Nr.57 - Forslag til Fredensborg Kommuneplan 2017

Sagsnr.: 16/20235

 
Knud Løkke Rasmussen (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Stillingtagen til Forslag til Fredensborg Kommuneplan 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

En kommuneplan dækker en 12-årsperiode, men skal revideres hvert fjerde år. Processen følger byrådsperioden og der skal derfor vedtages en ny kommuneplan inden udgangen af 2017. Revisionsmetode og hovedlinjerne for indholdet af kommuneplanrevisionen fastlægges i planstrategien, som udarbejdes i første halvdel af en byrådsperiode, og selve kommuneplanen er således udtryk for den konkrete udmøntning af de planlægningsmæssige mål fra planstrategien.

 

I forbindelse med kommunens Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020, ”Fremtidens Fredensborg Kommune”, har Byrådet besluttet, at Kommuneplan 2017 skal være en delvis revision (temarevision) ud fra de visioner og indsatser, som planstrategien beskriver for hvert af bysamfundene og landområdet.

 

Kommuneplanen skal derudover opfylde en række statslige krav som fremgår af ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægning 2017”. Kravene er altovervejende allerede opfyldt i den nuværende Kommuneplan 2013.

 

Derudover har administrationen konstateret behov for en række ændringer og præciseringer i kommuneplanen, som skal medvirke til at forenkle kommuneplanen som administrationsgrundlag og skabe et tidssvarende grundlag for den fremadrettede planlægning.


Kommuneplanrevisionens enkelte delelementer er gennemgået nærmere i bilag 1: Oversigt over reviderede temaer i Fredensborg Kommuneplan 2017. De dele af kommuneplanen som ikke er blevet revideret er gennemgået, og faktuelle forhold er opdateret.

 

Kommuneplanens enkelte dele

Kommuneplanen består af 3 dele:

  1. kommunens hovedstruktur,
  2. retningslinjer for arealanvendelsen, og
  3. rammer for lokalplanlægningen.

 

Kommuneplanen skal desuden indeholde kort, der knytter sig til retningslinjer og rammer. Endelig skal kommuneplanen ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger, herunder for forholdet til kommuneplanstrategien (Fremtidens Fredensborg Kommune), nabokommunernes planlægning og den overordnede statslige planlægning.

 

Kommuneplanens struktur

For at sikre sammenhæng mellem kommuneplanstrategien og Kommuneplan 2017 er strategiens 5 indsatsområder (med vision, mål og indsatser for udvikling af hvert af de 4 bysamfund og landområdet) overført som strukturgivende for hovedstrukturdelen.

 

Strukturen og kapitlerne for retningslinje– og redegørelsesdelen i Fredensborg Kommuneplan 2013 er bevaret i Kommuneplan 2017. Relevante mål og handlinger fra kommuneplanstrategien er indarbejdet i eksisterende kapitler, enten som nye afsnit eller som ændringer til eksisterende afsnit. Det samme gør sig gældende for temaer afledt af ny lovgivning.


SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen

I 2014 blev der foretaget en ny SAVE-registreringen af bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommune. SAVE-registreringen skal indarbejdes i Fredensborg Kommuneplan 2017. Da udpegningen af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen kan have væsentlige direkte konsekvenser for de enkelte bygningsejere - eksempelvis i forhold til muligheden for nedrivning – er det væsentligt, at sikre særlig opmærksomhed og synlighed omkring udpegningen. Derfor sker udpegningen af bevaringsværdige bygninger i en særskilt kommuneplanproces i form af et kommuneplantillæg. Derved bliver der en særskilt høring med mulighed for kommunikation og dialog direkte med ejerne af bevaringsværdige ejendomme. Sag om kommuneplantillæg for bevaringsværdige bygninger behandles parallelt med nærværende sag og fremlægges samtidig med Forslag til Kommuneplan 2017. Af tekniske årsager er kommuneplantillægget udarbejdet som tillæg til den eksisterende Kommuneplan 2013. Tillægget indarbejdes i Fredensborg Kommuneplan 2017 i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen i september 2017.

 

Tidligere politisk behandling i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har på møde den 7. marts 2017 behandlet sag om henholdsvis kommuneplanens rækkefølgebestemmelser for arealer til boligudvikling/byomdannelse og sag om indarbejdelse af nye byudviklingsområder ved Nivå og Kokkedal i kommuneplanens rammer. Udvalgets beslutning i de to sager er indarbejdet i kommuneplanforslaget.


Proces for behandling af forslag til Fredensborg Kommuneplan 2017

Forslag til Kommuneplan 2017 behandles i Plan- og Miljø- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget forud for den endelige behandling i Byrådet den 24. april. Kommuneplanforslaget forventes herefter fremlagt i offentlig høring i perioden primo maj til ultimo juli. Borgermøde om kommuneplanforslaget afholdes den 23. maj, kl. 17-19.30 i Rådhuskælderen.

 

Det samlede forslag til Fredensborg Kommuneplan 2017 er omdelt separat til alle Byrådets medlemmer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planlovens §11

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Forslag til Fredensborg Kommuneplan fremlægges i offentlig høring i perioden primo maj til ultimo juli. I perioden afholdes ét borgermøde.

Indstilling

  1. At Forslag til Fredensborg Kommuneplan 2017 (med eventuelle anbefalinger om ændringer) vedtages til offentlig fremlæggelse.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-04-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Udvalget bemærker, at der kan blive behov for kommuneplantillæg i forbindelse med vedtagelse af en ny planlov.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Med baggrund i drøftelserne i sag nr. 93 og udsigten til en ny planlovgivning undersøger administrationen muligheden for en udsættelse af sagen forud for byrådsmødet.

Beslutning i Byrådet den 24-04-2017


Godkender Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.


Thomas Elgaard (V) stemmer ja til kommuneplan 2017 med undtagelse af følgende to forhold:


  1. Omlæggelse af området mellem Nordvej og Damgårdsvej til byzone fra landzone (NR08)
  2. Omlæggelse af området syd for Holmegårdsvejs nordlige forløb til byzone fra landzone (LR11).