Nr.170 - Et område ved Teglgårdsvej i Humlebæk - Forslag til tillæg til Lokalplan H31 samt Kommuneplantillæg

Sagsnr.: 16/27870

 
Carsten Wulff (V), Hans Nissen (A), Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Offentlig fremlæggelse af forslag til tillæg 1 til Lokalplan H31 for et område ved Teglgårdsvej i Humlebæk samt tillæg 15 Til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har modtaget henvendelse fra grundejeren af Teglgårdsvej 827 i Humlebæk, matr.nr. 8b Øverste Torp By, Humlebæk omkring opførelse af ny boligbebyggelse i området på de ikke-udnyttede byggefelter fastlagt i den gældende Lokalplan H31 for området.

Ønsket er at opføre en bebyggelse, som svarer til den eksisterende boligbebyggelse i området. Det vil sige en etageboligbebyggelse i 2 etager med en maksimal bebyggelsesprocent på 35. Desuden har grundejeren forespurgt til muligheden for at opføre en ny blok indenfor byggefeltet af den i lokalplanen udpegede bevaringsværdige gårdbygning, der er nedbrændt for flere år siden.Plangrundlag

Området er reguleret af Lokalplan H31 for et område ved Teglgårdsvej i Humlebæk. Lokalplanen blev vedtaget i 2002. 


Lokalplanens § 2 fastlægger blandt andet, at lokalplanen har til formål at give mulighed for, at der kan opføres tæt-lav boligbyggeri i området. Vedrørende områdets anvendelse fastlægger lokalplanen jf. § 3.1, at området kun må anvendes til tæt-lav boligbebyggelse. De bebyggelsesregulerende bestemmelser (§ 4.1) fastlægger en bebyggelsesprocent på 35 for den enkelte ejendom, og at bebyggelse ikke må opføres i mere end 2 etager. Samtidig fastlægges det, at bebyggelse skal opføres indenfor de fastlagte byggefelter på planbilag 2.


I Kommuneplan 2013 er området omfattet HB 27, som udlægger området til tæt lav boligbebyggelse.

Den eksisterende bebyggelse i området

Den 21. juni 2005 blev der givet byggetilladelse til opførelse af en boligbebyggelse i 2 etager indeholdende 52 almene boliger samt tilhørende skure for renovation, cykler, teknik og depoter.


Bebyggelsen er imidlertid ikke i fuld overensstemmelse med lokalplanens formål (§ 2) samt lokalplanens anvendelsesbestemmelse (§ 3.1), da bebyggelsen er opført med vandret lejlighedsskel. En bebyggelse med vandret lejlighedsskel er jf. bygningsreglementet 2015 stk. 2.2.1 defineret som en etageboligbebyggelse og ikke en tæt-lav boligbebyggelse, der er defineret ved lodret boligskel.


Bebyggelsens skure er desuden beliggende udenfor de i lokalplanen angivne byggefelter.


Den 30. september 2013 nedbrændte den i lokalplanen udpegede bevaringsværdige gårdbebyggelse. Bygningen Teglgårdsvej 827 fremstod som en gård med stråtag og hvidkalkede facader. Gården bidrog med sin fremtræden til, at fortælle historien om området og tilførte herved området en identitet. Dette var årsagen til, at den i lokalplanen var udpeget som bevaringsværdig.


Administrationens vurdering

Grundejeren af Teglgårdsvej 827, matr. nr. 8b Øverste Torp By, Humlebæk har erhvervet ejendommen på baggrund af en forventning om at kunne opføre en bebyggelse tilsvarende den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet.


Det er administrationens vurdering, at den eksisterende bebyggelse i området er velfungerende, og at bebyggelsen er harmonisk indpasset i forhold til de omkringliggende boligbebyggelser. En ny boligbebyggelse i området, som opføres i overensstemmelse med de udlagte byggefelter og tilsvarende den eksisterende boligbebyggelse, vil bidrage til en harmonisk afrunding af lokalplanområdet.


Det vurderes samtidig hensigtsmæssigt at tillade, at der i stedet for gårdbebyggelsen kan opføres en boligblok tilsvarende de øvrige boligblokke i lokalplanområdet.


Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan H31 for et område ved Teglgårdsvej i Humlebæk samt forslag til Tillæg til Kommuneplan 2013

På baggrund af ovenstående vurdering har administrationen udarbejdet forslag til tillæg 1 til Lokalplan H31 for et område ved Teglgårdsvej i Humlebæk samt tillæg 15 til Kommuneplan 2013.


Lokalplantillægget er et supplement til Lokalplan H31 og erstatter enkelte bestemmelser i lokalplanen med henblik på at muliggøre boligbebyggelse i 2 etager, samt at sikre, at der kan opføres ny bebyggelse som erstatning for den nedbrændte gård. Desuden sikrer lokalplantillægget, at ny bebyggelse opføres i harmoni med den eksisterende boligbebyggelse i området, og fastlægger blandt andet bestemmelser om, at tage skal udføres som sadeltage i ikke reflekterende tagmaterialer.


Lokalplan H31 er udarbejdet i 2002, hvorfor der yderligere er behov for enkelte justeringer, således at lokalplantillægget lever op til gældende lovgivning og nutidige krav til vej og parkeringsanlæg.


Størstedelen af bestemmelserne i Lokalplan H31 vil således fortsat være gældende efter vedtagelsen af forslag til lokalplantillæg.


Forslag til Kommuneplantillæg 15 til Kommuneplan 2013 ændrer anvendelsen i rammeområde HB 27 fra tæt lav boligområde til blandet boligområde. De øvrige bestemmelser vedr. bebyggelsesprocent (35% for den enkelte ejendom), max højde (2 etager) samt øvrige forhold fastholdes.


Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af forslaget til lokalplantillæg efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence


Den administrative indstilling anbefales.

Kommunikation

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan H31 for et område ved Teglgårdsvej i Humlebæk samt Tillæg 15 til Kommuneplan 2013 sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Indstilling

Byrådet.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-11-2016


Den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Anbefaler Plan-, Miljø, og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 21-11-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.