Nr.131 - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14 - Boliger ved Ulriksdal

Sagsnr.: 15/11755

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Boliger ved Ulriksdal – Endelig vedtagelse af tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Ulriksdal Ejendomsselskab Aps som ønsker at omdanne selskabets ejendom Kongevejen 2, matr. nr. 5c, Asminderød By, Asminderød i Fredensborg fra serviceerhverv til tæt-lav boligområde.

 

Da bygningen benyttes meget ekstensivt i dag ønsker ejer at igangsætte omdannelsen af den eksisterende bygning til boligformål allerede i 2016. Dette bl.a. på baggrund af konkret dialog med en lokal ejendomsmægler med kendskab til efterspørgslen på boligmarkedet i Fredensborg.

 

Ejendommen har været anvendt som hovedsæde for designvirksomheden Menu i en årrække. Virksomheden har igennem det seneste år ønsket at fraflytte ejendommen og har i den forbindelse konstateret, at der - med de nuværende anvendelsesmuligheder - ikke er interesse for ejendommen på erhvervs-ejendomsmarkedet. Ejendommen står i dag næsten tom, da Menú har flyttet langt størstedelen af sine aktiviteter.


Proces for ændret plangrundlag

Ønsket om at omdanne ejendommen til boligformål, indgår som en handling i Byrådets Planstrategi - Fremtidens Fredensborg Kommune. Strategien blev endeligt vedtaget den 25. april 2016.

 

Den ønskede omdannelse kræver både et tillæg til Kommuneplan 2013 og en ny lokalplan for hele ejendommen.

 

Grundejer ønsker at omdanne den eksisterende bygning til boligformål snarest muligt, idet bygningen står tom. Dette kan imødekommes med en proces, hvor der først gennemføres en ændring af kommuneplanen og umiddelbart derefter meddeles en byzonetilladelse til omdannelse af den eksisterende bygning. En lokalplan for yderligere byggeri på ejendommen kan udarbejdes efterfølgende, med udgangspunkt i de i kommuneplantillægget fastlagte rammer.

 

Byrådet vedtog den 20. juni 2016 at fremlægge forslag til tillæg til Kommuneplan 2013 til offentlig høring. 

 

Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan omdannelse af eksisterende bygning ske på grundlag af en byzonetilladelse. Kommuneplantillægget opstiller samtidig rammerne for en efterfølgende lokalplan for nyt byggeri på ejendommen.

 

Høring

Der er ikke indkommet høringssvar inden fristens udløb d. 30. august.


Administrationens bemærkninger

Ændring af kommuneplanen som forudsætning for ny lokalplan sker normalt ved samtidig fremlæggelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

 

Administrationen foreslår i dette tilfælde at vedtage kommuneplantillægget forud for udarbejdelse af lokalplanforslaget for at imødekomme et ønske fra ejer og boligudvikler. En etapedelt proces for kommuneplantillæg, byzonetilladelse og lokalplan muliggør, at tillægget og byzonetilladelse kan vedtages i 2016, mens lokalplanen først forventes klar i 2017. Denne etapedeling vurderes at være hensigtsmæssig i forhold til de øvrige boligprojekter, der er under udvikling og etablering langs med Kongevejen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillægget offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At ”Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 – Boliger ved Ulriksdal” vedtages endeligt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-09-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2016


Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 26-09-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.