Nr.191 - Kvalitetsstandarder 2018

Sagsnr.: 17/26135

 
Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandarder 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen, godkende det kommende års kvalitetsstandarder på ældreområdet og handicapområdet.


Der  er ingen ændringer i Handicapstandarderne.


På ældreområdet er der udarbejdet 2 nye kvalitetsstandarder. Den ene omfatter Aflastning/Afløsning for Demente og deres pårørende. Den anden omfatter Hjemmesygepleje.


Kvalitetsstandarden for indkøbsordning er ændret idet, der er indført en brugerbetaling på 100 kr. om måneden, for at være tilmeldt ordningen. Jf. budgetforlig 2018-2021


Kvalitetsstandarden for nødkald ændres idet der ikke længere stilles krav om en analog telefonlinje, men tager udgangspunkt, i det abonnement borgeren allerede har.


Kvalitetsstandarden på personlig pleje ændres så almindelig neglepleje på fødder kan indgå. Speciel neglepleje, som eksempelvis fodpleje til diabetikere henvises som altid til fodterapeut.


Kvalitetsstandarderne for madservice er der arbejdet med over tid, Den største ændring er at fuldkost nu ændres til normal kost.

Der arbejdes endvidere med at flere ældre vil blive anbefalet kost til småt spisende. Begrundelsen er at mange hjemmeboende borgere bestiller en fuldkost, som er en pæn stor portion, hvorfor mange deler portionen over 2 dage. Dette er ikke hensigtsmæssigt da hele portionen skal spises for at borgerne får dækket deres daglige ernæringsbehov.


I kvalitetsstandarden vedrørende omsorgstandpleje er det alene taktsten der er ændret i henhold til den gældende cirkulæreskrivelse om regulering af egenbetaling for omsorgstandplejen. Men administrationen gør opmærksom på at der træder en ny lovgivning i kraft på området, hvor der indføres frit-valgs-ordning pr. 1.1.2018. En ny sag vil blive fremlagt når omsorgstandplejen kender betydningen på området.


De andre kvalitetsstandarder har blot mindre ændringer i de hidtidige standarder, primært af sproglig og forståelsesmæssig karakter.


Samtlige kvalitetsstandarder har været forelagt og drøftet med repræsentanter for Seniorråd og Danske handicaporganisationer. Møderne har resulteret i forskellige forslag til præciseringer. Administrationen har indarbejdet disse forslag til ændringerne i kvalitetsstandarderne.

Retsgrundlag

Serviceloven og sundhedsloven

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At kvalitetsstandarderne for 2018 godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-12-2017

Udvalget anbefaler, at kvalitetsstandarderne godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Anbefaler Social – of Seniorudvalgets indstilling med følgende justeringer:


  1. Kvalitetsstandard om ambulant alkoholbehandling rettes til, således at det fremgår tydeligt, at frikommuneforsøget er stoppet og at der frit valg af behandlingssted. Revideret standard vedlægges byrådets dagsorden
  2. Kvalitetsstandard vedrørende aflastning/afløsning godkendes i den nuværende form, men tages op i fagudvalget primo 2018, når Finansloven er godkendt og kriterierne for puljen på området er kendt. Fagudvalget vil her endvidere se på en præcisering af klageadgangen.

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Madservice uden levering - 13.pdf
Madservice med levering - 12.pdf
Kvalitetsstandarder - Vedligeholdelses træning § 86 stk 2 - 23.pdf
Kvalitetsstandarder - Vederlagsfri fysioterapi - 22.pdf
Kvalitetsstandarder - Tøjvask - 21.pdf
Kvalitetsstandarder - Rengøring - 20.pdf
Kvalitetsstandarder - Plejebolig- ydelser 19.pdf
Kvalitetsstandarder - Personlig pleje - 18.pdf
Kvalitetsstandarder - Omsorgstandpleje - 17.pdf
Kvalitetsstandarder - Omsorgsmæssige ydelser - 16.pdf
Kvalitetsstandarder - Nødkaldsanlæg - 15.pdf
Kvalitetsstandarder - Midlertidigt ophold - 14.pdf
Kvalitetsstandarder - Kropsbårne hjælpemidler - 11.pdf
Kvalitetsstandarder - Indkøbsordning - 10.pdf
Kvalitetsstandarder - Individuelt handicapkørsel - 9.pdf
Kvalitetsstandarder - Hjemmesygepleje - 8.pdf
Kvalitetsstandarder - Genoptræning og træning af børn § 140 - 7.pdf
Kvalitetsstandarder - Genoptræning § 140 - 6.pdf
Kvalitetsstandarder - Genoptræning § 86 - 5.pdf
Kvalitetsstandarder - Forebyggende træning - Selvtræning - 4.pdf
Kvalitetsstandarder - Forebyggende hjemmebesøg - 3.pdf
Kvalitetsstandarder - Bestilling af varer mv -2.pdf
Kvalitetsstandarder - Aflastning-Afløsning - 1.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - 36.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Socialpædagogisk støtte § 85 - 35.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Socialbehandling af alkoholmisbrug SUL § 141 - 34.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Social behandling af stofmisbrug § 101 - 33.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Midlertidig botilbud servicelovens § 107 - 32.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Merudgifter § 100 - 31.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Længerevarende botilbud servicelovens § 108 - 30.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Ledsagelse servicelovens § 97 - 29.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste §42 - 28.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Borgerstyret personlig assistance § 96 - 27.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Borgere på forsorgshjem § 110 - 26.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Beskyttet beskæftigelse servicelovens § 103 - 25.pdf
Godkendte Kvalitetesstandarder - pdf - Familie og Handicap 2018 - Aktivitets- og samværstilbud servicelovens § 104 - 24.pdf
Socialbehandling af alkoholmisbrug SUL § 141 - 34- uden frikom.pdf