Nr.173 - Udtalelse til Statsforvaltningen

Sagsnr.: 16/27786

 
Carsten Wulff (V), Hans Nissen (A), Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Byrådet skal afgive udtalelse til Statsforvaltningen.

Sagsfremstilling og økonomi

Statsforvaltningen har anmodet Byrådet i Fredensborg Kommune om en udtalelse på baggrund af en henvendelse fra en borger om Fredensborg Kommunes behandlingstilbud for misbrugere.


Statsforvaltningens anmodning om udtalelse knytter særlig an til kommunens beslutning om serviceniveauet på området samt, hvorvidt oplysninger afgivet af en voksen borgers far, som ikke var part i sagen, var omfattet af notatpligten.


Statsforvaltningens anmodning har for så vidt relation til en konkret personsag, men af hensyn til ikke at offentliggøre personfølsomme oplysninger, er sagsfremstillingen og forslag til udtalelse anonymiseret ligesom sagens bilag er lukket.


Administrationen skal foreslå Byrådet at afgive følgende udtalelse:”Statsforvaltningen har anmodet Byrådet om en udtalelse med baggrund i en henvendelse til Statsforvaltningen om Fredensborg Kommunes behandlingstilbud for misbrugere.


Den konkrete sag, som ligger til grund for henvendelsen, omtales i udtalelsen alene i anonymiseret form, men Byrådet er gjort bekendt med henvendelsen i et lukket bilag.


Fredensborg Kommunes Byråd kan oplyse, at Byrådet både for så vidt angår behandling af alkoholmisbrug efter sundhedslovens § 141 og behandling af stofmisbrug efter servicelovens § 101, har vedtaget kvalitetsstandarder, der fastlægger serviceniveauet for disse misbrugsbehandlinger.


Det drejer sig således om kvalitetsstandard nr. 34 og 35, som er tilgængelig på kommunens hjemmeside.


Det følger af de nævnte kvalitetsstandarder, at misbrugsbehandling på begge områder kan ske ved ambulant eller dagbehandling og, at døgnbehandling ikke tilbydes i Fredensborg Kommune.

 

Dette vedtagne serviceniveau – som er i overensstemmelse med førnævnte lovbestemmelser – er således det serviceniveau, som borgerne i Fredensborg Kommune kan forvente ved en eventuel visitation til misbrugsbehandling.


I de konkrete sager foretages dog altid i forbindelse med udredning og visitation, en konkret og individuel vurdering af behandlingsbehovet.


I den konkrete bagvedliggende sag valgte borgeren – i samarbejde med sin far – at påbegynde behandling på et døgnbehandlingstilbud uden at være visiteret hertil af Fredensborg Kommune.


De udgifter borgeren har haft i den forbindelse er Fredensborg Kommune således ikke forpligtet til at refundere.


I henvendelsen til Statsforvaltningen – som er indsendt af borgerens far – anføres det, at borgerens far rettede 3 telefoniske henvendelser til Fredensborg Kommune, som der ikke blev gjort notat om af kommunen.


I forhold til om de 3 telefoniske henvendelser var omfattet af notatpligten, skal Fredensborg Kommune bemærke følgende:


Notatpligten – som handler om i visse tilfælde, at gøre notat om oplysninger myndigheden bliver bekendt med - følger af offentlighedslovens § 13, stk. 1 og 2.


Bestemmelsens stk. 1 kan betegnes som hovedbestemmelsen, hvor notatpligten indtræder, hvis myndigheden skal træffe afgørelse i den pågældende sag, som oplysningerne vedrører, hvis der er tale om oplysninger vedrørende sagens faktiske grundlag, hvis de pågældende oplysninger er af betydning for sagens afgørelse, og hvis oplysningerne ikke i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.


Bestemmelsens stk. 2 handler om, at en myndighed i afgørelsessager i visse tilfælde skal gøre notat om væsentlige sagsekspeditionsskridt.


Ved siden § 13, stk. 1 og 2 gælder en ulovbestemt forvaltningsretlig grundsætning om, at der også i andet end afgørelsessager skal gøres notat om væsentlige sagsekspeditionsskridt, såfremt de pågældende oplysninger ikke fremgår af sagens dokumenter.


Endelig følger det af god forvaltningsskik, at der – uden for førnævnte tilfælde – bør tages notat af visse sagsekspeditionsskridt.


Det er Fredensborg Kommunes opfattelse, at de telefoniske henvendelser i den konkrete sag var omfattet af notatpligten - som minimum efter princippet om god forvaltningsskik – hvorfor kommunen skulle have gjort notat om de telefoniske henvendelser og de med dem modtagne oplysninger.


Den konkret manglende efterlevelse af notatpligten har i den konkrete sag givetvis beroet på en usikkerhed om omfanget af notatpligten, idet sagen på tidspunktet for henvendelserne var lukket grundet manglende kontakt fra borgerens side. Hertil kommer, at de telefoniske henvendelser kom fra borgerens far uden at der på henvendelsestidspunktet var etableret en gyldig partsrepræsentation, samt at misbrugsbehandlingssager grundlæggende er kendetegnet ved at starte op ved misbrugerens egen personlige henvendelse.


Da den notatpligt, som følger af god forvaltningsskik, bygger på at skabe et tillidsforhold mellem borger og forvaltning og dette bl.a. sker ved, at forvaltningen sikrer sig bevis og dermed undgår tvivl om, hvad der er foregået og sagt i en foreliggende sag, er det Fredensborg Kommunes opfattelse, at der skulle have været gjort notat i den konkrete sag.”

Retsgrundlag

Styrelsesloven, offentlighedsloven og sundhedsloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender forslag til udtalelse til Statsforvaltningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-10-2016

Økonomiudvalget anmoder om, at udtalelsen til Statsforvaltningen og proces for udmøntningen af kvalitetsstandarden drøftes i Social- og Seniorudvalget. Administrationen anmodes om at søge om udsættelse i tilsynet.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-11-2016

Administrationens indstilling anbefales Byrådet med følgende ændringer:


I afsnit 5 i udtalelsen tilføjes ”som udgangspunkt”, således at teksten bliver: ”at døgnbehandling som udgangspunkt ikke tilbydes i Fredensborg Kommune”.


Afsnit 6: sætningen ” som er i overensstemmelse med førnævnte lovbestemmelse” tages ud


Afsnit 7: Det tilføjes: ”Kommunen har også efter vedtagelsen af de nuværende kvalitetsstandarder visiteret til døgnbehandling i særlige tilfælde efter konkret individuel vurdering.


Udvalget indstiller endvidere, at det i de to kvalitetstandarder præciseres, at der altid er tale om en konkret, individuel vurdering. Denne præcisering fremhæves endvidere i svaret til Statsforvaltningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 21-11-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag