Nr.55 - Den Konservative Byrådsgruppe - Forslag vedr. forsøgsskoler

Sagsnr.: 17/9504

 
Knud Løkke Rasmussen (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Den Konservative Byrådsgruppe har anmodet om at følgende sag optages på byrådets dagsorden til mødet den 24. april 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Forslag fra Den Konservative Byrådsgruppe om indsendelse af ansøgning om, at en af vores folkeskoler bliver en af de 50 forsøgsskoler, som Undervisningsministeren i et rammeforsøg giver mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen.

 

Undervisningsminister Merete Rigsager har netop besluttet, at landets kommunalbestyrelser kan ansøge om, at et par af deres lokale folkeskoler bliver en af de 50 forsøgsskoler, der får mulighed for gennem en forsøgsordning at tilrettelægge deres skoledag mere fleksibelt, herunder med henblik på konkret at afkorte skoledagen og erstatte dele af den understøttende undervisning med andre typer af faglige forløb.

 

Baggrunden for forslaget er den, at Undervisningsministeren har modtaget mange henvendelser fra forældre, elever og lærer, der ønsker at kunne tilpasse deres skole til de lokale forhold.

 

Tanken bag forsøget er at give skolerne en mulighed for at gentænke deres undervisning og samtidig give nyttig viden om, hvordan konkrete faglige indsatser kan være til gavn for elevernes faglighed og trivsel, således som Undervisningsministeren har udtrykt det.

 

Under et byrådsmøde den 26. oktober 2015 foreslog Den Konservative Byrådsgruppe, at vi indsendte en ansøgning til den daværende Børne- og Undervisningsminister, om at Fredensborg Kommune fik dispensation for den understøttende undervisning og de tvungne lektiecafeer i folkeskolen.

 

Vores forslag blev sendt til behandling i Børne- og Skoleudvalget, der i et udvalgsmøde besluttede, at der ikke skulle sendes en dispensation, idet dog Børne- og Skoleudvalget trods alt anviste enkelte alternative løsningsmuligheder.

 

Siden de tvungne lektiecafeer blev vedtaget, har vi konservative og herunder også i lyset af vores forslag fremsat på byrådsmødet den 26. oktober 2015 haft et ønske om, at de enkelte skoler i vores kommune kunne få en mulighed for en større fleksibilitet, idet nogle af skoledagene efter vores opfattelse er blevet alt for lange, hvortil kommer, at vi i øvrigt synes, at vi skal prioritere fagligheden yderligere og det uanset at vores skoler i kommunen ligger fagligt pænt.

 

Det er derfor, vi synes, at vores kommune, der jo har en god erfaring med diverse frikommuneforsøg indsender en ansøgning til Undervisningsministeriet om, at et par stykker af vores skoler bliver en af de 50 forsøgsskoler, der kan komme med i rammeforsøget.

 

Regeringen har i sit udspil understreget, at evt. sparrede midler skal bruges på at højne kvaliteten på andre områder.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Den Konservative Byrådsgruppe indstiller:


  1. At sagen drøftes

Beslutning i Byrådet den 24-04-2017


Byrådet besluttede, at sagen sendes til behandling i Børne– og Skoleudvalget med henblik på en frivillig forsøgsordning blandt skolerne.