Nr.68 - Kystbeskyttelse - efterslæbsanalyse

Sagsnr.: 15/18180

 
Knud Løkke Rasmussen (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Status for udfordringer vedr. efterslæb på kystbeskyttelse på kommunale kyststrækninger.

Beslutning om at afsætte bevilling til vedligeholdelse af eksisterende kystbeskyttelse i kommunen.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I Fredensborg Kommune er der en 7,6 km lang kystlinje mod Øresund. Heraf ejer kommunen ca. 2,7 km, (ca. 500 meter vedligeholdes af Nivå Havn - driftsbestyrelse). Desuden er der ca. 510 meter privatejede arealer langs Gl. Strandvej, hvor kommunal vej er udsat for nedbrydning. (Kortbilag 1).

 

Der er generelt alvorligt og stigende efterslæb på vedligeholdelse af kystbeskyttelsen på de kommunale arealer og de seneste storme har tydeligt vist, at der er behov for vedligeholdelse af kystsikringen, hvis kommunen skal undgå større skader på veje og stier.

 

På møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 11. august 2015 var der forelagt en sag om efterslæb på kystbeskyttelsen, hvor det blev anbefalet, at der blev afsat 3,632 mio kr. på anlægsbudgettet over en 3 årig periode og at driftsbudgettet blev hævet til 100.000 kr. årligt. Udvalget indstillede at sagen overgik til budgetforhandlingerne, men sagen kom ikke med i budgetforliget. NSPV har indenfor egne rammer ændret prioritering og har løftet driftsbudgettet fra 66.000 kr. til 100.000 kr.

 

Af Budgetforlig 2016 – 2019 fremgår at ”Der er enighed om, at budgettet til vedligeholdelse løbende skal politisk vurderes, således at eventuelt efterslæb på eksisterende anlæg og bygninger samt nye områder som fx kystsikring også kan komme med i en løbende prioritering.”

 

Den samlede kystlinje i kommunen er i januar 2017 blevet genvurderet i forbindelse med implementeringen af Klimatilpasningsplanen. Konklusionen i analysen er, at den kommunale kystbeskyttelse mange steder er under kraftig nedbrydning, og der er private strækninger, hvor kommunale veje og stier er truet af underminering pga. manglende kystbeskyttelse. Som det fremgår af sagen er efterslæbet derfor nu blevet større end det var i 2015.

 

Ifølge klimaprognosen må det forventes at den fremadrettede udvikling går mod havstigning og at antallet af storme i fremtiden stiger, og at de bliver kraftigere.

 

Eksisterende beskyttelse

Den eksisterende kystsikring på de kommunale arealer består hovedsageligt af stenkastning langs med kysten og et antal høfder vinkelret eller parallelt med kysten. Langs de kommunale arealer ved Gl. Strandvej er beskyttelsen delvis foretaget som en opbygning af sten i rabatten. Ved Mikkelborg Strandpark er der pt. ingen beskyttelse.

 

I gennem mange år har kystsikringen været nødtørftig vedligeholdt, når der har vist sig et akut behov. Vedligeholdelse af kystsikringen på de kommunale strækninger er overdraget til NSPV, men med et stærkt begrænset budget. Der er ikke sket en løbende vedligeholdelse og der er derfor et betydeligt og stigende efterslæb på kystsikringen.

 

De seneste kraftige storme har bevirket, at der er flere steder er slået hul på stenkastningen og høfderne er delvis forsvundet, hvilket betyder, at der under særlige vind- og vejrforhold sker betydelig skade på kystsikringen og med skade i baglandet til følge.

 

Udsatte strækninger

De strækninger, hvor der er stort behov for beskyttelse lige nu:

  • Gl. strandvej nord for Humlebæk Havn. På en strækning på 130 meter skærer Øresund sig helt ind på vejen. Den eksisterende stenkastning bør vedligeholdes og sand fra sejlrenden i Humlebæk Havn bør bruges til sandfodring på denne strækning, så sandet indgår i den naturlige sandvandring mod nord.
  • Gl. Strandvej mellem nr. 13 og 15 umiddelbart syd for Louisiana, har kommunen en park med høje kystskrænter mod Øresund. Kystskrænten er 130 meter og beskyttet med en stenkastning og høfder vinkelret herpå. Hvis denne beskyttelse ikke vedligeholdes vil kystskrænten erodere og det vil have store konsekvenser for naboejendommene. Mange af høfderne er i meget dårlig stand, og det betyder at stenkastningen langs kysten er sårbar.
  • Gl. Strandvej 169 og ca. 60 meter syd herfor. Efter stormen Bodil er der kun en etableret en nødtørftig beskyttelse i rabatten langs den kommunale ejendom (40 meter). På de private matrikler er der ingen beskyttelse (60 meter). Når det stormer fra nord/øst, slår bølgerne direkte ind på vejkassen og underminerer vejen. På denne del af Gl. Strandvej er der iværksat et fælles kystprojekt, som er påklaget til i Natur og Miljøklagenævnet, hvorfra der afventes en afgørelse.
  • Nivå Havn skråningsbeskyttelse 145 meter mod øst er ikke tilstrækkelig og der sker en erosion og underminering af fortovet.
  • Gl. strandvej syd for Nivå Havn. På dele af strækningen er strandengen meget smal og Øresund slår derfor direkte ind på vejkassen. Også her er der på en kortere strækning etableret en nødtørftig beskyttelse i rabatten for at imødegå en underminering af stien og vejen. Det er en strækning på ca. 250 meter som bør forstærkes i rabatten på hele strækningen. Sand, der renses op fra sejlrenden i havnen, kan bruges til sandfodring på strækningen.

 

Lovhjemmel og procesrisiko ved at lade kystsikring forfalde

Det er tilladt at vedligeholde eksisterende kystbeskyttelse uden ydereligere tilladelse, men hvis skaden på beskyttelsen er betydelig eller beskyttelsen er forsvundet pga. manglende vedligeholdelse, så skal der indhentes ny tilladelse fra Kystdirektoratet.

 

En national kystbeskyttelsesstrategi sætter Danmarks kyster i fokus og stiler mod en koordineret, langsigtet og overordnet tilgang til forvaltning af kysterne og til kystbeskyttelse i Danmark. Strategiens formål er, at der arbejdes for en mere helhedsorienteret udvikling på kysterne. Dette betyder at der i mindre grad gives tilladelse til beskyttelse af enkelt ejendomme bl.a. ved stenkastning og praksis er, at der i langt højere grad anvendes såkaldt bløde løsninger med sandfodring over længere strækninger. Det er således ikke sikkert, at der kan opnås tilladelse til nye stenkastninger såfremt de eksisterende nedbrydes yderligere. Endvidere kan sagsbehandlingstiden være lang.

 

Kystbeskyttelsesprojekter med flere grundejere over længere strækninger har vist sig at være vanskelige at gennemføre. Det er den enkelte grundejere, der skal bekoste kystsikringen og ikke alle har interesse i at kystsikre.

 

Prioriteret behov for vedligeholdelse og økonomi

Den billigste løsning for kommunen er at vedligeholde den eksisterende kystsikring snarest muligt. Udskydes vedligeholdelsen yderligere er der risiko for at kystsikringen visse steder forsvinder helt og at der derfor skal søges om ny tilladelse. Genetablering eller gennemførelse af nye projekter må forventes at være væsentligt dyrere end vedligeholdelse af eksisterende kystsikring.

 

I 2015 blev der udført beskyttelse på ca. 50 meter til en omkostning af ca. kr. 130.000. Der er indhentet nye erfaringspriser på kystsikring dels fra privat entreprenør og dels fra NSPV og de giver en gennemsnitspris på kr. 3.000 pr. meter. Prisen afhænger af mængden af sten, der skal tilføres, og hvorvidt tilførslen af sten kan ske fra landsiden eller skal ske fra vandsiden.

 

Beskyttelsesbehovet på de mest udsatte kommunale strækninger er ca. 445 meter kystlinje og 300 meter høfder. Derudover er der på de kommunale arealer ca. 430 meter kystlinje og 280 meter høfde, hvor der er behov for beskyttelse indenfor få år. På private arealer er der ca. 510 meter, der har akut behov for beskyttelse for at sikre veje og stier.

På baggrund af den nye kystanalyse, der er udarbejdet i januar 2017 har administrationen udarbejdet et forslag til prioriteringer af indsatsen på kyster, høfder og kommunale sti/vejstrækninger langs private arealer. (se Bilag 1).

 

  • A = Kritisk dårlig stand med akut behov for beskyttelse.
  • B = Dårlig stand med behov for beskyttelse indenfor få år.
  • C = Resten af den kommunale kyst, som indgår som en del af NSPV’s alm. årlige vedligeholdelse

 

Tabel 1. Estimeret anlægsudgift og driftsudgift til kystsikring med prioritering af indsatsen.

Prioritet

Kategori

Meter

Pris overslag

Pris pr. prioritet

A

Kystsikring

445

1.335.000

 

A

Høfder

300

900.000

A

Kystsikring langs private arealer

510

1.530.000

A: i alt 3.765.000

B

Kystsikring

 

430

1.290.000

 

B

Høfde

 

280

840.000

B: i alt 2.130.000

Samlet anlægsbehov

prioritet A og B

5.895.000

 

 

 

 

 

 

C

Kystsikring

 

1305

 

 

C

Høfde

 

185

 

 

Samlet drift prioritet C

 

150.000

 

 

Opgaven med vedligeholdelse af kystsikring er overdraget til NSPV. I driftsbudgettet er der afsat kr. 100.000 årligt, hvilket ikke dækker behovet. Driftsbudgettet bør øges til kr. 150.000 svarende til 50 meter vedligeholdelse om året, så kyst- og høfdesikringen løbende vedligeholdes.

 

Administrationens vurdering

For at imødegå store skader efter kraftige storme og for at undgå en situation, hvor der ikke vil kunne opnås tilladelse til stenkastning anbefaler administrationen, at der afsættes anlægsmidler over en to-årig periode til at indhente alvorligt efterslæb på eksisterende kystsikring som vist i skemaet. Det anbefales desuden at hæve driftsbudgettet, som indgår i NSPVs samlede budget, med kr. 50.000 til samlet være kr. 150.000 årligtfra 2018.

 

Tabel 2 Finanseringsbehov der overgår til budgetforhandlingerne

Beløb i kr.

2018

2019

2020

2021

2018-22 i alt

Kystsikring

1.335.000

1.290.000

0

0

2.625.000

Høfder

900.000

840.000

0

0

1.740.000

Kystsikring langs private arealer

1.530.000

0

0

0

1.530.000

Anlæg i alt

3.765.000

2.130.000

0

0

5.895.000

Drift i alt

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

Drift og anlæg i alt

3.815.000

2.180.000

50.000

50.000

6.095.000

 

Bevilling

De budgetmæssige ændringer overgår til budgetforhandlingerne. Den nærværende sag har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At følgende anlægsbevilling overgår til budgetforhandlingerne

År 2018         kr. 3.765.000

År 2019         kr. 2.130.000

  1. At driftsbevillingen til kystbeskyttelse øges og overgår til budgetforhandlingerne

Fra år 2018    kr. 50.000

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-04-2017


Den administrative indstilling godkendes.

Udvalget opfordrer således til, at spørgsmål om anlægsbevilling og drift medtages i budgetforhandlingerne.

Udvalget foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til en mulig fremskynding finansieret af anlægsreserven, således at arbejdet kan påbegyndes i 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Økonomiudvalget anbefaler at projektet fremrykkes, således at der i 2017 afsættes finansiering på 2.5 mio. kr. Beløbet på 2.5 mio. kr. tages af anlægsreserven i 2017. Det resterende beløb drøftes som en del af budgetforhandlingerne.

Beslutning i Byrådet den 24-04-2017


Godkender Økonomiudvalgets indstilling.