Nr.62 - Nordsjælland Brandvæsen - opløsning og retablering

Sagsnr.: 15/38338

 
Knud Løkke Rasmussen (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Opløsning og retablering af Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Statsforvaltningen har nu truffet afgørelse i forhold til opløsning og retablering af Nordsjællands Brandvæsen.


Opløsning

Statsforvaltningen har godkendt vilkårene for opløsningen af ”det nye” Nordsjællands Brandvæsen stiftet pr. 1. januar 2015 og vilkårene for opløsningen af ”det gamle” Nordsjællands Brandvæsen bestående af Helsingør og Fredensborg Kommuner.


Statsforvaltningen har lagt vægt på indholdet af de aftalte vilkår samt på, at vilkårene er godkendt i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.


Retablering

Statsforvaltningen har godkendt den nye samordningsaftale for det nye Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) - bestående af 4 kommuner - bort set fra formuleringen af samordningsaftalens § 3, stk. 3, 3. og 4 punktum.


§ 3, stk. 3 lyder i sin nuværende formulering sådan:


Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver som drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner, i det omfang gældende lovgivning tillader det. Nordsjællands Brandvæsen kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og regioner med lignende opgaver. I det omfang Nordsjællands Brandvæsen i videre omfangbistår andre kommuner og regioner med lignende opgaver, forudsættes det, at disse kommuner/regioner indgår i et nærmere beskrevet forpligtende samarbejde med en eller flere af de deltagende kommuner om løsning af opgaven. Sådanne aftaler tilføjes særskilt denne samordningsaftale via en allonge.

 

Det er den kursiverede del af bestemmelsen, som Statsforvaltningen ikke kan godkende.

 

Statsforvaltningen begrunder dette med, at bestemmelsen ikke tilstrækkeligt præcist fastlægger, hvilke opgaver Nordsjællands Brandvæsen kan løse efter bestemmelsen, ligesom begrebet ”forpligtende samarbejde” kan give anledning til fortolkningstvivl.

 

Statsforvaltningen har dog anført at kunne godkende § 3, stk. 3, 3. punktum, hvis ordlyden ændres til følgende:

 

”I det omfang Nordsjællands Brandvæsen varetager de pågældende opgaver for andre kommuner og regioner på grundlag af en aftale med en af de deltagende kommuner, skal aftalen optages som allonge til denne samordningsaftale.”


§ 3, stk. 3, 4. punktum skal dermed udgå.


Administrationen har drøftet Statsforvaltningens afgørelse med de øvrige deltagerkommuner og beredskabsdirektøren og finder, at den formulering Statsforvaltningen foreslår – og kan/vil godkende – er acceptabel og i sit indhold fortsat er understøttende for opgavevaretagelsen i NSBV.


Det indstilles derfor, at samordningsaftalens § 3, stk. 3 skal lyde sådan:


Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver som drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner, i det omfang gældende lovgivning tillader det. Nordsjællands Brandvæsen kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og regioner med lignende opgaver. I det omfang Nordsjællands Brandvæsen varetager de pågældende opgaver for andre kommuner og regioner på grundlag af en aftale med en af de deltagende kommuner, skal aftalen optages som allonge til denne samordningsaftale.


Opdateret samordningsaftale bilægges sagen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven og samordningsaftalen for NSBV.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for opløsning tages til efterretning.
  2. At opdateret samordningsaftale for NSBV godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen (som pr. 1.4.2017 varetager det kommunale tilsyn) til endelig godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet den 24-04-2017


Godkender Økonomiudvalgets indstilling.