18-12-2017 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Per Frost Henriksen (A)

Dorte Beyer (A)

Charlotte Sander (A)

Ergin Øzer (A)

Carsten Nielsen (A)

Rasmus Østrup Møller (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Christian de Jonquiéres (C)

Hanne Berg (F)

Henriette Brandt Pedersen (F)

Helle Abild Hansen (I)

Knud Løkke Rasmussen (I)

Charlotte Bie (I)

Flemming Rømer (O)

Kim E. Jensen (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Thomas Bak (V)

Henriette Stein (A) Stedfortræeder for Pia Bødtker (A)

Jonas Armandi (H) Stedfortræder for Hossein Armandi (H)

Afbud

Pia Bødtker (A)

Bo Hilsted (A)

Hossein Armandi (H)

Nr.177 - Godkendelse af dagsordenen

Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Dagsordenen blev godkendt.

Nr.178 - Venstre ønsker sag vedr synliggørelse af Karlebo Skole optaget på dagsordenen

Sagsnr.: 17/26599

 
Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Venstre ønsker sag vedrørende synliggørelse af Karlebo Skole optaget på byrådsdagsordenen.

Sagsfremstilling og økonomi

Synliggørelse af Karlebo Skole

 

Baggrund


Karlebo Skole (afdeling under Fredensborg skoledistrikt) har siden sammenlægningen med Fredensborg skolerne oplevet et kraftigt fald i elevtallet. Skolen er således reelt lukningstruet.


Skolen er et på flere måder unikt skoletilbud i Fredensborg Kommune, som vi skal værne om.


Karlebo Skole skiller sig således ud, ved at være en ganske lille enhed, med plads til op til 100 elever. Karlebo skole giver således mulighed for en tryg skole start i landlige omgivelser, hvor ”alle kender alle”. Inden sammenlægningen med Fredensborg Skoler, var der en stærk tradition for, at elever fra kommunens øvrige skoledistrikter ”fyldte op” i klasserne, således at klassekvotienten generelt lå +/- 20 elever. Det var således ikke unormalt, at halvdelen af årgangen kom fra andre skoledistrikter.


Til trods for at der fortsat er søgning fra andre skoledistrikter, oplever forældre fra andre skoledistrikter, at deres ønsker om at indskrive deres børn på Karlebo skole ikke opfyldes. Forældrene oplever således et massivt pres fra forskellige dele af kommunens organisation for ikke at vælge Karlebo Skole.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunerne styrelseslov §11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Venstre indstiller, at følgende tiltag iværksættes:


 1. Alle medarbejdere i administrationen, samt de enkelte skoledistrikter instrueres om, at være imødekommende for forældres ønsker om at indskrive deres børn på Karlebo sdkole. Dette under hensyntagen til fastholdelse af en normal klassekvotient under hensyntagen til skolens faciliteter i øvrigt.

 1. Karlebo Skole anses i alle sammenhænge som en ”normal” skole, og indskrivning af børn med særlige behov gennemføres efter samme principper som kommunens øvrige folkeskoler.

 1. Kommunen udsender senest midt i december en skrivelse til samtlige forældre med indskrivningsparate børn, hvor man gør opmærksom på muligheden for at indskrive deres børn i Karlebo skole som et alternativ til eksempelvis privatskole. Narturligvis med angivelse af, at man ikke kan opnå gratis skoletransport, hvis man vælger en skole udenfor sit skoledistrikt.

 1. En tilsvarende skrivelse udsendes i 2018 umiddelbart før indskrivningsperioden åbnes.

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Børne – og Skoleudvalget.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 15-01-2018

Udvalget var enige om, at Karlebo afdelingen naturligvis skal understøttes inden for de rammer, som er politisk besluttet.


Fra næste skoleår vil alle afdelinger på de enkelte skoler i kommunen blive beskrevet i kommunens materiale om skoleindskrivning.


Udvalget bad administrationen til et kommende møde beskrive de mulige forklaringer på, at flere forældre fra skoledistriktet vælger Karlebo afdelingen fra.


De forældre fra det relevante skoledistrikt, som ved skoleindskrivningen 2018 valgte Karlebo afdelingen fra, spørges om årsagen til dette.

Nr.179 - Låneadgang i 2017

Sagsnr.: 17/26640

 
Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om den fulde låneadgang i 2017 skal benyttes, så der optages yderligere lån på lånerammen for 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Med det tidligere vedtagne budget 2017-2020 blev det besluttet, at kommunens ordinære gæld skal være afviklet i 2027. Som led heri er der vedtaget et nettoafdrag på 28,3 mio. kr. i 2018 – hvori indgår et låneoptag på 25,4 mio. kr. Bruttoafdraget er således 53,7 mio. kr. Det besluttede lån i 2018 skal udover afdrag også finansiere en del af tilbagekøbet af belysningen fra DONG.

 

Forudsætningen for nettoafdraget på 28,3 mio. kr. var, at kommunen kunne optage nye lån i 2018, men kommunen har imidlertid ikke opnået låneadgang i 2018 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Administrationen vurderer, at en del af tilbagekøbet af belysningen vil være omfattet af automatisk låneadgang, da det reelt er betaling for udskiftning af belysning til energivenlige LED-armaturer. Den automatiske låneadgang forventes at udgøre 4,5 mio. kr.

 

Af det forudsatte låneoptag på 25,4 mio. kr. i 2018 mangler der derfor et låneoptag på 20,9 mio. kr. i forhold til det besluttede.

 

Mens det ikke er muligt at optage de forudsatte lån i 2018 har kommunen en ikke udnyttet lånemulighed i  2017 på 14,2 mio. kr.

 

Byrådet står på den baggrund med to handlemuligheder:

 

 1. Det konstateres at der ikke kan optages lån i 2018. Det betyder, at det forudsatte bruttolåneoptag på 20,9 mio. kr.,i stedet bliver et træk på kassebeholdningen eller at der skal findes alternativ finansiering i form af besparelser..
  Med budget 2018-2021 nedbringes likviditeten gradvist til 120 mio. kr. ultimo i den fireårige budgetperiode. Såfremt det besluttes ikke at finansiere det manglende låneoptag på 20,9 mio. kr., vil likviditeten falde til omkring 100 mio. kr. over budgetperioden.

 

 1. Kommunen fremskynder størstedelen af den forudsatte låntagning i 2018 til december 2017, gennem udnyttelse af låneadgangen i år på 14,2 mio. kr.
  Der udestår dermed finansiering i 2018 på 6,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, der vil blive et ekstraordinært træk på kassen i 2018, hvis der ikke peges på alternativ finansiering heraf.

 

Administrationen bemærker, at et træk på kassebeholdningen vil begrænse Byrådets handlemuligheder ved vedtagelsen af budget 2019, hvor der, jf.  orientering herom på Social og Seniorudvalgets møde i december, allerede nu er konstateret udfordringer på det specialiserede område.

 

Med afsæt i det vedtagne budget og de kendte udfordringer af budget 2018, anbefaler administrationen, at den vedtagne afdragsprofil på kommunens gæld så vidt muligt fastholdes gennem udnyttelse af låneadgang i 2017. Hermed fremrykkes lån for 14,2 mio. kr. fra 2018 til 2017.

 

Med administrationens anbefaling vil der i 2017 brutto blive afdraget 53,0 mio. kr., mens bruttolåntagningen vil udgøre 46,9 mio. kr. Dermed udgør nettoafdraget på kommunens ordinære gæld 6,1 mio. kr. i 2017.

Det skal bemærkes, at der i 2017 også er budgetteret med lån til energi- og klimainvesteringer på 18,7 mio. kr. Hvis lånene til klimainvesteringer optages fuldt ud, vil kommunens samlede gæld stige med 12,6 mio. kr.

Bevilling

 

Forventet merforbrug/finansiering

(1.000 kr.)

 

Profit-center

Sted

2017

2018

I alt

 

Låneoptag

-14,228

+20,850

6.622

I alt

Kassen

+14,228

-20,850

-6.622

 

Samlet øges afdragene på kommunens gæld med 6,6 mio. kr. der finansieres af kassen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.     At den i budget 2017 og 2018 vedtagne afdragsprofil så vidt muligt fastholdes gennem fremrykning af låntagning  for 14,2 mio. kr. fra 2018 til 2017. Set over de to år nedbringes gælden med yderligere  6,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Den mindre låntagning finansieres af kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler administrationens indstilling efter afstemning:


For stemmer: 7 Liste A, Liste B, Liste F,  Liste H og Liste O


Imod stemmer:  3 Liste V og Liste I

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Det blev foreslået, at der blev optaget et lån på 7, 1 mio. kr.  i stedet for de 14.2 mio. kr. som blev foreslået i Økonomiudvalget.


Der blev stemt om forslaget:


Total: 26


For: 22

Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Sander (A), Henriette Stein (A), Carsten Nielsen (A), Rasmus Østrup Møller (A), Hanne Berg (F), Henriette Brandt Pedersen (F), Lars Simonsen (B), Kristian Heegaard (B), Jonas Armandi (H) Kim E. Jensen (O), Flemming Rømer (O), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Lars Egedal (V) Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Bak (V)


Imod: 3

Charlotte Bie (I), Knud Løkke Rasmussen (I), Helle Abild Hansen(I)


Undlod: 1

Thomas Elgaard (V)


Byrådet besluttede, at de 7.1 mio. kr. båndlægges til gældsafvikling


Forslaget blev vedtaget.

Nr.180 - Orientering om ny lovgivning om partistøtte

Sagsnr.: 17/27157

 
Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Byrådet orienteres om ny lovgivning vedr. private bidrag til politiske partier og partistøtte.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er vedtaget en ændring af partistøtte- og partiregnskabsloven, som er trådt i kraft den 1. juli 2017. Lovændringen udmønter den politiske aftale, der er indgået mellem regeringen og Socialdemokratiet på partistøtteområdet den 1. februar 2017.


Formålet med den politiske aftale har været at skabe mere åbenhed om den private økonomiske støtte til partier, kandidatlister og enkeltkandidater.


Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 28. november 2017 udsendt en orienteringsskrivelse om lovændringerne. 


Med loven er der indført et forbud for partier og kandidatlister mod at modtage anonyme bidrag over 20.000 kr. Hvis et parti eller en kandidatliste har modtaget et anonymt tilskud over 20.000 kr., skal tilskuddet, hvis det er muligt, returneres til tilskudsyder inden 30 dage fra modtagelsen eller alternativt overføres til en konto hos Økonomi- og indenrigsministeriet inden for samme frist. Opstillede kandidater er ikke omfattet af forbuddet, men har som noget nyt indberetningspligt om modtagne anonyme og private bidrag.


Ikke-anonyme tilskud på over 20.000 kr., der ydes til f.eks. en kommunal kandidatliste, en lokal partiforening eller en kredsforening samt til enkeltkandidater, der stiller op til kommunalbestyrelsesvalg, skal fremover både indberettes til og offentliggøres af byrådet.


De erklæringer om private og anonyme bidrag, som kommunen modtager i forbindelse med ansøgning om partistøtte, og som er en betingelse for udbetaling af partistøtte, vil fremover blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.


Beløbsgrænsen på 20.000 kr. bliver pristalsreguleret, således at reguleringen vil følge den almindelige lønudvikling.


Ifølge ministeriet vil der blive udarbejdet nye ansøgnings- og udbetalingsblanketter til brug for ansøgning om og udbetaling af partistøtte, så de tager højde for lovændringerne.


Det kan i den forbindelse oplyses, at partistøtten fra Fredensborg Kommune i 2018 vil være på 7,25 kr. for hver stemme, som et parti har modtaget ved kommunalvalget den 21. november 2017.


Der henvises i øvrigt til vedhæftede orientering af 28. november 2017 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som vil blive sendt til partiforeningerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag


Partistøtteloven – lovbekendtgørelse nr. 973 af 11.august 2017.

Partiregnskabsloven – lovbekendtgørelse nr. 974 af 11. august 2017.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.181 - Stejlepladsen II - Baunebjergvej 202 - 226 m.fl. - helhedsplan - skema B

Sagsnr.: 13/15478

 
Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Humlebæk Boligselskab, afd. Stejlepladsen II om godkendelse af skema B vedrørende økonomisk helhedsplan.


Ansøgningen omfatter garantistillelse og kapitalindskud.

Sagsfremstilling og økonomi

Domea har med brev af 14. november 2017 på vegne af Humlebæk Boligselskab, afd. Stejlepladsen II fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan for afdelingen.


Helhedsplanen omfatter følgende:

 • Opretning/udskiftning af eksisterende tag.
 • Efterisolering
 • Isolering af skunke og hanebånd
 • Udkradsning og omfugning af gavle
 • Nye ovenlysvinduer
 • Opretning af installationer, vådrum og etablering af nye badeværelser.
 • Etablering af mekanisk ventilation.
 • Ombygning/opdeling af eksisterende gavlboliger til 2 boliger, hvor boliger i terræn opfylder tilgængelighedskrav.
 • Udearbejder i fællesarealer og fælles adgangsvej, stier med henblik på et mere funktionelt fællesareal, som understøtter beboerne.

Byrådet har den 5. september 2016 godkendt skema A  på følgende vilkår:

 1. At der til finansiering af helhedsplanen optages støttet lån på 40.947.045 kr. og ustøttet lån på 31.868.710 kr.
 2. At kommunen påtager sig at stille garanti for 50 % af det støttede lån svarende til 20.473.522 kr., idet Landsbyggefonden garanterer for de resterende 50 %.
 3. At kommunen påtager sig at stille garanti for et beløb på 4.952.397 kr. af det ustøttede lån.
 4. At kommunen påtager sig at indbetale 200.000 kr. som sin andel af et kapitalindskud efter femtedelsordningen. Beløbet betales via en tillægsbevilling fra kassebeholdningen.
 5. Af den i sagsfremstillingen anførte finansiering i øvrigt godkendes.

Boligselskabet oplyser, at priserne i skema B, der afspejler det faktiske licitationsresultat er blevet dyrere end skema A. Stigningerne specificeres således:

 

Støttede arbejder:

Stigning

Øget genhusningsomkostninger ved tilbud (licitation):

1.763.000

Arealudvidelse blev dyrere end antaget ved skema A:

3.635.372

Byggepladsomkostninger blev dyrere end ved skema A:

1.400.000

 

6.798.372

U-støttede arbejder:

 

Stigning på 1,9%  skyldes primært  indeksering/tilbud

750.290

 

7.548.662


Derudover er der arbejder, som prismæssigt er ændret +/-. Priserne ifølge skema A og B kan sammenstilles således:

 

 

Skema A

Skema B

forskel

 

Kr.

Kr.

Kr.

Støttede arbejder

40.947.045

47.860.285

6.913.240

Ustøttede arbejder

37.648.710

38.399.338

750.628

I alt

78.595.755

86.259.623

7.663.868


Finansieringen efter skema B ser således ud:

 

Lån mv.

Kr.

Garanti

i procent

Garanti kr.

Skema B

Garanti kr.

Skema A

Støttet Lån

47.860.285

100

(LBF 50)

23.390.142

20.473.522

Kapitaltilførsel 1/5 dels ordning

1.000.000

 

 

 

Fællespuljetilskud

2.460.000

 

 

 

Egen trækningsret

820.000

 

 

 

Eget bidrag

1.500.000

 

 

 

U-støttet lån

32.619.338

65 anslået

21.202.570

4.952.397

Finansiering i alt

86.259.623

 

44.592.712

25.425.919

 

Skemaet viser, at behovet for kommunal garantistillelse er steget med 19.166.793 kr. fra skema A 25.425.919 kr. til Skema B 44.592.712 kr.  Stigningen skyldes en stigning i de støttede arbejder på ca. 7 mio. kr., hvor af kommunen skal stille garanti for 50 % (netto), samt en stigning i kreditforeningens krav om garanti for de ustøttede lån fra anslået ca. 15,5 % til anslået 65 %.

 

Administrationen har i december 2014 skrevet til alle boligselskaberne, at de skal overholde budgetterne for nybyggeri og renoveringsarbejder og at byrådet ikke automatisk vil godkende budgetoverskridelser, som medfører forøgede udgifter og/eller garantier fra kommunen. Dette er gentaget på de årlige styringsdialogmøder med boligselskaberne.

 

Udover kommunegaranti på i alt kr. 44.592.712, skal Kommunen bidrage med 1/5 del af 1.000.000 = kr. 200.000, jf. beslutningen vedrørende skema A, pkt. 4 ovenfor.

 

Konsekvenserne for huslejen efter skema B svarer til, hvad der blev oplyst i forbindelse med skema A. Huslejestigningen er for 2 rums boliger på 114 kr./m2 og for 3 og 4 rums boligerne på 90 kr./m2. Svarende til en huslejestigning for 2 rumsboliger fra 829 kr./m2 til 943 kr./m2 og for 3 og 4 rumsboliger svarende til en stigning fra 829 kr./m2 til 916 kr./m2

 

Projektet og dets finansiering er godkendt af afdelingsmødet, af organisationsbestyrelsen og af Landsbyggefonden.

 

Helhedsplanen vil ikke kunne realiseres uden de kommunale lånegarantier og det kommunale kapitalindskud.

Bevilling

Nærværende sag medfører ikke behov for yderligere bevillinger i forhold til Byrådets godkendelse af skema A.


Forøgelsen af garantistillelsen vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At der til finansiering af helhedsplanen optages støttet lån på 47.860.285 kr. og ustøttet lån på 32.619.338 kr.
 2. At kommunen påtager sig at stille garanti for 50 % af det støttede lån svarende til 23.390.142 kr., idet Landsbyggefonden garanterer for de resterende 50 %.
 3. At kommunen påtager sig at stille garanti for et beløb på 21.202.570 kr. af det ustøttede lån.
 4. At kommunen vedstår sit tilsagn om at indbetale 200.000 kr. som sin andel af et kapitalindskud efter femtedelsordningen.
 5. At den i sagsfremstillingen anførte finansiering i øvrigt godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler administrationens indstillinger

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.182 - Ansøgning om forhøjelse af garanti for lån til individuelle køkkenmoderniseringer

Sagsnr.: 15/19673

 
Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra KAB på vegne af Fredensborg Boligselskab, afdeling Niverød IV om forhøjelse af kommunens tilsagn om lånegaranti fra 1.500.000 kr. til 1.618.000 kr.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har på sit møde den 31. august 2015 godkendt ansøgning fra Fredensborg Boligselskab, afdeling Niverød IV om optagelse af realkreditlån på 1.500.000 kr. til individuelle køkkenmoderniseringer. Byrådet erklærede samtidigt at ville stille garanti for hele lånet.

Følgende fremgik af dagsordensteksten den 31. august 2015:

”Boligselskabet oplyser, at de retningslinjer, der er gældende for ordningen indebærer,

 

-      At moderniseringen i et lejemål maksimalt må koste 100.000 kr., som skal inkludere håndværker- og materialeudgifter samt finansieringsomkostninger.

-      At projektet kun må gennemføres i eksisterende rum i boligen og kun i de rum, som p.t. er indrettet til samme formål.

-      At moderniseringerne gennemføres som totalentrepriser, hvor de firmaer, der indgås kontrakter med, forestår samtlige arbejder i forbindelse med moderniseringen.

 

Boligselskabet ansøger om tilladelse til at optage et 20-årigt realkreditlån på 1.500.000 kr. med en anslået fast ydelse på 6,7 % p.a. og med kommunal garanti. Da der ingen friværdi er i bebyggelsen, ansøger boligselskabet om en garanti på 100 % af lånebeløbet. Boligselskabet oplyser, at der pt. afdrages ca. 5,3 mio. kr. om året på afdelingens eksisterende realkreditlån.

 

De beboere, der vælger en frivillig køkkenmodernisering for 100.000 kr. vil kunne påregne en huslejestigning på ca. 558 kr. pr. måned i gennemsnit. Såfremt køkkenmoderniseringen er lige så omfattende i 2- og 3-værelses lejlighederne som i 4-væreleslejlighederne, vil lejeforhøjelserne, hvis lejerne ønsker køkkenmodernisering, udgøre henholdsvis 13%, 8,3% og 7,3%.

 

Byrådet har i juni 2012 givet en tilsvarende tilladelse, dengang omfattende 21 boliger. Endvidere er en tilladelse givet i oktober måned 2012 omfattende 12 køkkenmoderniseringer af ca. 75.000 kr. pr. stk.

 

Niverød IV er opført i 1978 og består af 254 gårdhavehuse.”

Kommunen har nu modtaget anmodning fra boligselskabet om at forhøje låneoptagelsen og kommunens garantitilsagn med 118.000 kr. til 1.618.000 kr.

Årsagen til, at der ønskes et større lån og en højere garanti, er, at boligselskabet har lagt ud flere køkkenmoderniseringer end oprindeligt beregnet.

Bevilling

Den ansøgte lånegaranti vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At byrådet godkender den ansøgte forhøjelse af realkreditlån på 118.000 kr. til 1.618.000 kr. til individuelle køkkenmoderniseringer.
 2. At Byrådet erklærer at ville stille garanti for hele lånet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler administrationens indstillinger

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.183 - Skema C ansøgning - ombygning og oprening af Niverødgård

Sagsnr.: 15/9868

 
Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema C angående ombygning og opretning af Fredensborg Boligselskabs afdeling, Niverødgård.

Sagsfremstilling og økonomi

KAB har den 20. november 2017 på vegne af Fredensborg Boligselskab, afd. Niverødgård fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af skema C vedrørende ombygning og opretning af afdelingen.


Byrådet har den 21. november 2016 godkendt skema B med følgende vilkår:

 1. At Skema B for den støttede del af arbejderne godkendes med en anskaffelsessum på 5.030.000 kr.
 2. At Skema B for den u-støttede del af arbejderne godkendes med en anskaffelsessum på 4.224.050 kr.
 3. At arbejdernes finansiering, herunder den afledte lejenedsættelse på 20 kr. pr. m2 pr. år godkendes, således at den fremtidige, gennemsnitlige leje bliver 960/m2/år.
 4. At Fredensborg Kommune giver tilsagn om 100 % garanti for låneoptagelsen. For så vidt angår det støttede lån på 5.030.000 kr. dog under forudsætning af, at Landsbyggefonden regaranterer 50 %.
 5. At Fredensborg Kommune godkender den af Landsbyggefonden forudsatte kapitaltilførsel med en kommunal andel på 180.000 kr., hvilket beløb finansieres af kassebeholdningen.

Skema C’s hovedtal ser således ud sammenlignet med skema B:

 

 

Skema B

Skema C

forskel

 

Kr.

Kr.

Kr.

Støttede arbejder

5.030.000

5.030.000

0

Ustøttede arbejder

4.224.050

5.080.915

856.865

I alt

9.254.050

10.110.915

856.865


Som det ses, er udgiften til de støttede arbejder uændret i skema C i forhold til skema B, mens der er en overskridelse på 856.865 kr. på skema C for de ustøttede arbejder. Boligselskabet oplyser, at der  har været en række udfordringer, som har medført ekstra entrepriseudgifter. Således vedrører 500.000 kr. af overskridelsen genopretning af bebyggelsens tag.

Landsbyggefonden har indstillet, at boligselskabets dispositionsfond yder lån, der finansierer overskridelsen på det ustøttede lån, og at Landsbyggefonden via driftsstøtte i byggesagen afholder udgifter til låneydelsen, således at det ikke får huslejemæssige konsekvenser for beboerne.

Finansieringsbudgettet ser herefter således ud:

 

Skema B
Kr.

Skema C
kr.

30-årigt støttet realkreditlån

5.030.000

5.030.000

30-årigt ustøttet realkreditlån

4.224.050

4.224.050

Energitilskud

 

46.218

Tilskud fra dispositionsfond

 

75.000

Lån fra dispositionsfond

 

735.647

 

9.254.050

10.110.915Som anført får budgetoverskridelsen ikke konsekvenser for huslejen. Det samlede ombygnings- og opretningsprojekt vil således, som det også fremgik af skema B, medføre en huslejenedsættelse fra 980 kr. pr. m2 pr. år til 960 kr.

Byggeregnskabet/skema C er godkendt af beboerne den 31. august 2017 og af organisationsbestyrelsen den 15. november 2017.

Der erindres om, at Byrådet i forbindelse med godkendelsen af skema A den 25. januar 2016 har givet tilsagn om at deltage i en kapitaltilførsel på i alt 900.000 kr. efter femtedelsordningen. Kapitaltilførslen udgør for kommunens vedkommende således 180.000 kr.  Kapitaltilførslen skal anvendes til at dække det opsamlede underskud i afdelingen på 522.000 kr. pr. 30. juni 2015, samt til for at nedbringe beboerindskuddet med 337.000 kr. - svarende til 220 kr. pr m2.

 

Samlet set indebærer skema C uændrede forpligtelser for kommunen i forhold til de tilsagn, der blev givet ved godkendelsen af skema B og skema A, idet budgetoverskridelsen på de ustøttede arbejder dækkes af boligselskabets egne midler og af Landsbyggefonden. Der vil derfor ikke være sagligt grundlag for ikke at godkende skema C.

Bevilling

Nærværende sag medfører ikke behov for yderligere bevilliger eller garantistillelser i forhold til Byrådets godkendelse af skema A på møde den 25. januar 2016.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At Skema C vedrørende ombygning og opretning af Niverødgård godkendes, herunder

 1. At den støttede del af arbejderne godkendes med en anskaffelsessum på 5.030.000 kr.
 2. At den u-støttede del af arbejderne godkendes med en anskaffelsessum på 5.080.915 kr.
 3. At arbejdernes finansiering, herunder den afledte lejenedsættelse på 20 kr. pr. m2 pr. år godkendes, således at den fremtidige, gennemsnitlige leje bliver 960/m2/år.
 4. At Fredensborg Kommune vedstår sit givne tilsagn om 100 % garanti for låneoptagelsen. For så vidt angår det støttede lån på 5.030.000 kr. dog under forudsætning af, at Landsbyggefonden regaranterer 50 %.
 5. At Fredensborg Kommune vedstår sit tilsagn om at medvirke til den af Landsbyggefonden forudsatte kapitaltilførsel med en kommunal andel på 180.000 kr., hvilket beløb finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler administrationens indstillinger efter afstemning:


Liste V stemte imod indstillingens punkt 1-4

Liste I stemte imod indstillingens punkt 1-5

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning.Liste V stemte imod indstillingens punkt 1-4

Liste I stemte imod indstillingens punkt 1-5

Nr.184 - Jellerødparken - nye boliger og omdannelse af butiksbygning

Sagsnr.: 16/16919

 
Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Den Almene Boligforening Jellerød Parken om tilladelse til nedrivning af det hidtidige erhvervslejemål, der erstattes af 2 nye almene familieboliger med kommunal medfinansiering.

 

Sagen forelægges til fornyet behandling efter dialog med boligforeningen, jf. Byrådets beslutning den 25. september 2017, der refereres nedenfor.

Sagsfremstilling og økonomi

Den Almene Boligforening Jellerød Parken har fremsendt ansøgning med forslag til nedrivning af den gamle butiksbygning på 143 m2 og nyopførelse af 2 almene familieboliger, hver på 92 m2.

 

 

Jellerød Park består i dag af 41 almene familieboliger, 1 erhvervslejemål (der ønskes nedrevet og erstattet af 2 nye boliger) og 5 garager. Lejen udgjorde pr. 1. oktober 2016 948 kr. pr. m2.

 

Projektet udspringer først og fremmest af et ønske om at omdanne det eksisterende erhvervslejemål til boliger. Det har i flere år vist sig vanskeligt at udleje erhvervslejemålet, der nu har stået tomt i et par år. Boligforeningen har på de årlige styringsdialogmøder flere gange ytret ønske netop om at nedlægge erhvervslejemålet og erstatte dette med boliger.

 

 

Den manglende indtægt fra erhvervslejemålet har haft negativ indflydelse på afdelingens regnskab og dermed på den leje afdelingens bebeboere må betale. Det tomme erhvervslejemål giver endvidere bebyggelsen et lidt trist udseende.

 

Afdelingen har i sin ansøgning og i skema A opgjort anskaffelsessummen - inklusiv udgiften til nedrivning af den eksisterende erhvervsbygning - til 4.396.000 kr. Der søges derfor om kommunal medfinansiering i form af et grundkapitallån på 439.600 kr. samt garantistillelse for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60 % af ejendommens handelsværdi. Såfremt projektet kan betragtes som ”forsættelsesbyggeri” (i modsætning til opførelsen af en hel ny afdeling, der senere sammenlægges med den eksisterende) vil der ikke være behov for garantistillelse.

 

Såfremt Byrådet godkender skema A ansøgningen, vil administrationen anbefale boligselskabet primært at arbejde på en løsning, hvor kommunal garantistillelse ikke er nødvendig. Kan en sådan løsning ikke gennemføres, anbefaler administrationen, at Byrådet stiller den omtalte garanti for lån, der ligger over 60 % af ejendommens handelsværdi.

 

Anskaffelsessummen er beregnet i overensstemmelse med det såkaldte rammebeløb (maksimal anskaffelsessum pr. m2), der i 2017 udgør 22.890 kr. pr. m2 med tillæg af 1.000 kr. pr. m2 i energitillæg.

 

Anskaffelsessummen finansieres således:

 

 

Kr.

Kommunal grundkapitallån (10 %)

439.600

Beboerindskud (2 %)

88.000

Realkreditlån (88 %)

3.868.160

I alt (100 %)

4.395.760

 

Boligselskabet oplyser, at lejen for de nye boliger vil være 1064 kr. pr. m2 pr. år, hvilket for en lejlighed på 92 m2 vil svare til 8.157 kr. pr. måned.

 

Projektet er godkendt af afdelingsmødet den 26. juni 2017 med 60 stemmer for og 2 imod.

 

Administrationen anbefaler projektet, der fjerner det tomme erhvervslejemål og erstatter det med tidsvarende familieboliger, der kan udlejes. Såfremt Byrådet vælger ikke at deltage i den ansøgte finansiering, vil projektet ikke kunne gennemføres.

 

Sagsbehandling siden 25. september 2017

Byrådet besluttede den 25. september 2017 at sende sagen tilbage til økonomiudvalget, idet Byrådet anmoder Boligforeningen om, at muligheden for en alternativ løsning undersøges.

 

Administrationen har være i dialog med Boligforeningen Jellerød Parken, der bemærker følgende (citat):

 

”Det er af en vis vigtighed, at Jellerød Parkvej 37 snarest bliver bygget om til udlejning.

 

Det tidligere erhvervslejemål har stået ledigt i over et år, til en tabt indtægt for boligorganisationen på 14.000 kr. pr. måned, og bygningen, der ikke længere er opvarmet, står nu og forfalder på anden vinter i træk. Det er ikke holdbart.

 

I september 2016 så det ud til, at problemet med det ledige lejemål kunne løses ved at det sammenlagte ejendomskontor kunne placeres her, men det projekt materialiserede sig ikke. Forsøg på at udleje billigere til lagerplads lykkedes heller ikke.

 

Området ligger desuden socialt uheldigt og tiltrækker utilpassede unge fra Egedalsvænge og omegn. Den graffiti, som beboerne på Skovbrynet har klaget over i årevis er ikke bare dekorationer, men såkaldt ’tagging’ fra ungdomsbander, der erklærer området for deres territorium (eller ’turf’). Dette problem eksisterede også i de sidste 16 år, hvor nr. 37 var erhvervslejemål. To på hinanden følgende erhvervsdrivende lejere blev drevet ud ved systematisk rudeknusning, som deres respektive forsikringer til sidst ikke ville betale. Hærværket standsede ved den sidste lejer, som syntes at være ’godkendt af banderne, men som dog alligevel ikke kunne få et pizzeria til at betale sig på adressen.

 

Det er især uheldigt, at stedet har bandernes bevågenhed, fordi to af vore småbørnsfamilier i Jellerødparken er umiddelbare naboer til det tidligere erhvervslejemål.

 

Løsningen, som organisationsbestyrelsen i Jellerødparken ser den, er hurtigst muligt at få bygget det tidligere erhvervslejemål om til to lejeboliger. Vi forstår, at bygningen er fundet bevaringsværdig, og er godt tilfredse med, at gavlene bevares, og at bygningens ydre så vidt muligt bevares, så den harmonerer med resten af afdelingens udseende som hidtil. Men sagen begynder at haste.”

 

Administrationen skal tilføje, at bebyggelsen i 2014 af kommunen er kortlagt som såkaldt ”kulturmiljø”. Det skyldes, at området er et udtryk for en samlet planlægning efter velfærdssamfundets idealer. Husene har en klar struktur og rytme og en nogenlunde ens størrelse. Det nordlige torv , hvor butikslejemålet er beliggende, og hvor der i øvrigt er garager og vaskeri for områdets beboere, er centralt i fortællingen. Dette sidste stiller særlige krav til det arkitektoniske i forbindelse med omdannelsen af erhverv til bolig.

 

Administrationen har sikret sig, at den omdannelse af butikslejemålet til boliger, der er omhandlet af ansøgningen, passer ind i det eksisterende kulturmiljø.

 

Administrationen har ligeledes opfordret boligforeningen til at vurdere muligheden for at gennemføre ombygningen til en billigere pris. Boligforening har oplyst, at dette ikke vil være muligt, og at man i forvejen har svært ved at holde sig inden for maksimumsbeløbet pr. m2, bl.a. på grund af de krav kommunen har stillet til bebyggelsens udseende.

 

Om huslejeniveauet kan administrationen oplyse, at der er flere eksempler i kommunen på kvadratmeterlejer i almene boliger på niveau med de 1064 kr., som de nye boliger er budgetteret til. Eksempelvis er huslejen i Egeparken på 1126 kr., Bøgelunden 1010 kr., Frøparken 1018 kr., Langebjergparken 1021 kr. og Ravnsbjerg II 1050 kr.

 

Administrationen skal yderligere bemærke, at det planmæssigt ikke vil være muligt at frastykke (og sælge) det grundareal, som den nuværende butik ligger på. Grundstørrelsen på ca. 360 m² strider både imod Kommuneplanen og BR15. Bebyggelsesprocenten på 30 vil medføre et nyt hus på max. 108 m², hvilket anses for at være et urealistisk lille enfamiliehus. Endeligt skal huset placeres mindst 2,5 m fra skel, og der skal være plads til have og indkørsel og parkering.

 

På baggrund af de ovenfor anført supplerende oplysninger, anbefaler administrationen, at Økonomiudvalget drøfter sagen og træffer beslutning om, hvad man vil anbefale Byrådet.

 

Sagsbehandling efter byrådsmødet den 27. november 2017.

 

På Byrådets møde den 27. november 2017 blev sagen sendt tilbage til Økonomiudvalget til afklaring af, om byggeriet vil kunne opføres som fortsættelsesbyggeri. Boligforeningens realkreditinstitut har over for administrationen bekræftet, at byggeriet vil kunne opføres som fortsættelsesbyggeri. Da der ikke kræves kommunal garanti for realkreditlånet ved fortsættelsesbyggeri, bortfalder indstillingens pkt. 3 således.  Det kommunale grundkapitallån og huslejen er uændret, henholdsvis 439.600 kr. og 1064 kr. /m2. 

Bevilling

Bevillingstabel

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

Profit-center

Omkost-ningssted/
PSP-element

2017

2018

2019

2020

Grundkapitallån

 

0

440

 

 

I alt, drift

0

0

0

0

I alt, anlæg

0

440

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

 

Der er ikke afsat budget til finansiering af grundkapitallånet, hvorfor udbetaling af dette forudsætter, at der gives en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

 

Eventuel garantistillelse for boligselskabets realkreditlån vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Den Almene Boligforening Jellerødparkens skema A ansøgning vedrørende nedrivning af eksisterende erhvervslejemål og erstatning af dette med 2 almene familieboliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 4.396.000 kr.
 2. At kommunen erklærer sig sindet at yde et grundkapitallån på 439.600 kr. finansieret af kassebeholdningen.
 3. At kommunen erklærer sig sindet at ville stille garanti for den del af realkreditforeningslånet på 3.868.160 kr., der har pant efter 60 % af ejendommens handelsværdi, såfremt der fremsættes krav herom.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling efter afstemning:


For stemmer: 7 Liste A, Liste B, Liste C, Liste F, Liste H, Liste O


Helle Abild Hansen (I) og Tinne Borch Jacobsen (V) tog forbehold.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Sagen blev sendt til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler administrationens indstillinger pkt 1 og 2. Indstillingens punkt 3 bortfalder.

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.185 - Status på anbefalinger af tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet 2017

Sagsnr.: 15/12508

 
Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Behandling af status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Samarbejdet er indgået i 2015 mellem 49 kommuner under Kommune Kontaktråd Hovedstaden (KKR).


Samarbejdet vedrørende de tværkommunale samarbejder er tidligere blevet  behandlet på byrådsmøderne den 22. juni 2015 og den 29. marts 2016.


KKR har besluttet, at status på anbefalingerne vedrørende det tværkommunale samarbejder behandles årligt i de enkelte kommunalbestyrelser og derefter drøftes i KKR.


Sagen skal til endelig behandling på byrådsmødet 18. december 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

1. Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet

KKR Hovedstaden godkendte tilbage i 2015 en række anbefalinger, der skal være med til at øge det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet. KKR besluttede, at anbefalingerne skal drøftes i alle byråd, og at der årligt skal foretages en status på anbefalingerne.


2. Justering af anbefalinger

Der er med udgangspunkt i den statusopsamling, der blev udarbejdet i 2016, blevet foretaget en række justeringer i forhold til de oprindelige anbefalinger. Statusopsamlingen fra 2016 viste, at kommunerne er kommet langt i forhold til at øge de tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet og, at kommunerne stort set er kommet i mål i forhold til de oprindelige anbefalinger. Der er derfor overordnet lagt op til færre anbefalinger under de fire indsatsområder, der har været de overordnede temaer fra 2015.


I forbindelse med statusopsamlingen i 2016 havde kommunerne mulighed for at tilføje ekstra temaområder. Fredensborg Kommune, anbefalede, at der skulle være et nyt indsatsområde vedrørende integrationsområdet. Det er således kommet med som et nyt indsatsområde.


Indsatsområderne er:


 1. Virksomhedsrettede indsatser
 2. Borgerrettede indsatser
 3. Sikre kvalificerede medarbejdere
 4. Dokumentation af effekt af indsats
 5. Aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til flygtninge (nyt)


3. Opfølgning på de 12 anbefalinger

Alle kommuner der er en del af samarbejdet, er ligesom ved den sidste status, blevet bedt om at udfylde et skema med farverne grøn, gul og rød i forhold til status på de enkelte anbefalinger. Nedenfor er en status på de enkelte anbefalinger.


Initiativer som er igangsat efter planen:


 • Alle kommuner skal aktivt medvirke til at udvikle og forankre Hovedstadens Rekrutteringsservice og Nordsjællands Rekrutteringsservice

 • Alle kommuner skal aktivt medvirke til forankring og udvikling af samarbejdet i regi af Uddannelsesforum

 

 • Alle kommuner skal medvirke til, at dokumentation af effekten af indsatser på beskæftigelsesområdet udvikles

 

 • Effektiv kompetenceafklaring af flygtninge

 

 • Indgår i fælleskommunale kompetenceudviklingsprojekter, hvor medarbejdere på tværs af kommunerne deltager.

 

Initiativer som er i proces:


 • Alle kommuner skal have fokus på, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at servicere virksomhederne og levere effektiv jobformidling

 • Særlige indsatser for akademikere

 • Indgå i fælleskommunale projekter med fokus på Best practice på beskæftigelsesområdet

 


Initiativer som er endnu ikke er igangsat:


 • Særlige indsatser for små målgrupper med andre udfordringer end ledighed

 • Indgå i fælleskommunale dokumentationsprojekter

 

 • Samarbejde om optimal fordeling af praktikpladser i virksomhederne til flygtninge

 

 • Erfaringsudveksling om arbejdet med at indplacere flygtninge.

 

 

Opsummering
Fem af anbefalingerne er i igangsat, tre anbefalinger er i proces og dermed i gang med at blive implementeret, og fire anbefalinger er endnu ikke igangsat. For uddybning henvises til vedlagte bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At status på anbefalinger vedrørende det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 29-11-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.186 - Revideret beskæftigelsesplan 2017-2018

Sagsnr.: 17/20238

 
Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Udvalget drøfter og godkender den reviderede beskæftigelsesplan 2017-2018 med henblik på godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning og baggrund

Beskæftigelsesplanen udgør den overordnede ramme for beskæftigelsesindsatsen, og er den lokal politiske indsats for lokale mål  i 2017-2018 i Fredensborg Kommune.


Ifølge lov om styring og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal Byrådet hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejeledende beskæftigelsespolitiske mål vedtage en beskæftigelsesplan.


Beskæftigelsesplan 2017-2018 blev som en toårig plan godkendt på et møde i Byrådet den 21. november 2016.


Grundet udmeldingen af nye ministermål for 2018 og vedtagelsen af budgetforliget 2018-2021 med en investeringsstrategi på fleksjobområdet har administrationen fundet grundlag for at foreslå gennemført en mindre revision af den godkendte beskæftigelsesplan 2017-2018.


Det overordnede element i beskæftigelsesindsatsen er og vil fortsat være at have fokus på at få nedbragt varigheden på offentlig forsørgelse for alle ydelsesgrupper.


Den reviderede Beskæftigelsesplan 2017-2018

I Fredensborg Kommune er det politisk besluttet, at der i indeværende år og de kommende år rent indsatsmæssigt skal investeres for på den måde at nedbringe ledigheden. Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de strategiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsten. Den reviderede beskæftigelsesplan indeholder fem mål fra Beskæftigelsesministeren mod oprindeligt fire, et overordnet lokalpolitisk mål, og fire særlige lokale pejlemærker for de kommende år. Hertil kommer otte konkrete mål, på baggrund af de investeringsstrategier der er igangsat med grundlag i budgetforliget for 2017-2020 samt den investeringsstrategi, som igangsættes med grundlag i det seneste budgetforlig for 2018-2021.


Mål i den reviderede Beskæftigelsesplan 2017-2018

I 2017 og 2018 er der ud over ministermål og målet om, at kommunen skal have landets laveste ungdomsledighed, kvantitative målsætninger i forhold til de otte vedtagne investeringsstrategier.

Bevilling

Den reviderede beskæftigelsesplan er udarbejdet inden for den budgetramme, der for tiden foreligger på området.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov nr. 1482 af 23/11/2014.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.    At den reviderede beskæftigelsesplan 2017-2018 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 29-11-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler Arbejdsmarkeds – og erhvervsudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.187 - Forslag til gebyrer/takster for husholdningsaffald for 2018

Sagsnr.: 15/9038

 
Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til gebyrer/takster for husholdningsaffald gældende for 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund. I henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen årligt fastsætte gebyrer for affaldsordninger for husholdningsaffald. Gebyret dækker affaldshåndtering, affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration af affaldsordningerne.

 

Som udgangspunkt skal kommunens affaldsordninger hvile økonomisk i sig selv.

 

Administrationen har i samarbejde med Fredensborg Affald A/S udarbejdet et budget og nærværende forslag til takster gældende for 2018.

 

Bestyrelsen i Fredensborg Affald A/S har på deres møde d. 31. oktober 2017 behandlet forslaget og indstillet til Byrådet at taksterne godkendes. I det følgende gennemgås og uddybes gebyrer/takster for de enkelte ordninger.


Dagrenovation. Taksten for dagrenovation dækker afhentning af sække/containere m.m. til dagrenovation 1 gang om ugen.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2016 og prognosen for 2017 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud, som er delvis nedbragt i 2017. Det foreslås, at taksten for dagrenovation fastholdes uændret i 2018.


Storskrald. Taksten for storskrald giver hver husstand ret til at få afhentet storskrald 1 gang om måneden hele året.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2016 og prognosen for 2017 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et mindre akkumuleret overskud for ordningen. Det foreslås, at taksten for storskrald fastholdes uændret.


Papir. Taksten for papir giver hver husstand ret til at benytte de opstillede papircontainere rundt om i kommunen og på genbrugspladserne samt ret til at få afhentet papiraffald ved boligen (husstandsindsamlingsordning).

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2016 og prognosen for 2017 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud for ordningen. Det foreslås, at taksten fastholdes uændret.


Glas. Taksten for glas giver hver husstand ret at benytte de opstillede flaskecontainere rundt om i kommunen og på genbrugspladserne.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2016 og prognosen for 2017 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et mindre akkumuleret overskud for ordningen. Det foreslås, at taksten fastholdes uændret.


Genbrugsplads. Taksten for genbrugsplads giver hver husstand ret til at benytte 6 genbrugspladser knyttet til Norfors fælleskoncept.

 

Norfors opkræver en takst pr. husstand hos kommunen baseret på befolkningstallet. Taksten for 2018 er udarbejdet af Norfors på baggrund af udgifterne i 2016 samt prognosen der bygger på årets første 6 måneder af 2017 for affaldsbortskaffelse samt serviceniveauet.


Der forventes, at affaldsmængderne i 2017 falder med 2 % i forhold til 2016, og der budgetteres med uændrede mængder i 2018.

 

Det er Norfors vurdering, at den takst som Norfors opkræver kommunen pr. husstand bør stige med 1 % i 2018.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2016 og prognosen for 2017 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud på ordningen. Det foreslås dog, at taksten for genbrugspladser fastholdes uændret.

 

Farligt affald. Taksten for farligt affald giver hver husstand ret til at aflevere op til 200 kg farligt affald /år.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2016 og prognosen for 2017 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud på ordningen. Det foreslås, at taksten fastholdes uændret.


Sammenfatning. Godkendelse af forslag til taksterne for 2018 vil betyde, at udgiften for kommunens husstande forbliver uændret. Taksterne er udfærdiget med henblik på at fastholde takstniveauet i 2018, hvor der planlægges en hjemtagning af affaldsordningerne. 

 

Gebyr pr. husstand

Takst 2015

Takst 2016

Takst 2017

Takst 2018

Dagrenovation (110 l)

933,50

933,50

933,50

933,50

Storskrald

46,38

46,38

46,38

46,38

Papir

66,25

66,25

66,25

66,25

Glas

48,75

48,75

48,75

48,75

Genbrugsplads

1.089,60

1.089,60

1.089,60

1.089,60

Farligt affald

40,00

40,00

40,00

40,00

I alt

2.224,48

2.224,48

2.224,48

2.224,48

Alle beløb i kr. og inkl. moms.

 

Fremtidsperspektiver. I det følgende gennemgås en række potentielle emner, der kan komme til at påvirke affaldsgebyrerne i 2019 og fremover:


Fælles indsamlingssystem. Byrådet skal på møde i december 2017 behandle en sag om etablering af et fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald (dagrenovation, storskrald, haveaffald, samt de genanvendelige fraktioner som glas, pap, papir, metal og plast) i samarbejde med Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner, Fredensborg Forsyning samt Norfors.

 

Forventningen er, at et fælles system, herunder fælles udbud kan  bibringe en række synergieffekter, der ikke kan indfries i samme omfang ved individuelle kommunale systemer og udbud.

 

Fredensborg Affald A/S drifter de kommunale affaldsordninger. Bestyrelsen har besluttet, at hjemtage opgaven vedr. håndtering af husholdningsaffald pr. 1. april 2018. Der er en forventning om der kan opnås 15 % i besparelse på driften årligt.

 

Affaldsøkonomi. De økonomiske rammer for etablering af permanente indsamlingsordninger for den enkelte husstand, hvor der sker en udsortering af de genanvendelige fraktioner af husholdningsaffaldet afhænger af flere faktorer, såsom valget af indsamlingsmateriel, driftsomkostninger ved tømning, indtægter fra salg af genbrugsmaterialer, etc.

 

Alle de nævnte faktorer skal finansieres via affaldsgebyrerne og vil får en betydning for den samlede affaldsøkonomi og affaldsgebyrerne, hvilket betyder, at disse højst sandsynligt vil stige fra 2019.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Det er udarbejdet et takstblad for husholdningsaffaldsgebyrer, som bliver lagt på kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmesider. Takstbladet er vedlagt som bilag.

Indstilling

1. At forslag til gebyrer for husholdningsaffald gældende for 2018 godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.188 - Oprettelse af lokale naturråd

Sagsnr.: 17/13380

 
Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Bemyndigelse til administrationen om at beslutte, hvilke foreninger og organisationer, der skal være medlem af naturrådet, i samråd med de 5 andre kommuner i Naturråd Nordsjælland.

Sagsfremstilling og økonomi

Oprettelse af naturråd

Den 10. august 2017 trådte en ny bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd i kraft. Formålet med naturrådet er, at de skal bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er en sammenhængende udpegning af eksisterende og potentielle naturområder på tværs af kommunegrænser.


Etableringen af lokale naturråd samt udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort er beskrevet i planloven, idet udpegningen af Grønt Danmarkskort kan medføre ændringer i kommuneplanen.


Det lokale naturråd er ikke tillagt myndighedsbeføjelser og har ikke vetoret over de kommunale beslutninger. Det er kommunerne, der har ansvaret for, at der foretages en udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.


Fredensborg Kommune er en del af Naturråd Nordsjælland sammen med 5 andre kommuner; Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommuner. De seks kommuners kommunaldirektører har besluttet, at Halsnæs Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af Naturråd Nordsjælland.


Der er nedsat en teknikergruppe med deltagelse fra de 6 kommuner, som skal bistå Naturrådet med nødvendige data og kortbilag. De øvrige 5 kommuner deltager som observatører ved naturrådets møder


Medlemmer af naturrådet

Naturrådene kan højest bestå af 20 medlemmer, som skal repræsentere en ligelig fordeling af forskellige interesser i forbindelse med planlægning af natur. Hermed forstås som udgangspunkt en ligelig repræsentation af natur, miljø- og friluftsinteresser på den ene side og erhvervsinteresser på den anden side. Kravet om ligelig repræsentation gælder også, hvis rådet består af færre end 20 medlemmer. Medlemmerne skal repræsentere en forening eller organisation. Enkeltpersoner kan således ikke indstilles.


Foreninger og organisationer har indtil den 22. december 2017 til at indstille medlemmer til naturrådet. Naturråd Nordsjælland skal være oprettet senest den 15. januar 2018.


Tidsplan

Tidsplanen for arbejdet er angivet nedenfor. Som det ses skal arbejdet i naturrådet være afsluttet senest den 15. juli 2018. Deres indstilling forventes politisk behandlet i de enkelte kommuner efter sommerferien 2018.


1. november 2017    Halsnæs kommune har meddelt Erhvervsstyrelsen at de er sekretariatskommune for Naturråd Nordsjælland


13. november 2017   Kommunerne offentliggør oplysninger om det lokale naturråd på deres hjemmesider, herunder en frist for foreninger/organisationer til 22. december 2017 til at indstille medlemmer


                             Halsnæs kommune udarbejder forslag til udpegning af medlemmer, som godkendes af de øvrige kommuner.


15. januar 2018        De lokale naturråd skal være oprettet


15. februar 2018      Første møde i naturråd


15. marts 2018        Andet møde i naturråd


3. maj 2018             Tredje møde i naturråd


21. juni 2018           Sidste møde i naturråd


15. juli 2018            De lokale naturråd afslutter deres arbejde


Efter sommerferien  Forventet politisk behandling af forslag til udpegninger af eksisterende og potentielle naturområder i kommunen.


Bemyndigelse

Da der er tale om en ny bekendtgørelse har administrationen ikke med den nuværende delegationsplan bemyndigelse til at beslutte, hvem der skal være medlem af naturrådet.


På baggrund af den stramme tidsplan indstilles det, at administrationen bemyndiges til at beslutte, hvem der er medlem af naturrådet i samarbejde med de 5 andre kommuner i naturrådet.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bek. Nr. 971 af 7. august 2017 om etablering af lokale naturråd


Lov om Planlægning jf lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, som ændret ved lov nr. 668 af 8. juni 2017

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At administrationen bemyndiges til at beslutte, hvem der er medlemmer af naturrådet, i samråd med de 5 andre kommuner i Naturråd Nordsjælland.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.189 - Justering af Natura 2000 områdegrænser

Sagsnr.: 17/225

 
Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Godkendelse af, at der indsendes høringssvar til Miljøstyrelsens om, at kommunen ingen bemærkninger har til justering af områdegrænserne i den del af Natura 2000 området Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, der ligger i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Fredensborg Kommune er del af et Natura 2000 område, der dækker Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov.


Miljøstyrelsen har i 2017 gennemgået de udpegede Natura-2000 områder på land og vurderet arealernes betydning for de arter og naturtyper, som skal beskyttes. Resultatet af gennemgangen er nu sendt i høring indtil den 3. januar 2018.


I gennemgangen er de eksisterende grænser blevet kvalitetssikret og justeret ind i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort, da de oprindelige grænser blev håndtegnet på papirkort og senere digitaliseret. I kvalitetssikringen er der blevet afsøgt naturlige skel, som har været tiltænkt som grænse.


Gennemgangen har resulteret i, at nogle arealer er blevet taget ud og nogle arealer  er blevet inkluderet i Natura 2000 området. Arealer, der er udtaget af Natura 2000 arealerne, er fortrinsvis intensive jordbrugsarealer, men omfatter også byer, sommerhusområder og andre bebyggede arealer. Også havnearealer beliggende i randen af Natura 2000 områder er udtaget.


Justeringen af områdegrænsen af Natura 2000 området i Fredensborg Kommune har ikke givet anledning til store ændringer, idet der er sket en tilpasning til de naturlige skel, der findes i området. I bilag 1 er der vist eksempler på justeringen.


Da justeringen ikke er omfattende, er det administrationens vurdering, at der indsendes høringssvar til Miljøstyrelsen om, at man ikke har bemærkninger til ændringerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

EU"s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv


Bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. at der indsendes høringssvar til Miljøstyrelsen om, at kommunen ingen bemærkninger har til justering af områdegrænserne for den del af Natura 2000 området Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, der ligger i Fredensborg Kommune.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.190 - Sundhedsberedskabsplan 2017

Sagsnr.: 17/16294

 
Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Orientering om Sundhedsberedskabsplanen 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan er

udarbejdet i tæt samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen og nabo- kommunerne Allerød, Hørholm og Rudersdal.


Sundhedsberedskabsplanen er en integreret del af Fredensborg Kommunes samlede beredskab og har til formål, at beskrive retningslinjer for den indsats, der skal iværksættes ved hændelser og uheld indenfor Fredensborg Kommune – primært vedr. sundhedsberedskabet.


Sundhedsberedskabsplanen aktiveres, hvis der er et behov udover det sædvanlige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsvæsen. Det kan være tilfælde af store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme, terror eller krigshandlinger.


Sundhedsberedskabsplanen beskriver i kort form de procedurer, der understøtter den kommunale indsats i forbindelse med beredskab situationer, herunder


 1. Hvis der sker ekstra ordinære udskrivninger fra hospitaler.
 2. Når der opstår opgaver i akutte situationer, fx behandling af lettere tilskadekomne til aflastning af sygehus eller plejeopgaver  ved vejrbetingede beredskabssituationer samt,
 3. Procedurer i forhold til varetagelsen af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner eller epidemiske sygdomme.

Formålet med planen er, at der i forbindelse med ovenstående forhold kan iværksættes et beredskab i vores kommune, der sikrer, at den normale drift varetages, samtidig med at beredskabssituationen håndteres.


Sundhedsberedskabsplanen har modtaget positive høringssvar fra  nabokommunerne: Hørsholm, Helsingør, Gribskov, Hillerød, Allerød og Rudersdal.


Sundhedsstyrelsen har afgivet rådgivningssvar til Fredensborg Kommune og er fremkommet med flere forslag til forbedringer, der alle er indarbejdet i den nuværende udgave.


Sundhedsberedskabsplanen er tilbagesendt til Sundhedsstyrelsen og vi afventer yderligere rådgivningssvar. Hvis Sundhedsstyrelsen fremkommer med forslag til væsentlige ændringer, vil sundhedsberedskabsplanen blive fremlagt igen til endelig godkendelse. Såfremt der alene er tale om mindre ændringer vil de blot blive indarbejde i den godkendte plan.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet.

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=181681

Kompetence

Byrådet

Elektroniske bilag

Se Sundhedsberedskabsplanen afsendt til Sundhedsstyrelsen oktober 2017 i bilag.

Indstilling

At Byrådet vedtager Sundhedsberedskabsplanen.


Der tages forbehold for yderligere bemærkninger fra Sundhedsstyrelsen.

I tilfælde af at bemærkninger er væsentlige, vil sundhedsberedskabsplanen blive forlagt igen primo 2018.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-12-2017

Udvalget anbefaler sundhedsberedskabsplanen til byrådets godkendelse.


Udvalget anbefaler, at der i første halvår 2018 gennemføres en øvelse.


Administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer, hvis tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen giver anledning hertil.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.191 - Kvalitetsstandarder 2018

Sagsnr.: 17/26135

 
Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandarder 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen, godkende det kommende års kvalitetsstandarder på ældreområdet og handicapområdet.


Der  er ingen ændringer i Handicapstandarderne.


På ældreområdet er der udarbejdet 2 nye kvalitetsstandarder. Den ene omfatter Aflastning/Afløsning for Demente og deres pårørende. Den anden omfatter Hjemmesygepleje.


Kvalitetsstandarden for indkøbsordning er ændret idet, der er indført en brugerbetaling på 100 kr. om måneden, for at være tilmeldt ordningen. Jf. budgetforlig 2018-2021


Kvalitetsstandarden for nødkald ændres idet der ikke længere stilles krav om en analog telefonlinje, men tager udgangspunkt, i det abonnement borgeren allerede har.


Kvalitetsstandarden på personlig pleje ændres så almindelig neglepleje på fødder kan indgå. Speciel neglepleje, som eksempelvis fodpleje til diabetikere henvises som altid til fodterapeut.


Kvalitetsstandarderne for madservice er der arbejdet med over tid, Den største ændring er at fuldkost nu ændres til normal kost.

Der arbejdes endvidere med at flere ældre vil blive anbefalet kost til småt spisende. Begrundelsen er at mange hjemmeboende borgere bestiller en fuldkost, som er en pæn stor portion, hvorfor mange deler portionen over 2 dage. Dette er ikke hensigtsmæssigt da hele portionen skal spises for at borgerne får dækket deres daglige ernæringsbehov.


I kvalitetsstandarden vedrørende omsorgstandpleje er det alene taktsten der er ændret i henhold til den gældende cirkulæreskrivelse om regulering af egenbetaling for omsorgstandplejen. Men administrationen gør opmærksom på at der træder en ny lovgivning i kraft på området, hvor der indføres frit-valgs-ordning pr. 1.1.2018. En ny sag vil blive fremlagt når omsorgstandplejen kender betydningen på området.


De andre kvalitetsstandarder har blot mindre ændringer i de hidtidige standarder, primært af sproglig og forståelsesmæssig karakter.


Samtlige kvalitetsstandarder har været forelagt og drøftet med repræsentanter for Seniorråd og Danske handicaporganisationer. Møderne har resulteret i forskellige forslag til præciseringer. Administrationen har indarbejdet disse forslag til ændringerne i kvalitetsstandarderne.

Retsgrundlag

Serviceloven og sundhedsloven

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At kvalitetsstandarderne for 2018 godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-12-2017

Udvalget anbefaler, at kvalitetsstandarderne godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Anbefaler Social – of Seniorudvalgets indstilling med følgende justeringer:


 1. Kvalitetsstandard om ambulant alkoholbehandling rettes til, således at det fremgår tydeligt, at frikommuneforsøget er stoppet og at der frit valg af behandlingssted. Revideret standard vedlægges byrådets dagsorden
 2. Kvalitetsstandard vedrørende aflastning/afløsning godkendes i den nuværende form, men tages op i fagudvalget primo 2018, når Finansloven er godkendt og kriterierne for puljen på området er kendt. Fagudvalget vil her endvidere se på en præcisering af klageadgangen.

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Madservice uden levering - 13.pdf
Madservice med levering - 12.pdf
Kvalitetsstandarder - Vedligeholdelses træning § 86 stk 2 - 23.pdf
Kvalitetsstandarder - Vederlagsfri fysioterapi - 22.pdf
Kvalitetsstandarder - Tøjvask - 21.pdf
Kvalitetsstandarder - Rengøring - 20.pdf
Kvalitetsstandarder - Plejebolig- ydelser 19.pdf
Kvalitetsstandarder - Personlig pleje - 18.pdf
Kvalitetsstandarder - Omsorgstandpleje - 17.pdf
Kvalitetsstandarder - Omsorgsmæssige ydelser - 16.pdf
Kvalitetsstandarder - Nødkaldsanlæg - 15.pdf
Kvalitetsstandarder - Midlertidigt ophold - 14.pdf
Kvalitetsstandarder - Kropsbårne hjælpemidler - 11.pdf
Kvalitetsstandarder - Indkøbsordning - 10.pdf
Kvalitetsstandarder - Individuelt handicapkørsel - 9.pdf
Kvalitetsstandarder - Hjemmesygepleje - 8.pdf
Kvalitetsstandarder - Genoptræning og træning af børn § 140 - 7.pdf
Kvalitetsstandarder - Genoptræning § 140 - 6.pdf
Kvalitetsstandarder - Genoptræning § 86 - 5.pdf
Kvalitetsstandarder - Forebyggende træning - Selvtræning - 4.pdf
Kvalitetsstandarder - Forebyggende hjemmebesøg - 3.pdf
Kvalitetsstandarder - Bestilling af varer mv -2.pdf
Kvalitetsstandarder - Aflastning-Afløsning - 1.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - 36.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Socialpædagogisk støtte § 85 - 35.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Socialbehandling af alkoholmisbrug SUL § 141 - 34.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Social behandling af stofmisbrug § 101 - 33.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Midlertidig botilbud servicelovens § 107 - 32.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Merudgifter § 100 - 31.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Længerevarende botilbud servicelovens § 108 - 30.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Ledsagelse servicelovens § 97 - 29.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste §42 - 28.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Borgerstyret personlig assistance § 96 - 27.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Borgere på forsorgshjem § 110 - 26.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Beskyttet beskæftigelse servicelovens § 103 - 25.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Aktivitets- og samværstilbud servicelovens § 104 - 24.pdf
Socialbehandling af alkoholmisbrug SUL § 141 - 34- uden frikom.pdf

Nr.192 - Fredensborg Atletik Stadion, status og økonomi

Sagsnr.: 17/1364

 
Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til merudgift i forbindelse med anlæggelse af Fredensborg Atletik Stadion.


Desuden gives en orientering om projektet.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet behandlede på møde den 4. september 2017 sag om bløde jordbundsforhold på Fredensborg Atletik Stadion (sag nr. 124). Byrådet godkendte en ekstrabevilling indenfor den samlede anlægsramme på 3,4 mio. kr.

Der er i forbindelse med det efterfølgende anlægsarbejde konstateret yderligere ekstraarbejder, hvilket gør, at der er en merudgift på færdiggørelse af atletikanlægget på 0,66 mio. kr. De ekstra omkostninger skyldes fund af yderligere to områder med silt, som skulle bortskaffes og deponeres samt efterfølgende opfyldning med grus. I forbindelse med de mange ekstra opgravninger har det været nødvendigt at tage flere af lysmasterne og hegnstolperne op, og desværre har det været umuligt at undgå at beskadige flere af elkablerne mellem masterne.

Sagen fremlægges derfor til politisk beslutning.


Status

Løbebanen overvintrer med asfalt, som kan bruges af atletiklubben og andre.   Der mangler at blive etableret græs og kuglestød på rundbuearealet tættest ved Kastanjevej. Da området er meget vådt ventes til foråret med denne del af etableringen. Desuden vil der også til foråret blive asfalteret på indersiden af hegn i samme ende. Her overvintres med grus.


Lysanlæg

Lysanlægget er etableret. Fredensborg Atletik Klub har testet og taget det i brug ved en lille event for deres medlemmer den 15. november. De oplyser, at det virker efter hensigten. Lyset tændes ved tryk på en knap ved klubhuset. Lyset er tændt i 30 min, hvorefter en lille lampe blinker og fortæller, at der skal trykkes på ny. Dette sikrer, at alle borgere har mulighed for at anvende lyset samtidig med, at lyset ikke står tændt, hvis man glemmer at slukke. Der kan tændes for lyset i perioden kl. 6-22 hver dag og kun, når det er mørkt nok. Denne indstilling testes hen over vinteren og kan justeres ved behov.


Gummibelægning

Gummibelægningen etableres i foråret 2018. Det er vanskeligt at sige præcis hvornår, da det afhænger af vejret. Der reserveres tid hos entreprenøren fra midt april 2018. Opgaven tager ca. tre uger inklusiv opstregning. Hvis opgaven ikke påbegyndes midt april ventes til efter den 18. maj 2018, idet Fredensborg Atletik Klub har fastsat denne dato for Skole OL 2018. Administrationen er i tæt dialog med klubben omkring etableringen og vil fortsætte den gode dialog til foråret, når atletikstadion skal endelig færdiggøres.


Indvielse

Indvielse af det nye Fredensborg Atletik Stadion foreslås afholdt i forbindelse med Skole OL den 18. maj 2018, hvis det er muligt og gummibelægningen er etableret. Hvis ikke vejret tillader at gummibelægningen kan etableres, vil der blive fastsat ny dato.


Gavebrev

Fredensborg Atletik Klub indfrier 70 pct. af værdien af deres gavebrev i 2017 og de resterende, når projektet er endeligt færdigt til foråret.


Økonomi

Der er efter sagen blev behandlet på fagudvalg i august og Byrådet den 4. september 2017 fundet yderligere to bløde huller, som ikke var forventet og taget højde for i ekstrabevillingen.


Desuden har det været nødvendigt i anlægsprocessen at nedtage en del af de opsatte lysmaster og hegnspæle grundet fundet af blød bund. Desværre har der også været nødvendigt at grave ned og skifte en del af kablerne til lyset, da det har været umuligt at undgå skader på kablerne i forbindelse med opgravning af blød bund på en del af løbebanearealet.


Derudover har det været nødvendigt at forlænge lejetiden af jernplader og rengøring af disse efter brug. I alt er der er merudgift på 0,66 mio. kr.


Administrationen har vurderet på finansieringskilder og anbefaler, at der overføres 400.000 kr. fra uforbrugte anlægsmidler på legeplads på Teglgårdsvej 701 (opgaven er løst med andre midler) og 260.000 kr. på uforudsete udgifter på anlægsopgaver vedr. bygningsvedligehold i Center for Ejendomme og Intern Service.


Den endelige anlægspris bliver således 10,39 mio. kr.

Bevilling

Det indstilles, at der fra XA-0060102097 Bygningsvedl. uforudsete overføres 260.000 kr. og fra XG 1020005002 overføres 400.000 kr. til sagen Fredensborg Atletik Stadion, jf bevillingsskema.

 

Beløb i 1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2017-20

Uforbrugte anlægsmidler legeplads Teglgårdsvej 701

-400

0

0

0

-400

Bygningsvedligeholdelse uforudsete

-260

0

0

0

-260

Fredensborg Atletik Stadion

660

0

0

0

660

I alt

0

0

0

0

0

Kompetence

Indstilling 1: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling 2-3: Byrådet. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler overfor Byrådet.

Indstilling

 1. At orienteringen om status på projektet tages til efterretning.
 2. At der overføres 0,4 mio. kr. fra uforbrugte anlægsmidler på legeplads på Teglgårdsvej 701.
 3. At der overføres 0,26 mio. kr. på uforudsete udgifter på anlægsopgaver vedr. bygningsvedligehold i Center for Ejendomme og Intern Service.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-11-2017


Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 2) og 3) i den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 05-12-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.


Punkt 2) og 3) i den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler indstillingerne fra Plan,- Miljø – og Klimaudvalget og Fritids og Idrætsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.193 - Takster for leje af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug

Sagsnr.: 17/25998

 
Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forslag til takster for leje af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug i 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget forventes endeligt at godkende revidering af Fredensborg Kommunes regler for lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug på møde i januar 2018. Som en del af revideringen vil det fremover, under visse betingelser, være muligt at leje kommunale lokaler og anlæg.


Taksterne for leje af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug fastsættes af Byrådet. Fremover fastsættes taksterne en gang årligt for det kommende år i  Byrådets behandling af borgerrettede takster.


Tidligere udlejning af lokaler og anlæg

Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet har i konkrete tilfælde givet dispensation fra lokalereglerne til fritidsbrug og lejet kommunale lokaler ud. Taksten har været  fastsat til 250 kr. pr. time, som var den takst, der blev anvendt i forbindelse med den første udlejning af gymnastiksalen i Egedalshallen i 2014.


Fritids- og Idrætsudvalget besluttede endvidere på møde i september 2016, at prisen for privatskolers leje af lokaler og anlæg fastsættes til 250 kr. pr. time.


Forslag til takster

Administrationen har undersøgt omkringlæggende kommuners lejepriser i 2017. Se oversigt i bilag 1. Administrationen vurderer, at taksterne bør fastsættes ud fra lejepriser i andre sammenlignelige kommuner samt at taksterne er enkle og let administrerbare.


Administrationen foreslår ens takster for leje af kunstgræsbaner og almindelige fodboldbaner af hensyn til administration af ordningen. I dag er det primært privatskoler, der lejer fodboldbaner. Administrationen foreslår, at taksten for leje af fodboldbaner og kunstgræsbaner har samme pris, som tidligere besluttet af Fritids- og Idrætsudvalget. Administrationen følger udviklingen, og hvis efterspørgslen efter leje af fodboldbaner stiger hos andre brugergrupper, kan taksten differentieres for henholdsvis græsbaner og kunstgræsbaner.


Administrationen foreslår på den baggrund følgende takster for leje af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug i 2018 inkl. moms:

 

 

Takster anvendt 2014-2017

Takster for 2018

Mødelokale eller sal under 800 kvadratmeter

250 kr. pr. time

300 kr. pr. time

Idrætshal elle lokale over 800 kvadratmeter

250 kr. pr. time

700 kr. pr. time

Fodboldbane/kunstgræsbane 11-mands

250 kr. pr. time

400 kr. pr. time

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, Kommunalfuldmagtsreglerne og Fredensborg Kommunes regelsæt for lån af lokaler og anlæg til fritidsbrug.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Taksterne vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At forslag til takster for lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug i 2018 godkendes.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 05-12-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Anbefaler Fritids – og Idrætsudvalgets indstillinger.

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Lars Egedal (V) undlod at stemme.

Nr.194 - Sager behandlet på lukket møde

Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Sagsfremstilling og økonomi

174. Godkendelse af dagsorden - Lukket

175. Salg af Boserupvej 101B - Lukket

176. Salg af matr. nr. 1bø Asminderød By, Asminderød - Lukket

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

x

Nr.194 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 18/4329

 
Pia Bødtker (A), Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

174. Godkendelse af dagsorden - Lukket

175. Salg af Boserupvej 101B – SAGEN ER ÅBNET DEN 13/2-2018

176. Salg af matr. nr. 1bø Asminderød By, Asminderød - Lukket

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

174. Godkendelse af dagsorden – Lukket

Dagsordenen blev godkendt.

 

175. Salg af Boserupvej 101B – Lukket

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

 

176. Salg af matr. nr. 1bø Asminderød By, Asminderød – Lukket

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.