, der lader administration og arbejdsgange i kommunen underkaste sig en gennemgang ved KORA.

Beslutning i Byrådet den 27-02-2017

Byrådet besluttede at anmode administrationen om at forberede en sag vedr. deltagelse i projektet om regelforenkling til behandling på det kommende møde i økonomiudvalget.