Nr.189 - Justering af Natura 2000 områdegrænser

Sagsnr.: 17/225

 
Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Godkendelse af, at der indsendes høringssvar til Miljøstyrelsens om, at kommunen ingen bemærkninger har til justering af områdegrænserne i den del af Natura 2000 området Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, der ligger i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Fredensborg Kommune er del af et Natura 2000 område, der dækker Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov.


Miljøstyrelsen har i 2017 gennemgået de udpegede Natura-2000 områder på land og vurderet arealernes betydning for de arter og naturtyper, som skal beskyttes. Resultatet af gennemgangen er nu sendt i høring indtil den 3. januar 2018.


I gennemgangen er de eksisterende grænser blevet kvalitetssikret og justeret ind i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort, da de oprindelige grænser blev håndtegnet på papirkort og senere digitaliseret. I kvalitetssikringen er der blevet afsøgt naturlige skel, som har været tiltænkt som grænse.


Gennemgangen har resulteret i, at nogle arealer er blevet taget ud og nogle arealer  er blevet inkluderet i Natura 2000 området. Arealer, der er udtaget af Natura 2000 arealerne, er fortrinsvis intensive jordbrugsarealer, men omfatter også byer, sommerhusområder og andre bebyggede arealer. Også havnearealer beliggende i randen af Natura 2000 områder er udtaget.


Justeringen af områdegrænsen af Natura 2000 området i Fredensborg Kommune har ikke givet anledning til store ændringer, idet der er sket en tilpasning til de naturlige skel, der findes i området. I bilag 1 er der vist eksempler på justeringen.


Da justeringen ikke er omfattende, er det administrationens vurdering, at der indsendes høringssvar til Miljøstyrelsen om, at man ikke har bemærkninger til ændringerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

EU"s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv


Bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. at der indsendes høringssvar til Miljøstyrelsen om, at kommunen ingen bemærkninger har til justering af områdegrænserne for den del af Natura 2000 området Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, der ligger i Fredensborg Kommune.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.