Nr.67 - Landzonesag, ridehal på Rolandsvej 3

Sagsnr.: 17/4151

 
Knud Løkke Rasmussen (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Principiel stillingtagen til en ansøgning om landzonetilladelse til en ridehal og hestepension på Rolandsvej 3.

Sagsfremstilling og økonomi

Nye ejere af ejendommen har indsendt en ansøgning om en ridehal med en ridebane på 20x40 m. Ejerne ønsker også tilladelse til hestepension og udvidelse af staldkapaciteten på ejendommen til i alt ca. 14 heste. Ejerne ønsker at opføre et antal hestebokse i tilknytning til ridehallen. De tilhørende marker vil i det væsentlige blive brugt til folde.


Der vil ikke blive landbrugsdrift på ejendommen. Ridehallen, staldbygninger og folde vil blive anvendt til privat brug og fritidsformål for ejerne samt brugere i området som køber et såkaldt ’ridehuskort’.


10 pladser i staldene ønskes anvendt til hestepension. Denne del af sagen er således en opfølgning omkring udvalgets emne vedr. hestepensioner.


Lovgrundlag

Etablering af en ridehal og staldkapacitet til privat brug og til fritidsformål forudsætter en landzonetilladelse. Anvendelse af en landbrugsejendom til hestepension forudsætter også en landzonetilladelse, med mindre der er tale om et bagatelagtigt omfang. Begrundelsen for dette er, at en sådan ridehal og staldkapacitet samt hestepension ikke er nødvendigt for landbrugsdriften.


Ifølge Kommuneplan 2013 kan der kun i få tilfælde gives landzonetilladelse til en ridehal til disse formål.


Etablering af stalde og mødding er omfattet af afstandskrav og andre miljøbestemmelser.


Ejendommen og området

Ejendommen er en landbrugsejendom på 8,2 ha. Den er ifølge BBR bebygget med et stuehus på 252 m2, heraf et indbygget udhus på 47 m2 (en tidligere staldbygning). Der er også en staldbygning med 6 bokse samt to læskure.


Området er i kommuneplanen udpeget som et område med særligt værdifuldt landskab. Der er beskyttet natur på ejendommens arealer, som støder umiddelbart op til området som ønskes anvendt til ridehal. Der er derfor ret snævre placeringsmuligheder for nybyggeri. Ejendommen ligger i et kuperet landskab, og en ny bygning vil synes tydeligt i området. Der er dog andre ridehaller i området. Området er også omfattet af kommuneplanens udpegning af et landskabsstrøg fra Esrum Sø til Øresundskysten.


I områder med særlige landskabsværdier må der ifølge kommuneplanen som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri, der ikke er nødvendigt for driften af landbruget.


Adkomst til ejendommen sker via den private fællesvej Rolandsvej, der passerer Grønholt å på den gamle Skæremølle Bro. Broen er et fredet fortidsminde og har en vægtbegrænsning på 2 tons aksetryk.


Naboorientering

Hvis udvalget er principielt positiv overfor det ansøgte, skal kommunen gennemføre en naboorientering inden kommunen træffer afgørelse i sagen. Høringen vil omfatte de planlovsmæssige forhold samt de relevante miljøforhold.


Administrationens vurdering

Ridehal

Spørgsmålet om ridehal er det centrale for de nye ejere, og spørgsmålet er også det vanskeligste i forhold til de mange hensyn som skal inddrages i sagen. Administrationen vurderer, at en tilladelse til en ridehal ikke vil være i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner eller hidtidig praksis. Helt konkret vurderer administrationen, at pladsforholdene omkring stuehuset er for snævre, og at der er udfordringer med at placere bygningen hensigtsmæssigt i forhold til naboer, landskab og beskyttet natur.


Stalde

Administrationen vurderer, at det er muligt at være positiv overfor ønsket om yderligere staldkapacitet. Ønsket om yderligere staldkapacitet har dog konsekvenser for placeringsmulighederne for en ridehal.


Hestepension

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget drøftede en sag om hestepension på mødet den 7. marts 2017, hvor udvalget var positiv overfor at eksisterende ledig kapacitet kan anvendes til hestepension. Administrationen vurderer, at kommunen kan være positiv overfor at i alt 10 bokse i eksisterende og ny staldkapacitet kan anvendes til hestepension.


Miljøforhold

Administrationen vurderer, at det er muligt at finde løsninger, som kan opfylde de miljømæssige krav til etablering af en ny staldbygning og mødding, selv om de lovmæssige afstandskrav kan blive vanskelige at overholde. Ansøger skal indsende et mere præcist ansøgningsmateriale.


Parkering og trafik

Administrationen vurderer, at den ønskede anvendelse med hestepension og ridehuskort vil medføre øget trafik på Rolandsvej og den fredede Skæremølle Bro. Trafikforholdene skal undersøges nærmere hvis udvalget er positivt indstillet overfor en ridehal.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planlovens landzonebestemmelser.

Kommuneplan 2013

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Hvis udvalget er principielt positiv til det ansøgte skal kommunen gennemføre en naboorientering inden kommunen træffer afgørelse i sagen.

Indstilling

  1. At kommunen meddeler afslag til en ny ridehal grundet en samlet vurdering af anvendelse, værdifuldt landskab, hensyn til naturforhold og trafikforhold samt hensyn til naboer.
  2. At kommunen er principielt positiv overfor en udvidelse af staldkapaciteten til i alt 14 bokse.
  3. At kommunen er principielt positiv overfor at 10 bokse kan anvendes til hestepension i de eksisterende bygninger og nybyggede stalde.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-04-2017


Et flertal vedtog at den administrative indstilling punkt 1 ændres, så der gives tilladelse en ny ridehal.


For stemmer 6: C, V, O, Rasmus Østrup Møller og Carsten Nielsen (A)


Imod stemmer 3: B, F og Ergin Özer (A), idet de finder at dette strider mod tidligere beslutninger og danner præcedens.   


Administrationens indstilling punkt 2 og 3 vedtaget.


B og F begærede sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Sagen drøftet.

Beslutning i Byrådet den 24-04-2017


Godkender Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning:


For: 20 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Charlotte Bie (I), Helle Abild Hansen (I), Flemming Rømer (O), Jette Hansen (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Imod: 5 (Ergin Øzer (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Hanne Berg (F), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Undlader: 1 (Kim E. Jensen (O))