Nr.38 - Hegnssynet

Sagsnr.: 17/23743

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Valg af 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter til Hegnssynet, heraf skal én beskikkes som formand. Medlemmerne af Hegnssynet fungerer samtidig som vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven.

Sagsfremstilling og økonomi

For hver kommune nedsættes et hegnssyn bestående af 3 medlemmer, af hvilke det ene medlem beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes en personlig suppleant.


Hegnssynets medlemmer kan alene vælges blandt kommunens egne borgere. Mindst et medlem skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal et medlem af hegnssynet tillige være bygningskyndig. 


Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke til hegnssynet. Den, der har fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode.


Efter mark- og vejfredsloven beskikkes for hver kommune 3 vurderingsmænd. Byrådet kan efter loven beslutte, at hegnssynsmændene også varetager opgaverne som vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven. Her skal de vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i loven.


Det lægges til grund, at medlemmerne af Hegnssynet i Fredensborg Kommune i lighed med tidligere praksis desuden skal varetage vurderingsforretningerne i henhold til mark- og vejfredsloven.


Ifølge konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) er posterne fordelt således:


Medlem:

Stedfortræder:

A - formand (NN)

A (NN)

C (NN)

C (NN)

V (NN)

V (NN)

Retsgrundlag

Hegnslovens §§ 27-32.

Mark- og vejfredslovens §§ 21-23.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12-12-2017

Følgende blev udpeget:


Medlem:

Stedfortræder:

Carsten Nielsen (A)

Leif Ryom (A)

Christa M. Staugaard (C)

John Gabriel Sørensen (C)

Thomas Bak (V)

Mie Stattau (V)