Nr.114 - Vedrørende fjernelse af gangbroen til Rådhuset

Sagsnr.: 11/58051

 
Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om kommunen skal fastholde kravet til Reitan Kokkedal A/S om at fjerne gangbroen og reetablere rådhusbygningen inden 31. december 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune overtog den 1. januar 2008 den nordligste del af Flyglet (ejerlejlighed nr. 2) fra Coloplast, som i sin ejertid havde etableret en gangbro mellem denne del og Coloplasts administrationsbygning på naboejendommen Egevangen 3-4 (matr. nr. 2 d Brønsholm by).

I forbindelse med Fredensborg Kommunes køb af ejerlejligheden af Coloplast blev der i skødet indføjet en bestemmelse om, at sælger var forpligtet til at fjerne gangbroen senest 31. december 2011.

Der blev tinglyst en deklaration:

”Ejeren af matr. nr. 2 d Brønsholm by, Karlebo, er dog forpligtet til at fjerne gangbroen og retablere ejerlejlighed nr. 2 senest 31. december 2011 eller i forbindelse med eventuelt salg af matr. nr. 2 d Brønsholm by, Karlebo, til tredjemand – andre end Fredensborg Kommune, såfremt salg måtte finde sted tidligere end 31. december 2011.”

Den nuværende ejer, Reitan Kokkedal A/S, var således forpligtet til at fjerne gangbroen og retablere rådhusbygningen senest 31. december 2011.

I 2011 blev der opnået enighed om at udsætte fristen for fjernelse af gangbroen til den 31. december 2013, da det kunne vise sig på længere sigt at være hensigtsmæssigt for kommunen og rådhusets ansatte at bibeholde gangbroen over til centret.


I 2013 fik Byrådet forelagt spørgsmålet om fjernelse af gangbroen, da Reitan i forbindelse med udløbet af fristen gjorde gældende, at gangbroen med sin placering mellem to kontorejendomme er et aktiv for begge parter, da det giver mulighed for fremtidig fleksibilitet. Kommunen vil have mulighed for en fremtidig tilknytning til kontorlokalerne på nabogrunden eller kan udleje en del af rådhuset til en lejer/ny ejer af kontorlokalerne, hvis kommunen måtte få behov for at indskrænke. 


Da man på daværende tidspunkt overvejede, om kontorlokalerne kunne benyttes eksempelvis til det udvidede beredskab, besluttede Byrådet den 9. december 2013 at udskyde kravet om nedtagning af gangbroen på vilkår, som administrationen bemyndigedes til at forhandle med Reitan.


Resultatet af forhandlingerne blev, at fristen for Reitans fjernelse af gangbroen blev forlænget til den 31. december 2016 på vilkår, at Reitan sørger for tyverisikring, så uvedkommende ikke kan få adgang via gangbroen til Rådhuset, og at Reitan sørger for vedligeholdelse af gangbroen.  Reitan har efterfølgende etableret tyverisikringen, ligesom Reitan vedligeholder gangbroen.

 

I forbindelse med fristens udløb den 31. december 2016 indstiller administrationen, at gangbroen fjernes og rådhusbygningen reetableres, da der ikke ses at være noget formål med at lade gangbroen blive stående. Overvejelsen om beredskabets brug af kontorlokalerne er ikke mere aktuel, og der er ikke behov for yderligere kontorlokaler. Endvidere giver gangbroen begrænsninger i højden af lastbiler, og det opleves, at lastbiler påkører gangbroen.


Det anbefales derfor, at Reitan anmodes om at nedtage gangbroen og reetablere rådhusbygningen inden 31. december 2016.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Tinglyst deklaration.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. at Reitan Kokkedal A/S anmodes om at nedtage gangbroen og reetablere rådhusbygningen inden 31. december 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 05-09-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:

 

For: 26 (Bo Hilsted (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (I), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Allan Borgstrøm (V), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Henriette Brandt Pedersen (Ø))

 

Imod: 1 (Carsten Nielsen (A))