26-09-2016 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Per Frost Henriksen (A)

Charlotte Sander (A)

Ergin Øzer (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Nielsen (A)

Bo Hilsted (A)

Sandra Grenaae (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Christian de Jonquiéres (C)

Hossein Armandi (D)

Hanne Berg (F)

Helle Abild Hansen (I)

Flemming Rømer (O)

Kim E. Jensen (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Knud Løkke Rasmussen, Frie Liberale

Lars Søndergaard (V)

Charlotte Bie (V)

Susanne Rasmussen (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Hans Nissen (A)

Nr.128 - Godkendelse af dagsordenen

Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 26-09-2016

Dagsordenen blev godkendt.


Hans Nissen (A) var fraværende. Dorte Beyer (A) var indkaldt som stedfortræder.

Nr.129 - Opfølgning på ventilationsanlægget i Egedalsvænge

Sagsnr.: 15/30900

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om ventilationsanlægget i Egedalsvænge.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har på sit møde den 29. august 2016 taget en orienteringssag vedrørende problemerne med ventilationsanlægget i Egedalsvænge til efterretning. Økonomiudvalget tilkendegav samtidigt, at man vil følge udviklingen tæt. Foranlediget heraf deltog Boligforeningen 3B’s administrerende direktør i Byrådets møde den 5. september 2016, hvor han gav en redegørelse.

 

Siden da har administrationen deltaget i et møde den 8. september 2016 med Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere embedslægen) og 3B. Referatet fra mødet er udsendt til Byrådets medlemmer den 12. september 2016. Hovedkonklusionerne fra mødet var følgende: 

 

 • Styrelsen for Patientsikkerhed, Fredensborg Kommune og 3B er enige om, at der foreligger en alvorlig situation og er indstillet på at gøre, hvad der skal til for at rette op herpå.
 • Styrelsen afventer resultaterne fra de igangværende undersøgelser samt yderligere oplysninger.
 • 3B vurderer, at indeklimaforholdene er forbedret, efter at anlægget er lukket.
 • Anlægget genåbnes ikke, før der er sikkerhed for, at problemerne ikke kommer tilbage.
 • Det er vigtigt, at beboerne på ny opfordres til at sørge for udluftning af deres lejligheder (3B har allerede skriftligt opfordret hertil).
 • Det er vigtigt, at beboerne får tillid til de tiltag, der foretages, og at beboerne holdes løbende orienteret.
 • 3B udarbejder tids- og handleplan, for hvilke undersøgelser mv., der skal foretages. 

 

3B sendte den 12. september 2016 brev til beboerne om sidste nyt i sagen, ligesom man inviterede beboerne til informationsmøde torsdag den 15. september. På mødet vil Fredensborg Kommune også være repræsenteret.

 

Det er administrationens vurdering, at 3B, siden man lukkede for ventilationsanlægget den 5. juli 2016, har behandlet sagen med stor alvor, og at de undersøgelser og tiltag, der er iværksat, er relevante. For at efterkomme beboerønsker har 3B besluttet at forsegle indblæsningskanalerne.

 

3B lover i sit informationsbrev af 12. september 2016 til beboerne, at holde dem løbende orienteret om udviklingen og herunder at lægge de undersøgelsesresultater, der fremkommer, på afdelingens hjemmeside. Administrationen har bedt om at modtage kopi af de informationsbreve og det materiale, der gives til beboerne. Administrationen har således mulighed for at følge sagen på daglig basis, og har samtidigt mulighed for at komme med supplerende information mv. til beboerne.

 

Administrationen har den 2. september 2016 sendt informationsbrev til beboerne i Egedalsvænge, hvor man dels har opfordret beboerne til at søge egen læge, hvis man har sygdomssymptomer, dels har opfordret beboerne til at rette henvendelse til kommunen, såfremt man har spørgsmål. Kommunen har siden udsendelsen af informationsbrevet modtaget og besvaret 7 henvendelser.

 

Administrationen har bedt 3B om en redegørelse over de klager vedrørende ventilationsanlægget, man har modtaget fra beboerne siden de først klager fremkom på et beboermøde i december 2014.

 

Kommunen modtog selv sin første klage i august 2015. Klagen omtalte mange andre forhold i Egedalsvænge end ventilationsanlægget og vedrørende dette var det primært lugtgenerne, der blev klaget over. Kommunen har siden modtaget yderligere klager fra 3 navngivne personer. Den ene fremsendte dog i oktober 2015 også 319 underskrifter fra beboere, der krævede en nærmere undersøgelse af ventilationsanlægget. Af henvendelsen fremgår det, at flere bebeboere var blevet syge, fordi anlægget ikke havde fungeret korrekt i forbindelse med en mindre brand i en opgang. Administrationen har forelagt disse henvendelser for Boligforeningen 3B. 3B har afgivet acceptable forklaringer og iværksat relevante forholdsregler, hvorfor administrationen ikke før juli 2016 har fundet anledning til som myndighed efter byfornyelsesloven at træde aktivt ind i sagen, da der kom nye oplysninger i sagen.

 

Administrationen vil fremover holde tæt kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed og til Boligforeningen 3B og vil i samarbejde med disse arbejde efter de konklusioner fra det fælles møde den 8. september, der er refereret ovenfor.

 

Byfornyelsesloven

Til orientering gives der nedenfor en kort beskrivelse af Kommunens forpligtelser efter Byfornyelsesloven.

 

Byrådet har pligt til at føre tilsyn med, at bygninger, som benyttes til beboelse og ophold, ikke ved deres indretning og beliggenhed er sundhedsfarlige og brandfarlige.

 

Der er ikke i loven fastsat nærmere regler for, hvordan Byrådet skal tilrettelægge tilsynsvirksomheden, men Byrådet har ansvaret for at reagere, når det får kendskab til forhold, der skaber behov herfor, samt at tilsynet i øvrigt tilrettelægges således, at formålet med reglerne bliver opfyldt.

 

Tilsynsforpligtelsen betyder, at når kommunen får en henvendelse eller på anden vis bliver opmærksom på, at der er begrundet mistanke om sundhedsfare i en bolig, skal Byrådet som det første undersøge, om forholdene udgør en sundhedsfare for personer, der opholder sig i boligen.

 

Når resultatet af undersøgelsen foreligger, er det Byrådet, der skal træffe beslutning om, hvorvidt benyttelsen af bygningen er forbundet med sundhedsfare.

 

Konstateres der sundhedsfare, har Byrådet pligt til at kondemnere, dvs. at nedlægge forbud mod benyttelse af bygningen eller en del af denne til beboelse eller ophold for mennesker.

 

Når der er nedlagt forbud mod beboelse, skal Byrådet i henhold til byfornyelsesloven anvise husstanden en anden bolig.

 

I forhold til ovenstående befinder sagen sig fortsat i undersøgelsesfasen, hvor kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed afventer resultaterne af de igangværende undersøgelser.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At byrådet fortsat følger sagen tæt, og at administrationen fortsat har tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og boligselskabet 3B.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2016


Direktør Morten Boje deltog under punktet for at give en status på fremdriften i sagen.


Økonomiudvalget besluttede at nedsætte en administrativ task force, som ledes af direktør Thomas Barfoed, og som består af centrale administrative ressourcer samt boligselskabet 3B.


Økonomiudvalget anmodede om få en ny status på økonomiudvalgsmødet i oktober 2016. Økonomiudvalget anmoder 3B om at komme med redegørelse om iværksatte undersøgelser og tiltag og administrationen anmodes om at give en orientering vedr. den nedsatte task force forud for byrådsmødet mandag den 26. september 2016.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Byrådet besluttede at anmode administrationen om i samarbejde med boligselskabet 3B at oprette en hotline.


Byrådet tilkendegav det vigtige i, at beboerne inddrages og løbende informeres om sagens udvikling. En model udarbejdes af administrationen og boligselskabet 3B og behandles på næste økonomiudvalgsmøde, som afholdes den 24. oktober.


Byrådet ønsker at følge sagen tæt.  Derfor vil sagen fremover være et fast orienteringspunkt på økonomiudvalgets møder.

Nr.130 - 2. behandling af budget 2017 - 2020

Sagsnr.: 16/24668

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Vedtagelse af kommunens samlede budget for 2017-2020. Herunder valg mellem statsgaranti og selvbudgettering og fastlæggelse af personskatteprocent, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Udgangspunktet for budgettets 1. behandling var anbefalingerne i administrationens budgetvurdering.

 

Der foreligger til 2. behandling to budgetforslag for budget 2017-2020. Dels ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Borgernes Stemme, Dansk Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Dels andet ændringsforslag fremsendt af Liberal Alliance og Frie Liberale. Begge forslag tager udgangspunkt i budgetvurderingen, som lå til grund for budgettets 1. behandling af budget 2017-2020.

 

Budgetforliget mellem de 8 partier er vedlagt sagen i bilag 1a. Af bilag 1b – 1c fremgår de obligatoriske oversigter til budgetforslaget fremsendt af budgetforligspartierne: bevillingsoversigt og en flerårsoversigt. Oversigt over ændringer fra 1. behandling til 2. behandling for budgetforliget fremgår af bilag 1d.

 

Ændringsforslaget fra Liberal Alliance og Frie Liberale er vedlagt i bilag 2.

 

Som en del af budgetvedtagelsen skal byrådet tage stilling til, om kommunen skal selvbudgettere eller vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Budgettet som er fremlagt til 2. behandlingen tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Hidtil har vurderingen af selvbudgettering for 2017 vist at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er det mest fordelagtige. KL har netop udmeldt nye vækstskøn for udskrivningsgrundlaget, hvorfor det er nødvendigt at foretage nye beregninger for provenuet ved selvbudgettering. Administrationen vil derfor i dagene op til økonomiudvalgsmødet beregne og vurdere de nyeste meldinger fra KL i forhold til en samlet vurdering af selvbudgettering for 2017. Vurderinger og beregninger vil blive fremlagt på økonomiudvalgsmødet.

 

Byrådet skal med budgettet formelt godkende kirkeskatteprocenten. Provstiudvalget har indstillet en kirkeskatteprocent på 0,60 pct. Det er en nedsættelse af kirkeskatten på 0,02 procentpoint i forhold til 2016. Notat om budgetlægning af kirkens økonomi er vedlagt som bilag 3.

 

Af bilag 4 fremgår de foreløbige takster. Senest i november 2016 forlægges Økonomiudvalget og Byrådet de endelige takster baseret på det vedtagne budget.

 

Eventuelle høringssvar fra handicapråd og seniorråd vil blive udleveret på økonomiudvalgets møde.

 

 

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse kap. V, samt Budget- og regnskabssystem for kommunerne

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At økonomiudvalget vedtager et budgetforslag for 2017-2020, der oversendes til byrådets 2. behandling
 2. At der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 3. At kirkeskatten fastsættes til 0,60 pct. i 2017
 4. At personskatteprocent, grundskyld og dækningsafgift fastsættes
 5. At byrådet på mødet i november 2016 endeligt fastsætter taksterne med udgangspunkt i budgetvedtagelsen 2017-2020.
 6. At administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske korrektioner, herunder PL-justeringer mv.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2016

 

Høringssvar fra seniorrådet indgik i sagens behandling.

 

Økonomiudvalget stemte om ændringsforslaget fremsendt af Liberal Alliance og Frie Liberale.

 

For stemte:

 

1: Liste I

 

Imod stemte:

 

8: Liste A, Liste B, Liste C, Liste F, Liste V, Liste O og Liste Ø.

 

Forslaget faldt dermed.

 

Efterfølgende stemte Økonomiudvalget om ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Borgernes Stemme, Dansk Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (Budgetforliget).

 

For stemte:

 

8: Liste A, Liste B, Liste C, Liste F, Liste V, Liste O og Liste Ø.

 

Imod stemte:

 

1: Liste I

 

Forslaget blev dermed vedtaget og anbefales af Økonomiudvalget til godkendelse.

 

Økonomiudvalget indstiller, at de to reserver på anlæg og drift samles i en samlet reserve på driften.


Økonomiudvalget indstiller, at der foreløbigt flyttes 20 mio. kr. på anlæg fra 2017 til 2019, da der er modtaget en ny foreløbig betalingsplan for det nye plejecenter.


Økonomiudvalget indstiller, at der anvendes statsgaranterede lån.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2016

Byrådet stemte om ændringsforslaget fremsendt af Liberal Alliance og Frie Liberale.

 

 

For: 2 (Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (I))

 

 

Imod: 25 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Sandra Grenaae (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquieres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Henriette Brandt Pedersen (Ø))

 

 

Forslaget faldt dermed.

 

Efterfølgende stemte byrådet om ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Borgernes Stemme, Dansk Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (Budgetforliget):

 

For: 25 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Sandra Grenaae (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquieres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Henriette Brandt Pedersen (Ø))

 

 

Imod: 2 (Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (I))

 

 

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling om, at de to reserver på anlæg og drift samles i en samlet reserve på driften.

 

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling om, at der foreløbigt flyttes 20 mio. kr. på anlæg fra 2017 til 2019, da der er modtaget en ny foreløbig betalingsplan for det nye plejecenter.

 

Byrådet godkendte Økonomiudvalget indstilling om, at der anvendes statsgaranterede lån.

Nr.131 - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14 - Boliger ved Ulriksdal

Sagsnr.: 15/11755

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Boliger ved Ulriksdal – Endelig vedtagelse af tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Ulriksdal Ejendomsselskab Aps som ønsker at omdanne selskabets ejendom Kongevejen 2, matr. nr. 5c, Asminderød By, Asminderød i Fredensborg fra serviceerhverv til tæt-lav boligområde.

 

Da bygningen benyttes meget ekstensivt i dag ønsker ejer at igangsætte omdannelsen af den eksisterende bygning til boligformål allerede i 2016. Dette bl.a. på baggrund af konkret dialog med en lokal ejendomsmægler med kendskab til efterspørgslen på boligmarkedet i Fredensborg.

 

Ejendommen har været anvendt som hovedsæde for designvirksomheden Menu i en årrække. Virksomheden har igennem det seneste år ønsket at fraflytte ejendommen og har i den forbindelse konstateret, at der - med de nuværende anvendelsesmuligheder - ikke er interesse for ejendommen på erhvervs-ejendomsmarkedet. Ejendommen står i dag næsten tom, da Menú har flyttet langt størstedelen af sine aktiviteter.


Proces for ændret plangrundlag

Ønsket om at omdanne ejendommen til boligformål, indgår som en handling i Byrådets Planstrategi - Fremtidens Fredensborg Kommune. Strategien blev endeligt vedtaget den 25. april 2016.

 

Den ønskede omdannelse kræver både et tillæg til Kommuneplan 2013 og en ny lokalplan for hele ejendommen.

 

Grundejer ønsker at omdanne den eksisterende bygning til boligformål snarest muligt, idet bygningen står tom. Dette kan imødekommes med en proces, hvor der først gennemføres en ændring af kommuneplanen og umiddelbart derefter meddeles en byzonetilladelse til omdannelse af den eksisterende bygning. En lokalplan for yderligere byggeri på ejendommen kan udarbejdes efterfølgende, med udgangspunkt i de i kommuneplantillægget fastlagte rammer.

 

Byrådet vedtog den 20. juni 2016 at fremlægge forslag til tillæg til Kommuneplan 2013 til offentlig høring. 

 

Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan omdannelse af eksisterende bygning ske på grundlag af en byzonetilladelse. Kommuneplantillægget opstiller samtidig rammerne for en efterfølgende lokalplan for nyt byggeri på ejendommen.

 

Høring

Der er ikke indkommet høringssvar inden fristens udløb d. 30. august.


Administrationens bemærkninger

Ændring af kommuneplanen som forudsætning for ny lokalplan sker normalt ved samtidig fremlæggelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

 

Administrationen foreslår i dette tilfælde at vedtage kommuneplantillægget forud for udarbejdelse af lokalplanforslaget for at imødekomme et ønske fra ejer og boligudvikler. En etapedelt proces for kommuneplantillæg, byzonetilladelse og lokalplan muliggør, at tillægget og byzonetilladelse kan vedtages i 2016, mens lokalplanen først forventes klar i 2017. Denne etapedeling vurderes at være hensigtsmæssig i forhold til de øvrige boligprojekter, der er under udvikling og etablering langs med Kongevejen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillægget offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At ”Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 – Boliger ved Ulriksdal” vedtages endeligt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-09-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2016


Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.132 - Godkendelse af forslag til handleplan for Natura 2000 område ved Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov

Sagsnr.: 16/18564

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til naturhandleplan for Natura 2000 område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov til udsendelse i offentlig høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Staten har på baggrund af EU’s habitatdirektiv udpeget en række Natura 2000 områder i Danmark, som indeholder større værdifulde naturområder.


Det er målet med udpegningen af Natura 2000 områderne at stoppe den nationale tilbagegang af naturtyper og de tilhørende plante- og dyrearter indenfor Natura 2000 områderne.


For at nå målet er staten forpligtet til at udarbejde naturplaner og plejeplaner, og kommunerne i hvert Natura 2000 område er forpligtede til at udarbejde naturhandleplaner for områderne. Der udarbejdes Natura 2000 planer for tre planperioder; 1. planperiode 2009-15, 2. planperiode 2016-21 og 3. planperiode 2022-27.


Naturhandleplanerne skal sikre pleje af de privatejede, lys-åbne naturarealer indenfor Natura 2000 områderne, mens de statslige plejeplaner skal sikre pleje af de statsejede, fredskovspligtige arealer.


Staten offentliggjorde naturplanerne for anden planperiode den 20. april 2016. Naturplanerne indeholder et indsatsprogram med bindende retningslinjer, som kommunernes naturhandleplaner og de statslige plejeplaner skal opfylde.


I henhold til miljømålsloven skal kommunerne vedtage et forslag til handleplan senest 6 måneder efter offentliggørelse af Natura 2000 planen, dvs. 20. oktober 2016. Senest 1 år efter offentliggørelsen af Natura 2000 planen skal den endelige handleplan vedtages af Byrådet, dvs. senest d. 20. april 2017.


Natura 2000 i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune er berørt af ét Natura 2000 område, Natura 2000 område nr. 133 for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, som omfatter to mindre arealer langs med Esrum Søs østside (se bilag 1). Natura 2000 området omfatter også mindre arealer i hhv. Helsingør, Hillerød og Gribskov kommuner samt de store statsejede, fredskovspligtige arealer.


Forslaget til naturhandleplanen for området er udarbejdet i samarbejde med Gribskov, Helsingør, Hillerød kommuner samt Naturstyrelsen Nordsjælland. Forslaget er udarbejdet på baggrund af det paradigme, som Kommunernes Landsforening, Kommunalteknisk Chefforening og staten har lavet.


I Fredensborg Kommune drejer den konkrete plejeindsats sig om rydning af uønsket opvækst af træer og buske og iværksættelse af høslæt eller græsning på ca. 0,1 ha engareal. Indsatsen berører kun én ejer.


Plejetiltagene skal indfries ved, at den berørte lodsejer søger penge fra de målrettede støtteordninger under Landdistriktsprogrammet via NaturErhvervstyrelsen.


Forslaget erstatter den eksisterende naturhandleplan for området, som blev vedtaget i Byrådet den 26. november 2012.


Indsats i Natura 2000 området i den sidste planperiode 2009-2015 og fremtidig indsats i 2. planperiode

Administrationen har i 1. planperiode afholdt besigtigelse med ejer af udpeget eng, hvor plejemuligheder samt tilskudsmuligheder blev drøftet.  Det er aftalt, at ejer i 2016, dvs. 2. planperiode, vil pleje arealet ved bl.a. rydning og høslæt.


I Fredensborg Kommune var der i sidste planperiode også udpeget 0,2 ha tidvis våd eng på Esrum søs sydside.  Denne blev dog udtaget af udpegningen inde i 1. planperiode. Administrationen har derfor ikke kontaktet relevant ejer. Denne eng er heller ikke udpeget til indsats i 2. planperiode.


Tidsplan

Nedenstående tidsplan følges for høring, vedtagelse og implementering af kommunens naturhandleplan for anden planperiode:


24. okt. – 19. dec. 2016

Offentlig høring af forslag til naturhandleplan. Enslydende forslag til naturhandleplan udsendes i de 4 kommuner som naturhandleplanen berører.

marts 2017

Byrådet behandler høringssvar og vedtager naturhandleplanen.

20. april 2017

Den endelige naturhandleplan annonceres.

2017 – 2021

Gennemførelse af de konkrete plejeindsatser.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1531 af 8. december 2015 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.


Bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016 om kommunalbestyrelsens Natura 2000 handleplaner.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Forslag til naturhandleplan udsendes i offentlig høring fra 24. oktober til 19. december 2016. Der annonceres på kommunens hjemmeside.


Administrationen fremsender forslag til naturhandleplan direkte til den lodsejer i Fredensborg Kommune, som berøres af naturhandleplanen.

Indstilling

 1. At forslag til naturhandleplan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-09-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2016


Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.133 - Godkendelse af revision af regulativ for husholdningsaffald

Sagsnr.: 07/15296

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Med baggrund i de seneste lovændringer på affaldsområdet (affaldsbekendtgørelsen) fremlægges hermed forslag til revision af regulativ for husholdningsaffald, som erstatning for det nuværende regulativ, vedtaget af byrådet den 26. september 2011.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Med baggrund i lovændringer på affaldsområdet (affaldsbekendtgørelsen) samt justeringer i de enkelte affaldsordninger fremlægges hermed forslag til revision af regulativ for husholdningsaffald, til erstatning for det nuværende regulativ, vedtaget af byrådet den 26. september 2011.


Den 20. juni 2016 vedtog byrådet at sende nærværende forslag til revision af regulativ for husholdningsaffald i 6 ugers offentlig høring. Forslaget har været i høring i perioden fra d. 27. juni til d. 8. august 2016. Der er i høringsperioden ikke indgået bemærkninger.


Regulativforslaget følger den opbygning og disponering, der er fastlagt i Miljøstyrelsens paradigme for standardregulativ, som er en del af affaldsbekendtgørelsen. Regulativet består af to dele: en generel del og en særlig del.


Den generelle del, der er fastlagt af Miljøstyrelsen sikrer, at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, borgernes pligter og rettigheder samt gebyrregler mv. Kommunen kan ikke foretage ændringer i den generelle del.


I regulativets anden del er kommunens indsamlingsordninger beskrevet ud fra kommunens individuelle ønsker og serviceniveau. (Forslag til regulativ for husholdningsaffald, maj 2016 er vedlagt som bilag 1).


Bemærkninger

Det er ordningerne for hhv. dagrenovation, genbrugspladser (fælleskoncept) samt bygge- og anlægsaffald der stilles ændringsforslag til. Endvidere er der udarbejdet nye ordningsbeskrivelser for hhv. bærbare batterier og akkumulatorer samt elektronikaffald.


Ændringerne er, som resten af regulativet for husholdningsaffald, udarbejdet i fællesskab mellem Norfors interessentkommunerne. Alle ændringer i regulativteksten er markeret med rødt. De væsentligste ændringer er:


Generel del (§§ 1–8).

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen har Miljøstyrelsen foretaget mindre justeringer, redaktionelle ændringer og tilpasninger i den faste tekstdel af standardregulativet.


Ordning for dagrenovation (§ 9).

I regulativforslaget er der indføjet nye bestemmelser vedr. installering af køkkenkværne og etablering af nedgravede affaldsløsninger for hhv. dagrenovation samt glas og papir.


Med hensyn til installering af køkkenkværne i private afløbsinstallationer besluttede Miljø- og Teknikudvalget d. 16. september 2008, at der ikke må anvendes køkkenkværne til bortskaffelse af organisk affald via afløbsinstallationer.


Endvidere besluttede Miljø- og Teknikudvalget på møde d. 29. november 2012, at der kan etableres og anvendes nedgravede / underjordiske affaldssystemer og -beholdere til opsamling af dagrenovation, glas og papir i boligforeninger, boligselskaber m.m. I forbindelse med behandling af sagen har administrationen udarbejdet ”Vejledning i etablering af nedgravede affaldscontainere i Fredensborg Kommune”. Vejledningen beskriver de generelle krav der skal opfyldes ved etablering af nedgravede affaldsbeholdere og findes i regulativforslaget som bilag 2.


Det kan nævnes, at brugerne selv skal anskaffe systemerne (beholderne) og afholde vedligeholdelses- og etableringsudgifter (indkøb, anlæg, mv.).


Endvidere gives der i regulativforslaget mulighed for 14-dags tømning af denne type affaldssystemer.


Ordning for genbrugspladser (§ 15).

I forbindelse med at alle landets virksomheder siden d. 1. januar 2013 har haft mulighed for at bortskaffe erhvervsaffald på tværs af kommunegrænser blev der indført en fællesordning (Fælleskoncept for genbrugspladser) for de 6 genbrugspladser i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Disse pladser drives af Norfors.


Byrådet vedtog den 17. december 2012, at der skal indgås aftale med Norfors om fælleskonceptet samt de heraf nødvendige regulativændringer, som fælleskonceptet indebærer, hvilket betyder, at alle borgere og virksomheder i kommunen i dag kan benytte alle 6 genbrugspladser knyttet til fælleskonceptet.


Ordning for affald fra elektriske og elektroniske produkter (§ 19).

Ordningen er justeret i forhold til ny bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, hvor der er sket en ændring i opdelingen af de forskellige elektronikfraktioner. I praksis er der ingen ændring af håndteringen af ordningen.


Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer (§ 20).

I den seneste Affaldsbekendtgørelse skal ordning for batterier og akkumulatorer beskrives som en selvstændig ordning. I det eksisterende regulativ er ordningen for batterier beskrevet under ordning for farligt affald. I praksis er ordningen uændret og fungerer både som en bringe- og henteordning.


Ordning for bygge- og anlægsaffald (§ 21).

Med den seneste affaldsbekendtgørelse, skal byggearbejder (hvis arbejdet vedrører mere end 10 m2 eller frembringer mere end 1 tons affald) anmeldes skriftlig til kommunen senest 2 uger inden, byggearbejdet igangsættes. Det er bygherren, som er ansvarlig for at indgive anmeldelsen.

Endvidere indeholder den nye bekendtgørelse et krav om undersøgelse (screening og kortlægning) for PCB i bygninger inden nedrivning.


Generelt for ordninger (§§ 9 - 23).

Der er foretaget mindre justeringer, redaktionelle ændringer og tilpasninger i ovennævnte ordninger.


De eksisterende regler for standpladser og adgangsveje for affaldsbeholdere, der tidligere var en del af dagrenovationsordningen samt ordninger for glas og papir er nu samlet i regulativets bilag 1. Intentionen er at reglerne fremadrettet skal gælde for alle de indsamlingsordninger, hvor der anvendes affaldsbeholdere og hvor standpladser og adgangsveje indgår.


Der endvidere indføjet et afsnit, hvor kommunen med henblik på at udvikle og forbedre eksisterende ordninger (fx dagrenovation, papir, glas, plast og metal emballager, storskrald og haveaffald) kan gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af de nævnte fraktioner.


Økonomi

Implementering af de nye og reviderede bestemmelser afholdes indenfor det eksisterende budget og gældende husholdningsaffaldstakster.


Affaldsplan 2014–2020

I forbindelse med den fælles affaldsplan med Norfors interessentkommunerne og målene om større grad af genanvendelse af husholdningsaffald, igangsættes i perioden 2016-2017 forsøg med affaldsindsamlingsordninger i både Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner.


Der vil blive igangsat en række forsøg med udsortering af flere tørre affaldsfraktioner (f.eks. pap, plast og metal) i forskellige boligtyper. Forsøgene skal danne erfaringsgrundlag med henblik på beslutning om etablering af permanente ordninger. Forsøgene behandles på Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets møde i september


Dette vil betyde, at regulativet, herunder bilag 2 ”Vejledning i etablering af nedgravede affaldscontainere i Fredensborg Kommune” til den tid skal ajourføres og revideres i forhold til kommende ordninger og nye bestemmelser.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

Retsgrundlag

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Efter endelig vedtagelse skal regulativet ifølge lovgivningen bekendtgøres på kommunens hjemmeside.


Det er administrationens hensigt at revidere de eksisterende informationer (hjemmeside, foldere etc.) således, at de tilpasses regulativets nye bestemmelser.


Efter byrådets behandling af forslaget skal det vedtagne regulativ for husholdningsaffald offentliggøres i Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativet vil træde i kraft umiddelbart herefter.

Indstilling

 1. At det foreliggende forslag til "Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune" godkendes.
 2. At administrationen bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle ændringer i regulativet.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-09-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2016


Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.134 - Afdækning af muligheder for fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i interessentkommunerne i Norfors

Sagsnr.: 11/46843

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om igangsætning af forsøg med udsortering af tørre genanvendelige affaldsfraktioner fra husholdninger samt stillingtagen til igangsætning af et fælles projekt om afdækning af mulighederne for fælles indsamlingsordninger af husholdningsaffald og udbud heraf i fælleskab med Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner samt Norfors.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I forbindelse med kommunens ”Affaldsplan 2014 – 2020”, der er udarbejdet i fællesskab med Allerød, Hørsholm, Rudersdal Kommuner samt Norfors, og vedtaget af byrådet i december 2014, blev det besluttet, at igangsætte forsøg med udsortering af tørre genanvendelige fraktioner (papir, pap, glas, plast og metal) fra husholdninger.


På det fælles temamøde den 6. juni 2016 for politikere og administration i de 4 kommuner samt Fredensborg Forsyning og Norfors blev de politiske drøftelser med henblik på et fælles affaldssystem i de 4 kommuner igangsat.


På mødet fremlagde Miljøstyrelsen de gældende EU"s krav og de nationale mål for genanvendelse af husholdningsaffald. Endvidere fremlagde en repræsentant fra Gentofte Kommune deres erfaringer med indførelse af en ordning for sortering og genanvendelse af husholdningsaffald.


Med baggrund i det fælles temamøde er der nu taget initiativ til et videre samarbejde om opgaven med at afklare, hvilke ordninger, fraktioner og indsamlingssystemer, der evt. vil kunne sættes i værk.


Dermed deltager 4 ud af de 5 interessentkommuner og ejere af Norfors. Helsingør Kommune forholder sig afventende ift. evt. senere beslutning om at deltage i projektet.


I Fredensborg Kommune er indsamlingen af husholdningsaffaldet, herunder dagrenovationen, glas, papir og storskrald lagt i selskabet Fredensborg Affald A/S, der også deltager i det fælles projekt. I de øvrige 3 kommuner ligger driften af affaldsordninger i kommunen. 


I det følgende gives en orientering om affaldsforsøgene samt det fælles projekt om indsamlingsordninger samt udbud.  


Forsøgsordninger

De 4 kommuner igangsætter i september 2016 flere forsøg med udsortering af genanvendelige fraktioner fra husholdningsaffaldet, dog ikke den organiske fraktion, hvor udviklingen inden for området i stedet følges tæt.


Forsøgene er konstrueret således, at de supplerer hinanden, omfatter forskellige målgrupper og afprøver forskellig indsamlingsmateriel. Forsøgene gennemføres i tæt samarbejde med Norfors, der sideløbende vil undersøge muligheder for afsætning af de genanvendelige fraktioner.


Konkret er der planlagt følgende forsøg i de 4 kommuner og Norfors:

 • Fredensborg Kommune igangsætter forsøg med fælles beholdere i etage- og samlede bebyggelser samt forsøg med indsamling via storskrald i parcelhuse
 • Allerød Kommune igangsætter forsøg med 4-kammerbeholdere samt ø-drift i rækkehusområder
 • Hørsholm Kommune igangsætter forsøg i etagebebyggelser
 • Rudersdal Kommune igangsætter forsøg i etagebebyggelser samt forsøg med 2- og 4-kammerbeholdere i enfamilieboliger.
 • Norfors afklarer afsætningsmuligheder for de indsamlede fraktioner.

Forsøgene løber i ca. 6 måneder og vil blive evalueret i foråret 2017, med henblik på at vurdere fordele og ulemper med de afprøvede systemer i de 4 kommuner. Sagen vil herefter blive forelagt politisk.


Forsøgene i Fredensborg Kommune

Forsøgene i kommunen omfatter indsamling og transport af de genanvendelige affaldsfraktioner: papir, pap, glas, plast og metal fra husstande i udvalgte etage- og rækkehusbebyggelser samt i forbindelse med storskraldsordningen for udvalgte enfamilieboliger i kommunen.


De valgte områder har enten selv ønsket at deltage eller er blevet kontaktet af kommunen og opfordret til at deltage. Alle aftaler er på plads. Forsøgsområderne er inddelt således:


 • Område 1 - Rækkehuse (fælles affaldsløsning): Mølledammen 4B - 66, Kokkedal (69 husstande).
 • Område 2 - Rækkehuse (fælles affaldsløsning): Øresundshøj, Nivå (124 husstande).
 • Område 3 - Etagebebyggelse (fælles affaldsløsning): Rosenvænget, Fredensborg (84 husstande).
 • Område 4 - Etagebebyggelse (fælles affaldsløsning): Blåbærhaven, Kokkedal (221 husstande).

For områder 1 - 4 handler det om indsamling af de førnævnte 5 affaldsfraktioner i 660 -1000 l. minicontainere samt kuber, opstillet i 3 affaldsøer i hvert område.


 • Område 5 - Parcelhuse (individuelle affaldsløsninger): GF Holmegård, Kokkedal (246 husstande) samt GF Humlebæk, i Humlebæk (ca. 300 husstande).

Forsøget i område 5 gennemføres som en henteordning, hvor borgerne udsorterer 4 genanvendelige fraktioner: pap, plast, glas og metal i klare plastsække, som stilles ud sammen med deres storskrald – med afhentning hver 4. uge. Plastsækkene er med hank og speciel trykt til forsøget, herunder en sorteringsvejledning.


De genanvendelige fraktioner fra de enkelte forsøgsområder transporteres til Toelt Losseplads, hvor fraktionerne vejes og tjekkes for renhed af Norfors.


Alle udgifter i forbindelse med forsøgene, bl.a.: medarbejderressourcer, udarbejdelse af informationsmateriale, inddragelse af brugere (evt. afholdelse af beboermøde / borgerworkshop), indkøb og levering af beholdere og klare at plastsække, afhentning og bortskaffelse af de genanvendelige fraktioner samt registrering af data, herunder affaldsmængder, sorteringsgraden, osv. afholdes af hhv. Norfors og Fredensborg Affald A/S.


Et meget væsentligt element med hensyn til en succesfuld gennemførelse af forsøgene er borgernes aktive deltagelse og inddragelse. Der vil blive sat fokus på gennemførelse af borgermøder, test og kommunikation med udvalgte familier, interviews og brugerundersøgelser.  


Administrationen vil løbende evaluere forsøgene.


Fælles indsamlingsordninger og udbud af husholdningsaffaldet

Erfaringerne fra forsøgene afdækker fordele og ulemper samt muligheder for at lave fælles indsamlingsordninger for husholdningsaffald i de 4 kommuner.


Det er forventningen, at der ved fælles indsamlingsordninger og fælles udbud kan opnås en række synergieffekter på affaldsområdet, herunder økonomiske, administrative og udbudsmæssige stordriftsfordele, som kan begrænse merudgifterne ved implementering af de nye ordninger.


I løbet af september 2016, og sideløbende med arbejdet med forsøgsordningerne, bliver der etableret en arbejdsgruppe, der skal belyse, i hvilke omfang kommunerne kan være med i en fælles indsamling og udbud af husholdningsaffaldet. Kommissoriet for projektet er vedlagt som bilag 1.


Så snart de 4 kommuner får et overblik over, hvordan og i hvilken udstrækning de kan være fælles omkring indsamlingen af husholdningsaffaldet, vil der ske politiske inddragelse med henblik på at træffe en beslutning om en mulig udrulning af et fælles system i de 4 kommuner.


Det videre forløb

Ved at koordinere de 4 kommuners forsøg i fællesskab, kan kommunerne drage nytte af hinandens erfaringer og dele viden om fordele og ulemper ved de forskellige affaldssystemer. Det vil komme borgerne i de 4 kommuner til gode, når det fremadrettet skal der besluttes, hvilket affaldssystem der ønskes benyttet.


Når forsøgsperioden er gennemført, vil byrådet blive forlagt sagen med konklusionerne og en indstilling, der giver muligheder for en evt. beslutning om et fælles indsamlingssystem og udbud af indsamlingsordninger for de 4 kommuner. Det forventes at blive i løbet af 2017.  

Bevilling

Ingen bemærkninger, idet alle udgifter afholdes af Norfors og Fredensborg Affald A/S (over affaldstakster).

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen samt kommunens regulativ for husholdningsaffald.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Byrådet tager orientering om igangsætning af de beskrevne forsøg med udsortering af tørre genanvendelige affaldsfraktioner fra husholdninger i kommunen til efterretning.
 2. At det besluttes, at Fredensborg Kommune og Fredensborg Affald A/S i samarbejde med Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner samt Norfors, igangsætter et fælles projekt med henblik på afdækning af mulighederne for et fælles koncept for indsamlingsordninger og udbud af husholdningsaffald, der kan danne baggrund for en politisk beslutning i sommeren 2017.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-09-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2016


Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling. Økonomiudvalget anmoder administrationen om at belyse de økonomiske aspekter af sagen forud for byrådsmødet den 26. september 2016.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.135 - Godkendelse af rammeaftale 2017 samt af Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Sagsnr.: 16/19361

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Rammeaftalen 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet samt Hovedstadsregionens afrapportering af Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser fremlægges til drøftelse med henblik på godkendelse af aftalen i Kommunalbestyrelsen.

 

Sagen er til beslutning.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

 

Rammeaftale 2017 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet (bilag 1).

Af hensyn til at minimere sagsmaterialet er bilagene til Rammeaftale 2017 ikke vedlagt, men kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

 

Endvidere fremlægges hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser (bilag 2). Socialstyrelsens centrale udmeldinger er en del af den nationale koordinationsstruktur, der skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Socialstyrelsens centrale udmelding kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

 

KKR Hovedstaden har på møde den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.

 

Kommunernes og regionens frist for behandling af Rammeaftale 2017 samt afrapporteringen på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser er den 1. oktober 2016. Rammeaftale 2017 og afrapporteringen på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser skal være fastsat senest den 15. oktober 2016.

 

Rammeaftale 2017

I Rammeaftale 2017 arbejdes der i retning af flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter, fokusområder – og fremadrettet de fælles målsætninger – der besluttes for området.

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2017 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde.

Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

 

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

 

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.

 

Som særligt tema i 2017 er valgt: Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde.

 

Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema for 2016: Udarbejdelse af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen.

 

Arbejdet med at formulere fælles målsætninger pågår i 2016 og har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Der er særligt fokus på målgrupper med svære og komplekse vanskeligheder, som kræver et tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen for at sikre bæredygtige tilbud. Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene.

 

I 2017 vil der være fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner og Region Hovedstaden, herunder initiativer, der er relevante at igangsætte på baggrund af de fælles målsætninger.

 

I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende fokusområde: Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden(VUM) til praksis.

 

Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, og understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor der opleves større effekt ved indsatserne. Fokusområdet vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter i 2017.

 

Styringsaftale i Rammeaftale 2017

Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2017 omfatter:

 • Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016.
 • Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser

 

 • Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammaftale 2017, som har betydning for takstberegningen for 2017:
 • Ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud
 • Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger
 • Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen.

 

Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale 2017.

Hovedstadsregionens afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er således ikke behov for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen.

Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb.

 

Handicaprådet tog sagen til efterretning på deres møde den 25. august 2016.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At rammeaftalen og Hovedstadsregionens afrapportering af Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 08-09-2016

Mødet blev aflyst.


På mail besluttede udvalget at anbefale administrationens indstilling.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-09-2016

Mødet blev aflyst.


På mail besluttede udvalget at anbefale administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2016


Anbefaler Børne- og Skoleudvalget og Social– og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.136 - Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2017 - BY

Sagsnr.: 16/16709

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene 2017. Byrådet skal tage stilling til forslag til egne mødedatoer.

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart:

Lukket kl. 17.30

Åbent kl. 18.00


Mandag den 30. januar

Mandag den 27. februar

Mandag den 27. marts + temamøde

Mandag den 24. april + temamøde


Budgetseminar fredag den 28. april


Mandag den 29. maj

Mandag den 19. juni + temamøde


Budgetseminar den 25. og 26. august


Mandag den 4. september + 1. behandling

Mandag den 25. september + 2. behandling

Mandag den 30. oktober + temamøde

Mandag den 27. november

Mandag den 18. december


Mødedatoerne er foreslået ud fra praksis om, at Byrådsmøderne afholdes på den 4. mandag i måneden og med hensyntagen til helligdage og skoleferier.


Øvrige møder i komiteer, råd, nævn, m.fl., vil blive tilføjet kalenderen når mødedatoerne er offentliggjort.


Alle udvalg, der pr. 20. september har drøftet sagen, har godkendt mødedatoerne for eget udvalg. Det drejer sig om Fritids- og Idrætsudvalget, Plan-, Miljø og Klimaudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kulturudvalget, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Social- og Seniorudvalget, udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats samt Økonomiudvalget.


Udvalget for Infrastruktur og Trafik samt Handicaprådet drøfter forslaget på møderne i september.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At forslag til mødeplan 2017 godkendes.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2016

Godkendte administrationens indstilling.

Nr.137 - Sager behandlet på lukket møde

Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Sag nr. 138 ”Entreprisekontrakt, Klimatilpasningsprojekt Kokkedal”.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.