Nr.147 - Forberedelse af Seniorrådsvalg

Sagsnr.: 16/4584

 
Knud Løkke Rasmussen, Frie Liberale, Christian de Jonquiéres (C)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende procedure for afvikling af valg til Seniorrådet i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal inden udgangen af 2017 afholdes nyvalg til Seniorrådet. Kommunen har ansvaret for at der afholdes valg, og reglerne for den nærmere gennemførelse af valget fastsættes i samarbejde med Seniorrådet.  Seniorrådets valgperiode følger Byrådets 4-årige periode. Den kommende periode løber fra den 1. januar 2018 - 31. december 2021.

 

Valgmetode

Seniorrådet har tilkendegivet, at man er meget indstillet på, at valget skal gennemføres så billigt og effektivt som muligt- og gerne elektronisk. Det skal være sikkert og demokratisk. Det ønskes samtidigt at øge valgdeltagelsen ved, at der både er mulighed for at stemme digitalt hjemmefra i en periode og digitalt på de enkelte valgsteder ved kommunal- og regionsvalget den 21. november 2017.

 

Prisen for gennemførslen valget forventes at blive ca. kr. 170.000,-. Denne pris kan variere alt efter hvor mange borgere der er fritaget fra digitalpost, der vælger at benytte sig at muligheden for at få fremsendt valgmateriale per post.

 

Hidtil har valget til Seniorrådet været gennemført ved fremsendelse af stemmeseddel med almindelig post. Dette har været en ressourcekrævende proces, hvor alt materialet er blevet printet og udsendt til alle borgere +60 år i kommunen.

 

Valgbestyrelse

I forbindelse med seniorrådsvalget i 2013 var der udpeget 3 medlemmer til valgbestyrelsen. 2 medlemmer var udpeget af Seniorrådet, og Byrådet udpegede efter indstilling fra Seniorrådet formanden for Social- og Seniorudvalget.

 

Seniorrådet indstiller Jørgen Simonsen og Finn Kamper Jørgensentil valgbestyrelsen. Det indstilles endvidere, at Byrådet udpeger et byrådsmedlem til valgbestyrelsen.

 

Antal medlemmer af Seniorrådet

Seniorrådet indstiller, at det nye Seniorråd har 9 medlemmer, da det har fungeret tilfredsstillende i nuværende periode.

 

Hvem kan stemme og hvem kan opstille som kandidat?

Personer, som er fyldt 60 år inden udgangen af valgåret, og som på valgtidspunktet har fast bopæl i Fredensborg Kommune har stemmeret og kan opstille som kandidat.

 

Der afholdes et kandidatmøde ultimo august 2017 for at orientere om det kommende valg. Dette møde arrangeres af Center for Politik og Organisation. Den nuværende formand for Seniorrådet orienterer kort om Seniorrådets virke.

 

Kandidatmødet overværes af en jurist fra Center for Politik og Organisation.


Valgdato og afvikling af valget

Det indstilles, at der kan stemmes digitalt til seniorrådsvalget i perioden fra den 1. november kl. 12.00 – 24. november 2017 kl. 12.00, samt at der gives hjælp til digital afstemning i umiddelbar tilknytning til valgstederne i løbet af valgdagen den 21. november 2017 for kommunal- og regionsrådsvalget.

 

Der vil på kommunalvalgdagen være tilknyttet én administrativ tilforordnet på hvert valgsted, der vil kunne hjælpe borgeren med at stemme digitalt til seniorrådsvalget på stedet. Seniorrådsvalget vil være tydeligt adskilt fra kommunal- og regionsrådsvalget.

 

I forbindelse med brevstemmeafgivning i private hjem og på plejecentre m.m. forud for kommunal- og regionsrådsvalget, vil vi samtidig kunne være behjælpelig med at borgerne kan stemme digitalt til Seniorrådsvalget.

 

Kommunen entrerer med et eksternt firma som har erfaring med digitale seniorrådsvalg i andre kommuner.

Administrationen og Seniorrådet indstiller til Byrådet, at der afholdes digitalt valg ved brug af engangskode i forbindelse med valget til seniorrådet.

 

Vælgerne får et brev i deres e-boks med besked om at de kan logge på en hjemmeside, se kandidatlisten og afgive deres stemme. De logger på med en engangskode og cpr.nr.

 

I Fredensborg Kommune er der i øjeblikket omkring 1.600 borgere +60 år, der enten er midlertidigt eller helt fritaget fra digital post. De vælgere som er fritaget for digital post vil modtage et papirbrev. Her bliver man oplyst om, at man kan stemme til seniorrådet ved at logge på en hjemmeside og afgive stemme som ovenfor. Alternativt at man kan bestille materialet i papirudgave. Vælgerne får herefter tilsendt en pakke med kandidatlisten, stemmeseddel og returkuvert (á kr. 80,- pr. pakke).

 

Ved et digitalt valg vil stemmeoptællingen hurtigt kunne være klar, da der kun vil skulle tillægges et begrænset antal stemmer fra de borgere, der er fritaget fra digital post.

Det indstilles, at valget opgøres og offentliggøres den 2. december, så stemmer fra de borgere fritaget fra digital post også medregnes.

 

Efter valget afholdes et konstituerende møde.

 

Hvorfor ikke samme valgafvikling som kommunal- og regionsvalget?

Hvis hele seniorrådsvalget skulle afholdes samtidig med kommunal- og regionsvalget, skal afstemningen til seniorrådsvalget så vidt muligt foregå lokalemæssigt adskilt fra kommunalvalget, herunder med særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser. Seniorrådsvalget må ikke virke forstyrrende på kommunalvalget, jf. vejledning nr. 40 af 11. maj 2011 om ældreråd.

 

Skal valget til Seniorrådet gennemføres i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget skal det således være et selvstændigt valg, hvor der blandt andet også skulle indkaldes yderligere tilforordnede.

 

Denne valgafvikling vil være væsentlig dyrere end afholdelse som digitalt valg.


Den anbefalede model for afvikling af valget er tilvejebragt i tæt samarbejde med Seniorrådet, som tilslutter sig modellen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 32: Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hver fjerde år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget afholdes.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der annonceres i de lokale medier, på kommunens hjemmeside samt på kommunens Facebook sider.

 

Seniorrådet, der linker til kommunens hjemmeside, vil også gøre reklame for det forestående valg til Seniorrådet.

Indstilling

  1. At valg til Seniorrådet afvikles ved elektronisk stemmeafgivning fra den 1. november 2017 kl. 12.00 – 24. november 2017 kl. 12.00.
  2. At der på valgdagen vil være én administrativ tilforordnet på hvert valgsted, der kan yde vejledning til hvordan der afgives stemme.
  3. At valget opgøres den 2. december, så stemmer fra de borgere fritaget fra digital post også medregnes.
  4. At Jørgen Simonsen og Finn Kamper Jørgensen udpeges til valgbestyrelsen efter indstilling fra Seniorrådet.
  5. At Byrådet udpeger et byrådsmedlem til valgbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-10-2016

Anbefaler administrationens indstillinger.


Formanden for Social- og Seniorudvalget vælges som valgbestyrelsesmedlem fra Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 31-10-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.