Nr.63 - Vederlag

Sagsnr.: 17/27660

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om vederlæggelse for varetagelse af kommunale hverv i Fredensborg Kommune fra 1. januar 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Borgmesteren:

Borgmesteren i Fredensborg Kommune ydes et vederlag, der pt. udgør 1.003.793 kr. (indbyggertal over 40.000).


Vedrørende vederlag til 1. viceborgmester:

Byrådet kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at byrådets næstformand skal have et vederlag på indtil 10 % af borgmesterens vederlag.


Vælges der flere næstformænd for byrådet, kan byrådets beslutning omfatte første og anden næstformand, der tilsammen kan tillægges vederlag på indtil 10 % af borgmesterens vederlag.


Vedr. fast vederlag til byrådsmedlemmerne:

Alle byrådsmedlemmer (bortset fra borgmesteren) modtager et fast vederlag. Vederlaget udgør pt. 91.487 kr./år.


De enkelte byrådsmedlemmer kan dog vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod at det faste vederlag reduceres med 20.741 kr. (grundbeløb pr. 1.1.2016). Erstatningen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætsatsen (diætsatsen udgør pr. 1.1.2018 420 kr.). Valget skal foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. For det første år i valgperioden skal valget dog først foretages inden den 1. februar.


Det kan oplyses, at ingen byrådsmedlemmer i valgperioden 2014-2017 har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.


Børnetillæg:

Til byrådsmedlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag, der pt. udgør 14.155 kr./år., uanset antallet af hjemmeboende børn under 10 år.


Vederlag til udvalgsformænd, næstformand, formænd for særlige udvalg og udvalgsvederlag:

Da kommunens indbyggertal ligger over 40.000 indbyggere kan Byrådet inden for en ramme på 305 % af borgmesterens vederlag, altså 3.006.470 kr., beslutte at yde udvalgsvederlag, vederlag til formænd og næstformænd for de stående udvalg, formanden for Børn og Ungeudvalget, formænd for udvalg, som byrådet har henlagt opgaver til efter § 35, stk.2 i folkeoplysningsloven og formænd og næstformænd for særlige § 17, stk.4-udvalg.


Ifølge den indgåede konstitueringsaftale er der besluttet følgende fordeling af udvalgspuljen (a-c):


 1. Vederlag til udvalgsformænd

Formanden for Plan, Miljø og Klimaudvalget

200.000 kr.

Formanden for Infrastruktur og Teknikudvalget

200.000 kr.

Formanden for Borgerservice og Arbejdsmarkedsudvalget

200.000 kr.

Formanden for Social og Seniorudvalget

200.000 kr.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget

200.000 kr.

Formanden for Fritids- og Idrætsudvalget

200.000 kr.

Formanden for Kulturudvalget

110.000 kr.

Formanden for Børn og Ungeudvalget

95.360 kr.


 1. Vederlag til næstformænd i de stående udvalg

Næstformanden for Plan, Miljø og Klimaudvalget

50.000 kr.

Næstformanden for Infrastruktur og Teknikudvalget

50.000 kr.

Næstformanden for Borgerservice og Arbejdsmarkedsudvalg.

50.000 kr.

Næstformanden for Social og Seniorudvalget

50.000 kr.

Næstformanden for Børne- og Skoleudvalget

50.000 kr.

Næstformanden for Fritids- og Idrætsudvalget

50.000 kr.

Næstformanden for Kulturudvalget

50.000 kr.


 1. Vederlag til udvalgsmedlemmer

I henhold til de i konstitueringsaftalen nedsatte stående udvalg og aftale om vederlæggelse ydes der til alle udvalgsmedlemmer i de stående udvalg inkl. det menige medlem i Børn og Ungeudvalget et udvalgsvederlag på 25.000 kr./år pr. udvalgspost. Der er 50 menige udvalgsposter, idet formænd og næstformænd i stedet får formandsvederlag og næstformandsvederlag.


Kørselsgodtgørelse

Byrådsmedlemmer har krav på kørselsgodtgørelse for deltagelse i de møder m.v., der er nævnt i styrelseslovens § 16, stk.1, a-f. Kravet har sammenhæng med den mødepligt, der følger af det borgerlige ombud. Har byrådsmedlemmet ikke mødepligt, har medlemmet heller ikke krav på kørselsgodtgørelse.

 

Kørselsgodtgørelse ydes således eksempelvis til møder i Byråd, Økonomiudvalget, stående udvalg, budgetseminarer og møder i råd, nævn eller bestyrelser, hvortil man er udpeget af byrådet og hvor der ikke ydes særskilt kørselsgodtgørelse. Der er derimod ikke krav på kørselsgodtgørelse til eksempelvis formøder, møder med administrationen og borgmesteren, og deltagelse i møder i råd, nævn eller bestyrelser, hvortil man er udpeget af byrådet og hvor der ydes særskilt kørselsgodtgørelse.

 

Byrådet kan dog godt beslutte, at der ydes kørselsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i andre aktiviteter. Det skal være aktiviteter, der er i kommunens interesse. Byrådets beslutning skal præcist angive hvilke aktiviteter, der kan begrunde udbetaling af kørselsgodtgørelse.

 

IT-udstyr:

Alle byrådsmedlemmer får tilbud om følgende: bærbar PC, trådløs bredbåndsforbindelse, Ipad, inkl. mobilt bredbånd, telefon og trådløs printer inkl. toner og papir.

 

De får derudover tilbud om et avisabonnement samt DK-nyt

 

Vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer, der varetager kommunale hverv:

Byrådet kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, der uden at være medlem af byrådet, er udpeget af Byrådet til at varetage et kommunalt hverv i diverse udvalg, råd, nævn, bestyrelser.

 

Det er op til Byrådet at beslutte, om man vil yde diæter og/eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Byrådet kan således beslutte begge ydelser, kun den ene eller ingen af dem.

 

Bestemmelse om ydelse af diæter m.v. gælder som udgangspunkt kun i tilfælde, hvor der ikke i særlovgivningen findes bestemmelser om vederlæggelse.

 

I den tidligere byrådsperiode har der været ydet diæter til de af byrådet og de stående udvalg udpegede medlemmer til at varetage kommunale hverv i diverse råd, nævn og bestyrelser, forudsat at de pågældende ikke bliver vederlagt på anden vis.

 

Vederlag til stedfortrædere i Byrådet:

Byrådet har den 27. november 2017 besluttet at ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til, at der indsættes en midlertidig bestemmelse (1. januar 2018 til 31. december 2021) i styrelsesvedtægten, hvorefter en stedfortræder for et byrådsmedlem får en diæt for at deltage i et byrådsmøde, når vedkommende indkaldes efter styrelseslovens § 15, stk.2.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslovs §§ 16 og 16a, samt bekendtgørelse nr. 1530 af 9.december 2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. at udvalgsformændene i de stående udvalg får 200.000 kr./år i formandsvederlag, dog at formanden for Kulturudvalget får 110.000 kr./år i formandsvederlag
 2. at næstformændene i de stående udvalg får 50.000 kr./år i næstformandsvederlag
 3. at det almindelige udvalgsvederlag fastsætte til 25.000 kr. pr. udvalgspost pr. år
 4. at formanden for Børn og Ungeudvalget får 9,5 % af borgmesterens vederlag, altså pt. 95.360 kr./år
 5. at de i ovennævnte vederlag ad 1-4 reguleres i takt med den almindelige regulering af borgmesterens vederlag
 6. at der ydes 10 % af borgmestervederlagets størrelse til 1. viceborgmester
 7. at der ydes diæter til ikke-byrådsmedlemmer, der udpeges af Byrådet eller de stående udvalg til at varetage et kommunalt hverv i diverse råd, nævn, udvalg og bestyrelser, forudsat at de pågældende ikke bliver vederlagt på anden vis
 8. at ordningerne vedrørende kørselsgodtgørelse, telefoni og IT-udstyr, samt avisabonnement tages til efterretning

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Administrationens indstillinger blev godkendt.