Nr.146 - Forberedelse af kommunal- og regionsrådsvalg 2017

Sagsnr.: 16/15359

 
Knud Løkke Rasmussen, Frie Liberale, Christian de Jonquiéres (C)

Beslutningstema

Orientering om de væsentligste ændringer i den nye valglov som trådte i kraft pr. 1. april 2016, samt drøftelse og beslutninger om kommende kommunal- og regionsrådsvalg.


Endvidere lægges der op til, at beslutninger om valgsteder, udpegning af valgstyrerformænd og øvrig bemanding, diæter m.m. også gælder for folketingsvalg, hvis det bliver udskrevet indenfor denne byrådsperiode.

Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget har den 17. december 2015 vedtaget ændring af lov om valg til folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. Loven er trådt i kraft pr. 1. april 2016.

 

I vedlagte bilag gives en orientering om de væsentligste ændringer af loven i forhold til kommunalvalg 2017:

 

 • Tidspunkt for ændring af kommunalbestyrelsens medlemstal
 • Kandidatlister ved kommunalvalg
 • Anmeldelse af liste- eller valgforbund
 • Offentlig tilgængelighed til stillerlister
 • Brevstemmeafgivning
 • Åbningstid på valgdagen
 • Skiftehold

 

 

 

Beslutninger og drøftelse i forbindelse med kommunal- og regionsrådvalget 2017

 

 

Antal valgsteder

Vi har 8 valgsteder i kommunen efter sammenlægningen af de to valgsteder i Kokkedal.

 

DH’s Tilgængeligheds og Kommunikationsgruppe har drøftet kommunens valgsteder og har følgende bemærkninger:

 

”Valg på Humlebæk Skole, Baunebjergvej giver fortsat problemer, da midlertidig rampe ikke fungerer så godt, repos ikke er stort nok til at man kan åbne døren i kørestol og der er dørtrin.  Gruppen foreslår at der ses på andre muligheder i Humlebæk. F.eks. Humlebæk Idrætscenter”

 

Gruppen har ingen bemærkninger til de øvrige valgsteder og oplyser at det nye valgsted Egedalshallen er fint tilgængelig for handicappede.

 

Der vil fortsat arbejdes for at gøre valgstedet på Humlebæk Skole, Baunebjergvej mere handicaptilgængeligt i samarbejde med gruppen.

 

 

Det indstilles, at fastholde de nuværende 8 valgsteder i kommunen.

 

 

Udpegning af valgstyrere og tilforordnede

 

Valgstyrere

Der er tradition for 5 valgstyrere for hvert valgsted. Der er lagt til grund, at dette er uændret.

Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg efter d’Hondts metode jfr. styrelsesloven, med mindre andet aftales af Byrådet.

 

Fordelingen af de 40 pladser er således:

A:15

B:3

C:3

D:1

F: 1

I: 1

O: 3

V: 11

Ø: 1

Frie Liberale: 1

 

Det indstilles, at der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg.

 

Valg af formænd for valgstyrere

Der skal udpeges en formand blandt valgstyrerne til hvert af de 8 valgsteder.


Ved valg efter forholdstal er A og V sikret følgende:

A: 4

V: 3

 

Til den sidste plads som valgstyrerformand skal der trækkes lod mellem B, C og O.

 

Det indstilles, at A og V tildeles henholdsvis 4 og 3 pladser som valgstyrerformænd og at der trækkes lod mellem B, C og O om den sidste plads, samt at denne lodtrækning også vil være gældende ved et eventuelt folketingsvalg i denne byrådsperiode.

 

 

Udpegning af tilforordnede

Byrådet udpeger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen.


Det foreslås at der udpeges 10 tilforordnede pr. valgsted, dog 11 på afstemningssted Asminderød, 17  tilforordnede på afstemningssted Kokkedal samt 5 i Karlebo.

 

Da der erfaringsmæssigt er mest travlt fra midt på eftermiddagen, foreslås det at en til to af de tilforordnede på hvert sted først indkaldes fra kl. 16.00.

Det vil samtidig medføre en besparelse på forplejning og diæter på ca. 15.000 kr. 


Det anbefales endvidere, at der tilbydes 1 plads til hvert af de partier, der er opstillet til valget, men som ikke er repræsenteret i byrådet. Disse tilforordnede placeres på de valgsteder, hvor der er størst behov for yderligere hjælp.

 

Forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede på de enkelte valgsteder vedlægges som bilag.

 

Fordelingen af de 83 pladser er således:

A:28

B:6

C:6

D:3

F: 3

I: 3

O: 6

V: 22

Ø: 3

Frie Liberale: 3

 

Partierne vil få tilsendt nærmere information omkring det praktiske ved udpegning af valgstyrere og tilforordnede.

 

Det indstilles, at der udpeges 83 til forordnede fordelt efter forholdstalsvalg, samt at en til to af de tilforordnede på hvert valgsted først møder ind på valgdagen kl. 16.00.

 

Åbningstid på valgdagen

En ændring af valgloven indebærer at afstemninger der finder sted på arbejdsdage, begynder kl. 8.00 og fortsætter til kl. 20, og så længe der endnu indfinder sig vælgere for at stemme. Hidtil har valgsteder haft åbent fra kl. 9.00.

 

Valgstyrerformanden på hvert valgsted kan give tilladelse til at valgstyrerne kan forlade valgstedet i en kortere periode i løbet af valgdagen og kan indgå i et skiftehold eller lignende. Der skal dog som minimum altid være et flertal af valgstyrere til stede. Alle valgstyrere skal være til stede og underskrive afstemningsbogen.

 

På samme måde kan valgstyrerformanden give tilladelse til at de tilforordnede kan forlade valgstedet i en kortere periode i løbet af valgdagen.

 

På baggrund af den udvidede åbningstid på valgstederne fra kl. 8.00 til kl. 20.00 vil mødetiden for valgstyrere og tilforordnede være kl. 7.15 på valgdagen. Det bør overvejes om valgstyrere og tilforordnede skal indgå i skiftehold på valgdagen.

 

 

Det anbefales, at valgstyrerformanden sammen med den administrativ ansvarlige forud for valget aftaler om hvorvidt der skal laves skiftehold, hvor valgstyrere/tilforordnede kan forlade valgstedet i en kortere periode i løbet af dagen.

 

 

Diæter

Byrådet kan fastsætte en diætsats på min. 820 kr. og max. 2.050 kr. (2016-priser).

 

Det indstilles, at diætsatsen til valgstyrere og tilforordnede fastsættes som ved de seneste valg til 2.050 kr. (2016-priser)

 

 

Gratis kørsel for ældre/gangbesværede vælgere

Det indstilles, at der i lighed med tidligere valg tilbydes gratis befordring af ældre/gangbesværede til og fra valgstederne på valgdagen.

 

 

Exit polls og indsamlinger til velgørende formål

 

Det indstilles, at der gives tilladelse til Exit Polls på valgstederne.

Valgstyrerformanden skal sikre på valgdagen, at Exit Polls foregår uden at forstyrre valghandlingen.

 

Det indstilles, at borgmesteren i lighed med tidligere valg, bemyndiges til at afgøre ansøgninger om tilladelse til indsamling på valgstederne.

 

 

Brevstemmeafgivning

Erfaringerne fra de sidste valg inkl. sidste kommunalvalg, viser at brevstemmeafgivning på bibliotekerne i hvert bysamfund har været en stor succes, mens andre forsøg med at kunne brevstemme på f.eks. togstationer m.m. ikke har stået mål med de afsatte ressourcer.

 

Det foreslås at tilbyde at brevstemmeafgivning kan ske på 

kommunens biblioteker og på rådhuset, som vil have udvidet åbningstid de sidste uger op til valget.

 

Herudover vil vi tilbyde særlige aftaler for at brevstemme for NGGs elever, elever på Krogerup Højskole, beboere på Blå Kors i Humlebæk, samt beboere på Misbrugscenter Alfa i Fredensborg.

 

 

Det indstilles, at der gives mulighed for at brevstemme på Rådhuset, bibliotekerne, samt at der gives særskilt tilbud til NGG, Krogerup Højskole, Blå Kors i Humlebæk, samt Misbrugscenter Alfa i Fredensborg for at brevstemme.

 

 

Udpegning af tilforordnede ved brevstemmeafgivning i hjemmet, plejecentre m.v.

 

Til at modtage brevstemmer fra vælgerne på plejecentre, beskyttede boliger, ældreboliger, samt i vælgernes eget hjem udpeges 2 tilforordnede som deles om opgaven.

 

Det indstilles, at A og V udpeger hver en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m.

 

 

Valgkampagne - Initiativer for højere valgdeltagelse m.m.

På baggrund af analyser af valgdeltagelsen, som er udarbejdet ved sidste kommunalvalg og folketingsvalg, vil der blive iværksat initiativer for de målgrupper i kommunen, som har en lav valgdeltagelse.

 

Følgende initiativer blev iværksat ved sidste kommunalvalg i 2013 og bliver gennemført ved kommunalvalget i 2017:

 

 • Et traditionelt vælgermøde, samt et vælgermøde med fokus på vælgergrupper som tidligere er kendetegnet ved lav valgdeltagelse
 • Brev via e-boks til ikke-danske statsborgere med opfordring til at stemme
 • Ungevalg på skolerne
 • Opfordring til uddannelsesinstitutioner om at sætte fokus på det kommunale selvstyre og kommunalvalget i undervisningen. Dette kan eventuelt ske ved inddragelse af de lokale politikere.
 • Kontakt til fædregrupper, mødregrupper, Nivå Nu, Kokkedal på Vej m.fl.
 • Husstandsomdeling af pjece på flere forskellige sprog i særlige boligområder
 • Optage punkt på dagsorden på Erhvervsrådsmøde om samarbejde med erhvervslivet om arrangementer rundt om i byerne
 • Valgcafe-hygge ved brevstemmeafgivning på plejecentrene
 • Genoptrykke kommunens egen ”sofavælgerkampagne” i lighed med kommunalvalget i 2013, samt
 • at kommunen bakker op om KL’s landsdækkende valgkampagne.

 

Det indstilles, at ovenstående initiativer i lighed med sidste kommunalvalg gennemføres.

 

 

Foreløbig optælling af personlige stemmer på valgaftenen

Der er tradition for at foretage en foreløbig optælling af de personlige stemmer på valgaftenen. Det vurderes at udgiften til den foreløbige optælling på personlige stemmer beløber sig til ca. 50.000 kr.

 

Det indstilles, at man fastholder traditionen om en foreløbig optælling af personlige stemmer på valgaftenen.

 

 

Valgcafe

Der er tradition for valgcafe på rådhuset på valgaftenen. Valgcafeen åbner kl. 21.00.

 

Det indstilles, at der traditionen tro afholdes valgcafe i Rådhuskælderen på valgaftenen.

 

 

Ophængning af valgplakater

Borgmesteren inviterer partierne til en drøftelse omkring fælles spilleregler for ophængning af plakater i efteråret 2017.

Bevilling

Udgiften til valget afholdes indenfor det afsatte budget.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At fastholde de nuværende 8 valgsteder i kommunen
 2. At der udpeges 5 valgstyrere til hvert af de 8 valgsteder
 3. At A og V tildeles henholdsvis 4 og 3 pladser som valgstyrerformænd og at der trækkes lod mellem B, C og O om den sidste plads
 4. At der udpeges 83 tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsvalg, samt at én til to af de tilforordnede på hvert valgsted først møder ind på valgdagen kl. 16
 5. At valgstyrerformanden for hvert valgsted forud for valget aftaler med den administrativ ansvarlige, hvorvidt der skal laves skiftehold, hvor valgstyrere/tilforordnede kan forlade valgstedet i en kortere periode i løbet af dagen
 6. At diætsatsen til valgstyrere/tilforordnede fastsættes til 2.050 kr. (2016-priser)
 7. At der tilbydes gratis kørsel af ældre/gangbesværede vælgere til og fra valgstederne på valgdagen
 8. At der gives tilladelse til Exit Polls på valgstederne og borgmesteren bemyndiges til at afgøre ansøgninger om tilladelse til indsamlinger på valgstederne
 9. At der kan ske brevstemmeafgivning på Rådhuset, på bibliotekerne samt at der gives særskilt tilbud til NGG, Krogerup Højskole, Blå Kors, Misbrugscenter Alfa om mulighed for at brevstemme hos dem
 10. At A og V udpeger en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m.
 11. At ovenstående beslutninger fra pkt. 1-10 også gælder for et kommende folketingsvalg, hvis det finder sted i denne byrådsperiode
 12. At der gennemføres initiativer for at højne valgdeltagelsen i lighed med kommunalvalget i 2013
 13. At man foretager en foreløbig optælling af personlige stemmer på valgaftenen
 14. At der afholdes valgcafe i Rådhuskælderen på valgaftenen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-10-2016

Anbefaler administrationens indstillinger med undtagelse af indstillingens punkt 12, som drøftes i den politiske arbejdsgruppe. I forhold til indstillingens punkt 4 udgår den potentielle besparelse.


Vedr. Indstillingens punkt 3 blev Liste O valgt ved lodtrækning.


Helle Abild Hansen (I) tog forbehold for indstillingens punkt 9 vedr. NGG, Krogerup Højskole, Blå Kors, Misbrugscenter Alfa.

Beslutning i Byrådet den 31-10-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod for indstillingens punkt 9 vedr. NGG, Krogerup Højskole, Blå Kors, Misbrugscenter Alfa.


Vedr. indstillingens pkt 4: Der udpeges 83 tilforordnede som alle møder fra morgenstunden på valgstederne.