Nr.54 - Omrokering i Kulturudvalget

Sagsnr.: 17/7664

 
Knud Løkke Rasmussen (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Helle Abild Hansen (I) har fremsat ønske om, at udtræde som medlem af Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Helle Abild Hansen (I) har anmodet om, at byrådet fritager hende for det udvalgshverv i kulturudvalget, som hun fik tildelt ved konstitueringen på byrådsmødet den 10. december 2013, idet den politiske situation og partiernes sammensætning har ændret sig siden denne konstituering. Efter aftale mellem Venstre og Liberal Alliance tilfalder pladsen Venstre.


Det fremgår af den kommunale styrelseslov § 17, stk. 3, at valg til de stående udvalg har virkning for byrådets funktionsperiode. Det antages at byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når byrådet skønner at der er rimelig grund dertil. Byrådet vil efter praksis kunne imødekomme en begæring, der er begrundet i politiske forhold.


Det følger af styrelseslovens § 28, stk. 1, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, kommission, bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Gruppen kan udpege et medlem af en anden gruppe.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §§ 17, stk. 3 og 28, stk. 1.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At byrådet drøfter og træffer beslutning om henvendelsen fra Liberal Alliance.

Beslutning i Byrådet den 24-04-2017


Byrådet besluttede efter afstemning at godkende, at Helle Abild Hansen (I) udtræder af Kulturudvalget.


Byrådet tog til efterretning efter afstemning, at Thomas Bak (V) indtræder i Kulturudvalget efter aftale mellem Venstre og Liberal Alliance.


For: 10 (Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Charlotte Bie (I), Helle Abild Hansen (I), Jette Hansen (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Imod: 0


Undlader: 16 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))