Nr.181 - Stejlepladsen II - Baunebjergvej 202 - 226 m.fl. - helhedsplan - skema B

Sagsnr.: 13/15478

 
Bo Hilsted (A), Hossein Armandi (H), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Humlebæk Boligselskab, afd. Stejlepladsen II om godkendelse af skema B vedrørende økonomisk helhedsplan.


Ansøgningen omfatter garantistillelse og kapitalindskud.

Sagsfremstilling og økonomi

Domea har med brev af 14. november 2017 på vegne af Humlebæk Boligselskab, afd. Stejlepladsen II fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan for afdelingen.


Helhedsplanen omfatter følgende:

 • Opretning/udskiftning af eksisterende tag.
 • Efterisolering
 • Isolering af skunke og hanebånd
 • Udkradsning og omfugning af gavle
 • Nye ovenlysvinduer
 • Opretning af installationer, vådrum og etablering af nye badeværelser.
 • Etablering af mekanisk ventilation.
 • Ombygning/opdeling af eksisterende gavlboliger til 2 boliger, hvor boliger i terræn opfylder tilgængelighedskrav.
 • Udearbejder i fællesarealer og fælles adgangsvej, stier med henblik på et mere funktionelt fællesareal, som understøtter beboerne.

Byrådet har den 5. september 2016 godkendt skema A  på følgende vilkår:

 1. At der til finansiering af helhedsplanen optages støttet lån på 40.947.045 kr. og ustøttet lån på 31.868.710 kr.
 2. At kommunen påtager sig at stille garanti for 50 % af det støttede lån svarende til 20.473.522 kr., idet Landsbyggefonden garanterer for de resterende 50 %.
 3. At kommunen påtager sig at stille garanti for et beløb på 4.952.397 kr. af det ustøttede lån.
 4. At kommunen påtager sig at indbetale 200.000 kr. som sin andel af et kapitalindskud efter femtedelsordningen. Beløbet betales via en tillægsbevilling fra kassebeholdningen.
 5. Af den i sagsfremstillingen anførte finansiering i øvrigt godkendes.

Boligselskabet oplyser, at priserne i skema B, der afspejler det faktiske licitationsresultat er blevet dyrere end skema A. Stigningerne specificeres således:

 

Støttede arbejder:

Stigning

Øget genhusningsomkostninger ved tilbud (licitation):

1.763.000

Arealudvidelse blev dyrere end antaget ved skema A:

3.635.372

Byggepladsomkostninger blev dyrere end ved skema A:

1.400.000

 

6.798.372

U-støttede arbejder:

 

Stigning på 1,9%  skyldes primært  indeksering/tilbud

750.290

 

7.548.662


Derudover er der arbejder, som prismæssigt er ændret +/-. Priserne ifølge skema A og B kan sammenstilles således:

 

 

Skema A

Skema B

forskel

 

Kr.

Kr.

Kr.

Støttede arbejder

40.947.045

47.860.285

6.913.240

Ustøttede arbejder

37.648.710

38.399.338

750.628

I alt

78.595.755

86.259.623

7.663.868


Finansieringen efter skema B ser således ud:

 

Lån mv.

Kr.

Garanti

i procent

Garanti kr.

Skema B

Garanti kr.

Skema A

Støttet Lån

47.860.285

100

(LBF 50)

23.390.142

20.473.522

Kapitaltilførsel 1/5 dels ordning

1.000.000

 

 

 

Fællespuljetilskud

2.460.000

 

 

 

Egen trækningsret

820.000

 

 

 

Eget bidrag

1.500.000

 

 

 

U-støttet lån

32.619.338

65 anslået

21.202.570

4.952.397

Finansiering i alt

86.259.623

 

44.592.712

25.425.919

 

Skemaet viser, at behovet for kommunal garantistillelse er steget med 19.166.793 kr. fra skema A 25.425.919 kr. til Skema B 44.592.712 kr.  Stigningen skyldes en stigning i de støttede arbejder på ca. 7 mio. kr., hvor af kommunen skal stille garanti for 50 % (netto), samt en stigning i kreditforeningens krav om garanti for de ustøttede lån fra anslået ca. 15,5 % til anslået 65 %.

 

Administrationen har i december 2014 skrevet til alle boligselskaberne, at de skal overholde budgetterne for nybyggeri og renoveringsarbejder og at byrådet ikke automatisk vil godkende budgetoverskridelser, som medfører forøgede udgifter og/eller garantier fra kommunen. Dette er gentaget på de årlige styringsdialogmøder med boligselskaberne.

 

Udover kommunegaranti på i alt kr. 44.592.712, skal Kommunen bidrage med 1/5 del af 1.000.000 = kr. 200.000, jf. beslutningen vedrørende skema A, pkt. 4 ovenfor.

 

Konsekvenserne for huslejen efter skema B svarer til, hvad der blev oplyst i forbindelse med skema A. Huslejestigningen er for 2 rums boliger på 114 kr./m2 og for 3 og 4 rums boligerne på 90 kr./m2. Svarende til en huslejestigning for 2 rumsboliger fra 829 kr./m2 til 943 kr./m2 og for 3 og 4 rumsboliger svarende til en stigning fra 829 kr./m2 til 916 kr./m2

 

Projektet og dets finansiering er godkendt af afdelingsmødet, af organisationsbestyrelsen og af Landsbyggefonden.

 

Helhedsplanen vil ikke kunne realiseres uden de kommunale lånegarantier og det kommunale kapitalindskud.

Bevilling

Nærværende sag medfører ikke behov for yderligere bevillinger i forhold til Byrådets godkendelse af skema A.


Forøgelsen af garantistillelsen vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At der til finansiering af helhedsplanen optages støttet lån på 47.860.285 kr. og ustøttet lån på 32.619.338 kr.
 2. At kommunen påtager sig at stille garanti for 50 % af det støttede lån svarende til 23.390.142 kr., idet Landsbyggefonden garanterer for de resterende 50 %.
 3. At kommunen påtager sig at stille garanti for et beløb på 21.202.570 kr. af det ustøttede lån.
 4. At kommunen vedstår sit tilsagn om at indbetale 200.000 kr. som sin andel af et kapitalindskud efter femtedelsordningen.
 5. At den i sagsfremstillingen anførte finansiering i øvrigt godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler administrationens indstillinger

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.