Nr.141 - Anmodning om forlængelse af orlov

Sagsnr.: 16/8179

 
Christian de Jonquiéres (C), Hanne Berg (F), Knud Løkke Rasmussen, Frie Liberale

Beslutningstema

Byrådsmedlem Thomas Bak (V) anmoder om forlængelse af sin orlov i Byrådet, indtil udgangen af februar 2017 grundet fortsat varetagelse af andet offentligt hverv. Han er således indtrådt i Regionsrådet som stedfortræder for et medlem, der har midlertidigt fravær i perioden 1. august 2016 til 28. februar 2017. Thomas Bak anmodede oprindeligt på byrådsmødet den 20. juni 2016 om orlov i perioden 1. august 2016 til 31. oktober 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Reglerne om forfald fremgår af kommunestyrelseslovens § 15:


”Stk.2. Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Stk.3. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.”


Varetagelse af andet offentligt hverv kan således også begrunde lovligt forfald.


Efter § 15, stk.4 træffer Byrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Byrådet skal i den forbindelse tage stilling til, om der foreligger lovligt forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldelse, samt om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.


1. stedfortræder i Venstre er Susanne Rasmussen.


Stedfortræderen i Byrådet indtræder ikke pr. automatik i Thomas Baks udvalgsposter og andre hverv i den nævnte periode. Efter styrelseslovens § 28, stk. 2 er det den gruppe, der har indvalgt ham, der bestemmer, om et andet medlem skal indtræde, så længe hindringen varer.


Det er derfor Venstres byrådsgruppe, der beslutter, hvem der skal indtræde i Thomas Baks udvalgs- og andre tillidsposter. Venstre har meddelt, at såfremt Thomas Baks ansøgning om stedfortræderindkaldelse godkendes, ønsker man, at hans udvalgs- og tillidsposter besættes således:


  • Økonomiudvalget: Tinne Borch Jacobsen
  • Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Susanne Rasmussen
  • Nordsjællands Park og Vej: Susanne Rasmussen
  • Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed: Lars Søndergaard
  • Beredskabskommissionen: Carsten Wulff
  • Grundlisteudvalget: Carsten Wulff
  • Trafikselskabet Movia: Lars Egedal
  • Kommunalpolitisk Topmøde (som suppleant): Tinne Borch Jacobsen
  • Valgbestyrelse for folketingsvalg (som suppleant): Lars Søndergaard
  • Valgbestyrelse for kommunalvalg (som suppleant): Lars Egedal

Det bemærkes i relation til § 17, stk. 4-udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed, at Byrådet i kommissoriet for udvalget har besluttet, at Byrådet vælger formand og næstformand for udvalget. I konstitueringsaftalen blev formandsposten givet til liste V og næstformandsposten til liste A, således at Thomas Bak (V) blev valgt på det konstituerende møde som formand og Carsten Nielsen (A) som næstformand.


Byrådet har tildelt Venstre formandsposten i udvalget. Lars Søndergaard vil således indtræde på formandsposten i Thomas Baks fravær.


Thomas Bak anmoder endvidere om i resten af valgperioden at blive fritaget for hvervet som medlem af Økonomiudvalget af hensyn til kontinuiteten i Venstres repræsentation i Økonomiudvalget.


Det er almindelig antaget i teori og praksis, at et byrådsmedlem på begæring kan fritages for varetagelse af et udvalgshverv for resten af valgperioden, når Byrådet skønner der er en rimelig grund hertil.


Der tilkommer Byrådet et betydeligt skøn ved vurderingen af, om et medlem har en sådan rimelig grund til at anmode om fritagelse for et udvalgshverv, at begæringen bør imødekommes. Byrådet vil således også kunne imødekomme en begæring om udtræden, der er begrundet i politiske forhold.


Venstre har oplyst, at såfremt Byrådet godkender Thomas Baks anmodning om fritagelse for hvervet som medlem af Økonomiudvalget, vil byrådsmedlem Tinne Borch Jacobsen indtræde som medlem af Økonomiudvalget for resten af valgperioden.


Det bemærkes, at det følger af vederlagsbekendtgørelsens § 30, at ret til vederlag bortfalder efter de første 3 måneder af fraværsperioden.


Thomas Bak vil således ikke modtage vederlag fra og med november måned 2016 og i resten af hans orlovsperiode.

Retsgrundlag

Styrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet godkender, at betingelserne – fortsat – for Susanne Rasmussens indkaldelse som stedfortræder i Byrådet er til stede.


2. At Byrådet tager til efterretning, at de af Venstre udpegede personer, jf. sagsfremstillingen, indtræder i Thomas Baks udvalgsposter og andre hverv i dennes fraværsperiode.


3. At Byrådet godkender, at betingelserne er til stede for, at Thomas Bak fritages for varetagelse af sit hverv som medlem af Økonomiudvalget således, at Thomas Bak ikke indtræder i Økonomiudvalget, når hans fraværsperiode er slut.


4. At Byrådet tager til efterretning, at Venstre udpeger Tinne Borch Jacobsen som medlem af Økonomiudvalget i stedet for Thomas Bak med virkning fra 1. marts 2017 og resten af valgperioden.

Beslutning i Byrådet den 31-10-2016

Administrationens indstillinger vedtaget.