Nr.110 - Anmodning om indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Rasmus Østrup Møller

Sagsnr.: 16/22745

 
Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Byrådsmedlem Rasmus Østrup Møller anmoder om indkaldelse af stedfortræder i Byrådet i perioden fra 6. september 2016 til 30. november 2016 grundet travlhed og varetagelse af pligter i hans ansættelsesforhold.

Sagsfremstilling og økonomi

I mail af 21. august 2016, hvor Rasmus Østrup Møller anmoder om orlov fra 6. september 2016 til 30. november 2016, oplyser han, at han i sit arbejde som administrationschef står foran en fusionsproces, som er en stor opgave der er meget ressourcekrævende, hvorfor han i den nævnte periode vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv.


Reglerne om forfald fremgår af kommunestyrelseslovens § 15:


”Stk.2. Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Stk.3. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.”


Pligter i medfør af et byrådsmedlems ansættelsesforhold kan begrunde lovligt forfald. Dette gælder uagtet, at byrådsmedlemmer, der er lønmodtagere, efter styrelseslovens § 16 b har ret til fravær fra arbejdet i det omfang det er nødvendigt for at varetage det kommunale hverv. Et byrådsmedlem er således ikke forpligtet til at gøre brug af retten til fravær fra arbejdet.


Efter § 15, stk.4 træffer Byrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Byrådet skal i den forbindelse tage stilling til, om der foreligger lovligt forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldelse, samt om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

 

1. stedfortræder i Socialdemokratiet er Sandra Grenaae.

 

Stedfortræderen i Byrådet indtræder ikke pr. automatik i Rasmus Østrup Møllers udvalgsposter og andre hverv i den nævnte periode. Efter styrelseslovens § 28, stk. 2 er det den gruppe, der har indvalgt ham, der bestemmer, om et andet medlem skal indtræde, så længe hindringen varer.

 

Det er derfor Socialdemokratiets byrådsgruppe, der beslutter, hvem der skal indtræde i Rasmus Østrup Møllers udvalgs- og andre tillidsposter. Socialdemokratiet har meddelt, at såfremt Rasmus Østrup Møllers ansøgning om stedfortræderindkaldelse godkendes, ønsker man, at hans udvalgs- og tillidsposter besættes således:

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Per Frost Henriksen

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget: Sandra Grenaae
UngFredensborg – bestyrelsen: Ergin Øzer
Fredensborg Vandrerhjem - bestyrelsen: Per Frost Henriksen
Grundlisteudvalget: Per Frost Henriksen

 

Rasmus Østrup Møller har i forbindelse med sin anmodning om indkaldelse af stedfortræder tilkendegivet, at, i det omfang det er muligt, vil han gerne i perioden, hvor der er indkaldt stedfortræder, varetage hvervet som formand for bestyrelsen i UngFredensborg.

 

Administrationen har oplyst, at dette ikke er foreneligt med reglerne om stedfortræderindkaldelse, idet reglerne indebærer, at det er en absolut og varig forhindring i at varetage sine kommunale hverv, som begrunder stedfortræderindkaldelsen.

 

Det er derfor ikke muligt i en fraværsperiode at varetage enkelte hverv og samtidig have stedfortræderen indkaldt.

 

Det er beskrevet sådan i den kommenterede styrelseslov:

 

Det forhold, at et medlem vil være forhindret i at deltage i kommunalbestyrelsens møder, kan ikke begrunde, at bestemmelsen bringes i anvendelse, når medlemmet dog vil have mulighed for at deltage i udvalgsmøder eller varetage andre kommunale hverv.

Bevilling

Ved et fravær på under 3 måneder vil Rasmus Østrup Møller fortsat oppebære sine vederlag i fraværsperioden, jf. kommunestyrelseslovens § 16, stk. 9 og vederlagsbekendtgørelsens §§ 30 og 32. Ved en periode udover 3 måneder bortfalder vederlaget.

 

Til stedfortrædere i Byrådet ydes vederlag og godtgørelse efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af byrådet, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 6.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens §§ 15, 16 og 28.


Vederlagsbekendtgørelsens §§ 6, 30 og 32.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender, at betingelserne for Sandra Grenaaes indtræden som stedfortræder er til stede.

  1. At Byrådet tager til efterretning, at de af Socialdemokratiet udpegede personer indtræder i Rasmus Østrup Møllers udvalgsposter og andre hverv i dennes fraværsperiode.

Beslutning i Byrådet den 05-09-2016

Byrådet godkendte, at betingelserne for Sandra Grenaaes indtræden som stedfortræder er tilstede.


Byrådet tog til efterretning, at følgende personer udpeget af Socialdemokratiet indtræder i Rasmus Østrups udvalgsposter og andre hverv i dennes fraværsperiode:


Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Per Frost Henriksen

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget: Sandra Grenaae
UngFredensborg – bestyrelsen: Ergin Øzer
Fredensborg Vandrerhjem - bestyrelsen: Per Frost Henriksen
Grundlisteudvalget: Per Frost Henriksen