Nr.154 - Godkendelse af dispositionsforslag og byggeprogram for Egedal byens hus

Sagsnr.: 16/12797

 
Knud Løkke Rasmussen, Frie Liberale, Christian de Jonquiéres (C)

Beslutningstema

Godkendelse af dispositionsforslag og byggeprogram.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund og status

Med vedtagelsen af budget 2016-19 besluttede Byrådet, at byens hus skulle etableres i forbindelse med medborgerhuset Egedal og afsatte hertil et anlægsbudget på 5 mio. kr.

 

Byens hus etableres som en tilbygning til det eksisterende Egedal. Arbejdet forløber planmæssigt. Med nærværende sag forelægges dispositionsforslag og byggeprogram for Egedal byens hus til godkendelse. Primo 2017 forelægges projektforslag, og i august 2018 forventes Egedal byens hus taget i brug.

 

Placeringen af byens hus ved Egedal kræver en ny lokalplan, der p.t. er under udarbejdelse. Parallelt hermed er en arbejdsgruppe i gang med den konkrete projektudvikling og -planlægning.

 

En separat politisk sag om offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan K105 for Egedal byens hus og Bygrønning behandles sideløbende med nærværende sag.

 

Grundlaget for dispositionsforslag og byggeprogram for Egedal byens hus

Dispositionsforslaget og byggeprogrammet bygger på pejlemærkerne i byrådets konsensuspapir vedrørende byens hus:

 

  • Visionen for byens hus er at skabe et kreativt samlingssted for alle borgere og foreninger, og at huset dermed ikke udelukkende skal være et foreningshus.
  • Byens hus skal rumme faciliteter primært til kreative og kulturelle aktiviteter samt fungere som mødested.
  • Byens hus ikke skal rumme idrætsfaciliteter og faciliteter til religiøse formål.

 

Gennem løbende brugerinddragelse med eksisterende og kommende brugere er ønsker og behov blevet kvalificeret. Sammenfattende gav den indledende brugerinddragelse den indsigt, at de potentielle brugere i højere grad efterspørger faciliteter, som på forskellig vis understøtter uformelle møder, frem for specialiserede kulturfaciliteter.

 

  • Selvorganiserede grupper (småbørnsfamilier, mødregrupper mv.) har et udbredt ønske om faciliteter, der kan fungere som uformelle møde-og aktivitetssteder i hverdagen, fx omkring en café. Kreative foreninger efterspørger faciliteter til aktiviteter som sang, dans, tegning, maling og syning. Studerende efterspørger læsepladser og studiemiljø
  • Der er ønske om multisal og værkstedsfaciliteter og kun i mindre grad en egentlig teatersal til større opsætninger.

 

Det eksisterende Egedal rummer i forvejen mødelokaler, værkstedsfaciliteter til kreative aktiviteter som tegning, maling og syning samt gode køkken-, lager- og toiletforhold, der tilsammen kan skabe rammerne for uformelle mødesteder.

 

På denne baggrund prioriteres anlægsmidlerne anvendt til at udbygge medborgerhuset med en multianvendelig sal samt et fælles ankomstområde.

 

Dispositionsforslaget er udvalgt af et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra brugergruppen, byrådsmedlemmer samt direktør og administrative medarbejdere med ekspertise inden for bygninger og kultur samt en arkitektfaglig ekstern rådgiver. Dispositionsforslaget er efterfølgende kvalificeret ud fra bedømmelsesudvalgets kommentarer og fremlæggelser hermed til godkendelse.

 

Dispositionsforslag for Egedal byens hus

Byens hus kommer til at omfatte det eksisterende Egedal tilført nye faciliteter. Der er udarbejdet et dispositionsforslag jf. bilag, hvor Egedal udvides med en multianvendelig sal samt et fælles ankomstområde. Det eksisterende Egedal rummer i forvejen mange faciliteter og muligheder for uformelle mødesteder, værksteder samt gode køkken-, lager- og toiletforhold som gennem den fysisk sammenkobling med den nye bygning bliver en integreret del af det nye samlede Egedal byens hus.

 

Ankomstområde: Ankomstområdet er en ca. 25 m2 stor mellembygning, der forbinder den nye sal med det eksisterende bygningsanlæg. Mellembygningen udformes og placeres med henblik på at skabe størst mulig synergi i forhold til udnyttelse af eksisterende og nye faciliteter samt skabe sammenhæng herunder optimale tilgængelighedsforhold i fremtidens Egedal byens hus som helhed.

 

Multisalen på ca. 150 m2 vil give plads til bl.a. teater, dans, musik, forelæsninger etc. Og vil i det daglige fungere som et fællesrum/uformelt mødested for alle. Det vurderes at tilbygningen brandmæssigt godkendes til maksimum 150 personer.

 

Der foretages minimale og nødvendige ombygninger/tilpasninger af det eksisterende Egedal i forhold til det samlede fremtidige Egedal byens hus.

 

Tilbygningen placeres med en lille drejning i forhold til den eksisterende bygning, som er medvirkende til at tilbygningen indpasser sig landskabet samt giver en fin komposition mellem nyt og gammelt. Placeringen fremgår af situationsplan jf. bilag. Til- og mellembygning trækkes frem så der holdes en afstand på mindst 2 meter til den bagvedliggende bevaringsværdige havemur.

 

Man ankommer til huset fra et nyt parkeringsområde langs med den sydlige del af Egedalsvej ankommer og via den eksisterende indkørsel op til det eksisterende Egedal til venstre, en mellembygning i midten og multisalen til højre.

 

En ny plads udspændes mellem Egedal, de nye bygninger og et langstrakt udehus (renovation, haveredskaber, halvtag til cykler og barnevogne mm), der til sammen definerer og skaber de fysiske rammer for ankomstområdet. Den nye plads kan ligeledes fungere som terrasse til multisalen.

 

Det nye ankomstområde ved mellembygning og multisal er nedgravet ca. 90 cm. i terrænet for at skabe et sammenhængende horisontalt niveau mellem den eksisterende bygning og nybyggeriet. Dette bevirker, at man ved ankomsten til Egedal byens hus ankommer til det planniveau, der i dag er kælderniveauet i Egedal. Herved skabes der også bedre tilgængelighed til den eksisterende bygning.

 

Den nye bebyggelse opføres i arkitektur og materialer der adskiller sig væsentligt fra den eksisterende bebyggelse. Mellembygning er tænkt opført i glas med et espalier af træ og med fladt tagpaptag. Multisal opføres med sadeltag med en hældning på ca. 25 grader, facader med høje vinduer og beklædt med træ.

 

Tilgængelighed

Fredensborg Kommune har i januar 2016 vedtaget en revideret handicappolitik. Tilbygningen til Egedal vil i videst mulig omfang følge denne.

 

Med etableringen af Egedal byens hus forbedres tilgængeligheden til stueetagen samt kælderen i den eksisterende bygning gennem sammenspillet med den nye tilbygning. Forholdene på 1. sal i

den eksisterende bygning forbliver uændrede.

 

Forbedringen opnås gennem etableringen af et fælles ankomstområde ved en ca. 25 m2 stor mellembygning, der forbinder den nye multisal med det eksisterende bygningsanlæg, hvor der bl.a. etableres en indvendig elevator, som forsyner stueetage og kælder i den eksisterende bygning. Med elevatoren bliver det også muligt for brugere af den eksisterende bygning at bruge elevatoren til at få direkte adgang til det grønne område, parken og søen nord for Egedal byens hus.

 

Klimatilpasning

Egedal byens hus er placeret midt i projektområdet for Klimatilpasning Kokkedal, og der er således særlig god grund til at arbejde med Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i projektet. Der er derfor i budgettet for Klimatilpasning Kokkedal afsat kr. 500.000 til etablering af LAR-løsning.

 

 

Den videre proces

Projektforslag fremlægges til godkendelse i Byrådet. Forventeligt på møde i marts 2017 og i forbindelse med endelig godkendelse af lokalplanen. Sagen sendes til udtalelse i Kulturudvalget, Plan, Miljø og Klimaudvalget og Økonomiudvalget.

 

Byggeriet forventes i gangsat i september 2017. Ibrugtagning forventes i august 2018.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Etableringen af Byens Hus som tilbygning til Egedal Medborgerhus vil i videst mulig omfang følge kommunens Handicap Politik. Tilgængelighed til bygningen for mennesker med fysisk funktionsnedsættelse søges vidt muligt imødekommet inden for rammerne af budgettet. Konkret vil bl.a. en ny elevator forbedrer tilgængeligheden til den eksisterende bygning.

Kompetence

Indstilling 1: Byråd

Indstilling 2: Kulturudvalget.

Kommunikation

På kommunens hjemmeside er det muligt at følge med i arbejdet omkring Byens Hus.

Indstilling

1.    At dispositionsforslag og byggeprogram for Byens Hus ved Egedal godkendes.

2.    At Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-10-2016

Et flertal anbefaler dispositionsforslag og byggeprogram for Byens Hus ved Egedal godkendt. Udhuset ønskes dog om muligt flyttet.


For stemte 6: V, O, B, Per Frost Henriksen og Carsten Nielsen (A)

Imod stemmer 3: F, C og Ergin Özer (A), idet projektet arkitektonisk vil ødelægge det oprindelige miljø.

Beslutning i Kulturudvalget den 12-10-2016


Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-10-2016

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning.


For stemte: 8 Liste A, Liste B, Liste I, Liste O og Liste V


Imod stemte: 3 Liste C, Liste F og Liste Ø

Beslutning i Byrådet den 31-10-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:


For stemte: 19 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Sandra Grenaae (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Allan Borgstrøm (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (I), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Imod stemte: 8 (Ergin Øzer (A), Thomas von Jessen (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))