Nr.120 - Godkendelse af revideret aftale om håndtering af farligt affald

Sagsnr.: 16/17588

 
Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Stillingtagen til revision af aftale mellem Fredensborg Kommune og Norfors om håndtering af farligt affald.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner samt Norfors indgik i 2006 en aftale om løsning af hhv. drifts- og administrationsopgaver i forbindelse med I/S-kommunernes ordninger for farligt affald.


Baggrunden for aftalen var, at kommunerne i det daværende Frederiksborg Amt, på grund af økonomiske forhold, afviklede et andet interessentskab I/S MOFA (Modtagestation for farligt affald i Frederiksborg Amt) og flyttede opgaverne over i daværende I/S Nordforbrænding.


Den eksisterende aftale er imidlertid på en række punkter ikke længere tidssvarende. Der kan bl.a. nævnes, nye kommunenavne efter kommunesammenlægning samt navneændringen af Nordforbrænding til Norfors i maj 2015. Desuden bør aftalen opdateres juridisk, således at det sikres, at Norfors også fremover har et fast fundament for sit virke indenfor farligt affald.


Status 

I henhold til den eksisterende aftale varetager Norfors I/S kommunernes opgaver i forbindelse med håndtering af farligt affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner samt private husholdninger. Følgende opgaver kan nævnes:

 • Håndtering af emballeret farligt affald
 • Tømningsordning for olie-/benzinudskillere og indsamling af uemballeret farligt affald
 • Sikkerhedsrådgivning til affaldsproducenter
 • Indkøb, salg og levering af emballager
 • Etablering og facilitering af et teknikerudvalg for farligt affald
 • Indberetning til I/S-kommunerne
 • Andre driftsopgaver

Norfors er forpligtet til på ethvert tidspunkt at varetage disse opgaver inden for rammerne af de respektive kommuners gældende affaldsregulativer.


Norfors fremsendte ultimo maj 2016 et revideret aftaleudkast til kommentering hos I/S-kommunerne. På baggrund af de indkomne kommentarer har Norfors fremsendt nærværende forslag til en fremtidig aftale til godkendelse hos I/S-kommuner (se bilag).


Opdateringen i forhold til eksisterende aftale omfatter følgende punkter:


 • Der er indsat en beskrivelse af kapacitetstaksten (det nødvendige beredskab)
 • Der er fjernet et afsnit om beskrivelsen af kommunernes hæftelse
 • Der henvises til Norfors’s vedtægter i afsnittet om uoverensstemmelser samt aftalens ikrafttræden og ophør.

Samtidigt er der sket en generel opdatering som følge af blandt andet navneændringer.


Norfors undersøger i øjeblikket mulighederne for et tættere samarbejde med Alfa Specialaffald, der udelukkende arbejder med farligt affald (selskabet er ejet af de to fælleskommunale affaldsselskaber Refa og Affaldplus), og også i relation hertil vil det være behov for en opdateret aftale.


Økonomi

Ordningerne drives efter ”Hvile i sig selv princippet” og finansieres via takster/gebyrer, der dækker omkostningerne til transport, behandling og administration af det farlige affald.


Regnskab og budget for ordningerne samt takster/gebyrer godkendes og fastlægges af Norfors bestyrelse.


Det nødvendige beredskab, der både omhandler Norfors administrative og fysiske opgaver afholdes over en kapacitetstakst, der opkræves kommunerne en gang årligt.  


Det videre forløb

Aftalen skal godkendes i de enkelte I/S-kommuner i august/september 2016, og på Norfors bestyrelsesmøde d. 13. september 2016. Aftalen forventes at træde i kraft den 1. oktober 2016.


Forslag til ”Aftale mellem interessentkommunerne og I/S Norfors om håndtering af farligt affald” af oktober 2016 er vedlagt som bilag 1.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At det reviderede forslag til aftale mellem I/S-kommunerne og I/S Norfors om håndtering af farligt affald godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 05-09-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.