Nr.65 - Forslag til kommuneplantillæg om bevaringsværdige bygninger

Sagsnr.: 17/3139

 
Knud Løkke Rasmussen (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Stillingtagen til Forslag til tillæg nr. 16, til Kommuneplan 2013, for bevaringsværdige bygninger, i forlængelse af SAVE-registreringen af bygninger opført før 1940, i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund og historik

Fredensborg Kommune gennemførte i 2014 en registrering af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer efter SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment). Bygningsregistreringen havde fokus på bygninger opført før år 1940. Det har resulteret i SAVE-registrering af 2600 bygninger i Fredensborg Kommune, med varierende bevaringsværdi fra 1-9.


I forlængelse af registreringen besluttede Byrådet den 23. november 2015, at bygninger med SAVE-værdi 1 til og med 4 bør optages i Kommuneplanen som bevaringsværdige.


Bygninger med SAVE-værdi 1-4 er alle bygninger der i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.


På grundlag af Byrådets beslutning optages 1397 bygninger som bevaringsværdige i Kommuneplanen med tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 (Bilag A). Alle de udpegede bygninger fremgår af en liste samt et kort i bilag 1 til kommuneplantillægget (Bilag B).


Der udpeges i alt 1397 bevaringsværdige bygninger, som fordeler sig således:

  • 41 bygninger har bevaringsværdi 1
  • 129 bygninger har bevaringsværdi 2
  • 376 bygninger har bevaringsværdi 3
  • 851 bygninger har bevaringsværdi 4

Godt at vide om bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger, er bygninger som enten har væsentlige arkitektoniske kvaliteter eller en kombination af gode arkitektoniske kvaliteter, kulturhistorisk værdi og betydning for kulturmiljøet.


At en bygning er bevaringsværdig er ikke det samme som en fredning. En fredning er langt mere restriktiv. Ved fredning opsættes både rammer og retningslinjer for bygningens indvendige og udvendige forhold.

Når en bygning har status som bevaringsværdig er det kun bygningens ydre som f.eks. facade, vinduer, døre, tag, kviste og skorstene, der er omfattet af retningslinjerne for bevaring.


Formålet med forslag til tillæg 16 til kommuneplan 2013

Forslaget til tillæg til kommuneplanen udpeger bevaringsværdige bygninger og fastlægger målsætninger og retningslinjer for bygninger med høj bevaringsværdi i Fredensborg Kommune. Formålet er at sikre vores fælles bevaringsværdige bygningsarv, som ikke kun er til glæde for de enkelte ejere af bygningerne, men er en del af en større fortælling om vores samfunds udvikling og lokale historier. Det er i høj grad identitetsskabende for Fredensborg Kommunes fem unikke steder – de fire bysamfund og landområdet, som er omdrejningspunktet i planstrategien for Fremtidens Fredensborg Kommune. Bygningsarvens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier og formidlingen heraf er endvidere et af de seks temaer i kommunens arkitekturpolitik.


Udpegningen af de bevaringsværdige bygninger i Kommuneplanen sikrer blandt andet, at der er retningslinjer for de bevaringsværdige bygninger, som ikke er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. For ifølge Bygningsfredningslovens § 17 er en bygning først bevaringsværdig når den er optaget i en kommuneplan eller i en bevarende lokalplan. Det er netop formålet med dette forslag til tillæg til for bevaringsværdige bygninger, til Kommuneplan 2013.


Med kommuneplantillægget opstilles retningslinjer til brug for både borgere og kommunens administration. Retningslinjerne skal anvendes som udgangspunkt for dialog, hvis en ejer ønsker at foretage forandringer på en bevaringsværdig bygning. Hvis en ejer ønsker at nedrive en bevaringsværdig bygning, skal Fredensborg Kommune tage stilling til om der skal nedlægges forbud mod nedrivningen eller om der kan gives nedrivningstilladelse.


Inddragelse af husejere og borgere

Det anbefales, at forslaget til kommuneplantillæg for bevaringsværdige bygninger, udsendes i høring i samme periode som Kommuneplan 2017, det vil sige primo maj til ultimo juli, 2017.


Alle ejere af bygninger, der foreslås optaget i kommuneplanen som bevaringsværdige, vil blive orienteret direkte om forslaget til kommuneplantillæg.


I forbindelse med høringen afholdes et borgermøde 15. juni 2017, hvor alle ejere af bevaringsværdige bygninger inviteres. Mødet er også åbent for andre interesserede.


Når Kommuneplan 2017 samt forslag til tillæg 16, til Kommuneplan 2013, vedtages, vil ovenstående retningslinjer samt de udpegede bevaringsværdige bygninger blive optaget i Kommuneplan 2017.


Praksis i andre kommuner vedr. bevaringsværdige bygninger

Til sammenligningsgrundlag for Byrådets beslutning om bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen har administrationen set på tre nærliggende kommuners tilsvarende beslutninger.


I Gentofte Kommune er det besluttet at optage bygninger registreret med SAVE-værdi 1-4 som bevaringsværdige i Kommuneplanen. Her er alle bygninger opført før 1970 blevet SAVE-registreret.


I Rudersdal Kommune er det besluttet at optage bygninger registreret med SAVE-værdi 1-3 som bevaringsværdige i Kommuneplanen. Her er alle bygninger opført før 1970 blevet SAVE-registreret.


I Halsnæs Kommune er det besluttet at optage alle bygninger registreret med SAVE-værdi 1-4. Her er alle bygninger opført før 1959 blevet vurderet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Forslag til kommuneplantillæg om bevaringsværdige bygninger fremlægges i offentlig høring i perioden primo maj til ultimo juli. I perioden afholdes et borgermøde.


Der udsendes brev til alle ejere af bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommune med orientering om kommuneplantillægget og borgermødet.

Indstilling

  1. At forslag til tillæg 16, til Kommuneplan 2013 for bevaringsværdige bygninger vedtages til offentlig fremlæggelse parallelt med Kommuneplan 2017.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-04-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefaler Plan-, Miljø,- og Klimaudvalgets indstilling.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod.

Beslutning i Byrådet den 24-04-2017


Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning:


For: 23 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Jette Hansen (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 2 (Charlotte Bie (I), Helle Abild Hansen (I))


Undlader: 1 (Lars Egedal (V))


Liste I stemmer imod, idet Liste I ønsker, at der udelukkende SAVE-registreres på niveau 1, 2 og 3.