Nr.112 - Halvårsregnskab 2016

Sagsnr.: 16/16145

 
Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Godkendelse af halvårsregnskab 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Som en del af aftalen mellem regeringen og kommunerne skal der udarbejdes et halvårsregnskab.

Fredensborg Kommune er som led i frikommuneforsøget fritaget for tidligere fastsatte formkrav til halvårsregnskabet. Den talmæssige side af halvårsregnskabet skal stadig indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Frikommuneforsøget er af Folketinget forlænget til 30.06.2017.

 

Det forventede regnskab 2016 fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1.

 1.000 kr.

Korrigeret Budget 2016

Forventet regnskab ved budgetrevision 30.06.2016

Forventet mer-/mindreforbrug 2016

Drift (pol 1-16)

2.448.012

2.430.975

-17.037

Indenfor servicerammen

1.837.712

1.834.580

-3.132

Udenfor servicerammen

610.300

596.395

-13.905

Anlæg, netto

81.586

73.534

-8.052

Finansiering (pol 17)

-2.529.598

-2.522.137

7.461

Total

 

 

-17.628

 

 

Samlet set er det administrationens forventning, at regnskab 2016 vil resultere i et mindre forbrug på 17 mio. kr. på drift, et mindreforbrug på anlæg på 8 mio. kr. samt et merforbrug på finansiering på 7,4 mio. kr. i alt et mindreforbrug på 17,6 mio. kr.

 

Udgifter indenfor Servicerammen

 

Det forventede regnskab indenfor servicerammen forventes at udgøre 1.834 mio. kr. hvorved kommunen overskrider servicerammen med 16,3 mio. kr., se tabel 2.

 

 

Tabel 2.

 

1.000 kr.

Vedtaget Budget 2016

Korrigeret Budget 2016

Forventet regnskab 2016

Afvigelse forventet regnskab og vedtaget budget

Afvigelse forventet regnskab og korrigeret budget

Udgifter indenfor servicerammen

1.818.272

1.837.712

1.834.580

16.308

-3.132


 

Overskridelsen på servicerammen ligger på politikområderne 1 – 16 (minus 11 - Beskæftigelse). Årsag til at rammen forventes overskredet er de tillægsbevillinger, der blev givet ved budgetrevision 30.04.2016 samt  overførslerne fra 2015 til 2016, da disse i et vist omfang forventes anvendt i 2016.

 

Såfremt det antages, at der i lighed med tidligere år, overføres budget til 2017 i størrelsesordenen 30 mio. kr. bliver servicerammen ikke overskredet, men der er i lighed med tidligere år ikke meldt et mindreforbrug ind, der kan sandsynliggøre dette.

 

Overskrider kommunerne samlet den af staten udmeldte serviceramme kan kommunerne få en økonomisk sanktion. Sanktionen kan være såvel individuel som kollektiv. I 2015 var kommunernes samlede serviceudgifter mindre end budgetlagt.

 

Udgifter udenfor serviceramme

 

Samlet er der forventede mindreudgifter på områderne der ligger udenfor servicerammen på 13,9 mio. kr.

 

På Beskæftigelsesområdet drejer det sig om 12,7 mio. kr. på baggrund af statens ændrede skøn for konjunkturudviklingen. Ved ændrede skøn korrigeres i de udmeldte rammer inden for de budgetgaranterede områder samt på Beskæftigelsestilskuddet hvilket bevirker en mindreindtægt for kommunen på tilskud og udligning, men samtidig er der en forventning om mindreudgift på driftsområdet.  

 

Anlæg

 

De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 73,5 mio. kr.

 

Der er en forventning om et mindreforbrug på 8 mio. kr. som primært skyldes forventninger om udskydelse af anlægsprojekter mellem årene samt  salgsindtægter.

 

Indberetning af forventet regnskab

 

Som følge af aftale mellem regeringen og kommunerne er det obligatorisk for kommunerne at udarbejde halvårsregnskab, der skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indberetning på det endelige forventede regnskab – hvor der er medtaget en forudsætning om en overførsel fra 2016 til 2017 på 30 mio. kr. - vedlægges som bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §§ 45a og 57.

Håndbog i Økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At halvårsregnskabet 2016 bliver godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 05-09-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.