Nr.156 - Klage over fordeling af tider i Humlebæk Idrætscenter 2016/17

Sagsnr.: 16/25953

 
Knud Løkke Rasmussen, Frie Liberale, Christian de Jonquiéres (C)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til klage fra Niverød Tennis over administrationens afgørelse om fordeling af tider i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter i sæson 2016/17.

Sagsfremstilling og økonomi

Klager over administrationens afgørelser forelægges Fritids- og Idrætsudvalget i henhold til delegationsplanen.


Klagen

Niverød Tennis klager over de anviste banetider i Tennishallen i Humlebæk Idrætscenter. Det fremgår af klagen, at det er med stor undring, at klubben har fået anvist de samme banetider i sæsonen 2016/17, som klubben fik tildelt for sæsonen 2015/2016. Tiderne er følgende:

 

-          Hver søndag kl. 17-18

-          En fredag i måneden (typisk den anden fredag) fra kl. 19-22

-          En lørdag i måneden (typisk den sidste lørdag) fra kl. 18-22

-          Den anden lørdag i april 2017 fra kl. 14-22


Niverød Tennis skriver i klagen, at det vil være yderst svært at få børn, unge og voksne til at møde op på disse tider. Fredag og lørdag aften samles man i familien, har besøg eller tager ud i byen. Det er ikke de dage og tidspunkter, hvor man har allermest lyst til eller mulighed for at spille tennis. Klubbens erfaringer fra sidste år viser, at det er umuligt at få børn og unge til at møde op, og at voksne prioriterer andre aktiviteter end tennis fredag og lørdag aften. Klubben kan ikke forstå, at de også i denne sæson får tilbudt baner på disse tidspunkter.


Klubben finder, at administrationen har fejlvurderet klubbens aktivitetsniveau, idet administrationen har svaret Niverød Tennis følgende:


Administrationen har vurderet, at forudsætningerne for fordeling af tider i tennishallen ikke er ændret siden sidste sæson. Der ud over vurderer administrationen, at Niverød Tennis får en ramme, således at klubben kan opretholde den type af aktiviteter, som klubben har i sommersæsonen.  Dog er vi bekendt med, at aktivitetsniveauet vil være lavere end i sommersæsonen. Dette vurderer administrationen er et normalt rammevilkår, og ét vilkår der er gældende for kommunens fire øvrige tennisklubber.”


Niverød Tennis har lavet en beregning på bagrund af antal medlemmer i tennisklubber i kommunen. De finder, at hvis timerne i tennishallen skal fordeles efter det antal medlemmer, klubberne har, så er Niverød Tennis med sine 140 medlemmer berettiget til at få tildelt 1.052 banetimer, og de har kun fået tildelt 89 timer.


Niverød Tennis konkluderer til slut i klagen, at kommunen ikke finder at Niverød Tennisklub er en vigtig eller ligeværdig aktør i forhold til at skabe udvikling indenfor tennisspillet. De finder det utroligt ærgerligt, at der ikke har været en mere åben og demokratisk proces omkring fordeling af baner.


Hele klagen og klubbens beregning af banetider kan ses i bilag 1 og 2.


Administrationens bemærkninger

Administrationen har ved behandlingen af ansøgningerne til sæsonfordelingen 2016-2017 taget udgangspunkt i folkeoplysningsloven og Fredensborg Kommunes regler for lån af lokaler til fritidsbrug.

 

Administrationen har på det grundlag vurderet ansøgningerne ud fra relevante forhold for de enkelte ansøgninger.


Administrationen bemærker, at det er anden sæsonfordeling af Humlebæk Idrætscenter.

 

I den konkrete sag har administrationen lagt vægt på følgende:


Administrationen søger at tildele lokaler på baggrund af de konkrete ansøgninger og sådan, at samtlige ansøgere som helhed tilgodeses bedst muligt.


Der findes fem tennisklubber i kommunen. Foruden Niverød Tennis er der Karlebo Tennis, der ikke har søgt indendørsbaner. Derudover er der Øresund Tennis, der er et samarbejde mellem de tre folkeoplysende tennisforeninger, Humlebæk, Fredensborg og Nivå-Kokkedal, har tilsammen over 1.100 medlemmer og har søgt tider sammen.

 

Forud for den første fordeling sidste år, var administrationen i kontakt med Dansk Tennis Forbund (DTF) i forhold til sparring om, hvordan tre indendørsbaner mest hensigtsmæssigt fordeles til flere tennisklubber. Dette i lyset af, at der i kommunen er fem tennisklubber, hvoraf de tre har et samarbejde (Øresund Tennis). DTF oplyste, at det er lettere for klubber at tilpasse aldersgrupper og niveau ved træning på tre tennisbaner frem for to. DTF anbefalede administrationen at fordele tre baner i færre timer frem for en eller to baner i flere timer.

 

Administrationen har i lyset af rådgivningen fra DTF vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt for klubberne at få tildelt alle tre baner ad gangen.

 

Administrationen bemærker, at det primært er typen af aktiviteter, herunder om de er rettet mod børn, familier, voksne og ældre, der er set på ved fordelingen og ikke aktivitetsniveau.


Øresund Tennis samarbejder fx om træningen og tilbyder også at kommunens øvrige tennisklubbers (Niverød Tennis og Karlebo Tennis) juniormedlemmer kan træne med på samme vilkår som egne medlemmer.


Det er administrationens vurdering, at Øresund Tennis i sidste sæson havde en høj belægningsgrad hen over dagen og over ugen. Det er administrationens vurdering, at tiderne kommer mange børn, unge, voksne og ældre til gode. Sæsonen 2016/17 er startet og Øresund Tennis har planlagt aktiviteter ud fra de tider, der er anvist. Det vil derfor have konsekvenser for Øresund Tennis’ allerede planlagte aktiviteter, hvis der ændres på fordelingen for den sæson, der nu er startet.

 

Administrationen anerkender, at det kræver en særlig indsats at få familier m.v. til at træne på nogle af de anviste tidspunkter til Niverød Tennis. Det er en kendt udfordring, som flere andre foreninger også arbejder med, herunder Øresund Tennis, som også er anvist tider fredag og lørdag aften. Foreningerne i kommunen har stor fokus på halkapacitet og bedst mulig udnyttelse.

 

I forhold til Niverød Tennis’ konklusion, at der ikke har været en mere åben og demokratisk proces, kan administrationen oplyse, at administrationen har afholdt møde med Niverød Tennis om fordelingen. Der forelægger referat fra mødet og bemærkninger til referatet fra klubben, se bilag 3 og 4. Af referatet fremgår det, at administrationen gennem dialog med Øresund Tennis ville søge at afklare, om Øresund Tennis kunne afgive tider til Niverød Tennis.


Administrationen har været i dialog med formanden for Øresund Tennis. På baggrund heraf fik administrationen oplyst, at Øresund Tennis ville kontakte Niverød Tennis med henblik på indbyrdes dialog om samarbejde i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter.

 

Administrationen er bekendt med, at parterne har forsøgt at mødes om et muligt samarbejde.


Efterfølgende har administrationen modtaget klage over fordeling af tider på trods af forsøg på dialog.


Konklusion

Administrationen vurderer fortsat samlet, at Niverød Tennis med den aktuelle fordeling har fået en ramme så den også i indendørssæsonen kan tilbyde aktiviteter så som familietræning, fællestræning for juniorer og seniorer samt drop in.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og kommunens gældende lokaleregler.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At administrationens afgørelse om fordeling af tider i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter fastholdes.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 05-10-2016


Administrationens indstilling kom til afstemning.


For stemte 4 medlemmer:

Per Frost Henriksen (A), Charlotte Sander (A), Kristian Hegaard (B), Christian de Jonquiéres (C)


Mod stemte 3 medlemmer:

Lars Søndergaard (V), Lars Egedal (V), Hossein Armandi (D), i det de mener at Niverød Tennis skal have et mix af timer som de øvrige tennisklubber.


Hossein Armandi (D) begærede sagen behandlet i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-10-2016

Økonomiudvalget anbefaler Fritids–og Idrætsudvalgets indstilling.


Hanne Berg (F) tog forbehold.


Liste V tog forbehold, idet Venstre ønsker brugere af faciliteterne skal have lige adgang.

Beslutning i Byrådet den 31-10-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:


For stemte: 15 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Thomas von Jessen (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Helle Abild Hansen (I), Flemming Rømer (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod stemte: 10 (Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Allan Borgstrøm (Frie Liberale), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Undlader: 2 (Sandra Grenaae (A), Kim E. Jensen (O))