Nr.169 - Anlægsprojekt - dige nord for Nivå Havn

Sagsnr.: 14/4523

 
Carsten Wulff (V), Hans Nissen (A), Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Der skal etableres dige mellem Nivå Havn og søen nord for, som sikring mod oversvømmelse via Nivå Havn. Udvalget skal beslutte, hvilken løsning der skal vælges ifm. udførelsen af anlægget. Udvalget skal ligeledes beslutte, hvorledes det manglende budget skal finansieres.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede den 25. april 2016, at dige mellem Nivå Havn og søen nord for skal sikres, så risikoen for oversvømmelse via Nivå Havn mindskes. Byrådet besluttede endvidere, at diget finansieres af anlægsreserven i henholdsvis 2016 og 2017.


Det blev besluttet at hæve diget, da det ville betyde det mindst visuelle indgreb set i forhold til i dag. En alternativ løsning med en spunsvæg på det eksisterende dige og med opfyldning med jord bag spunsvæggen ud mod den nordlige sø skulle prioriteres, hvis den ønskede løsning ikke var teknisk mulig.


Der er på baggrund af beslutningen foretaget geotekniske undersøgelse og lavet tre forslag til løsning. Løsning et, hvor diget hæves til kote 2. Løsning to og tre omhandler en spunsvæg i henholdsvis fyrretræ eller azobetræ. Forskellen på de to sidste løsninger handler udover etableringsomkostning om de efterfølgende driftsudgifter og anlæggets levetid.


 

Sikringsniveau

Ifølge beregninger omkring vandstandsstigning, landhævning og hydrauliske modeller, er det nye dige dimensioneret til at kunne modstå en 50 års hændelse.

 

Møde med interessenter

På møde den 20. maj 2016 blev driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark orienteret om Byrådets beslutning.


Den 25. august 2016 blev der afholdt et møde på Nivå Havn med deltagelse af driftsbestyrelse for Nivå Havn og Strandpark, Grundejerforeningen Laveskov Villaby, andre berørte naboer og interessenter, repræsentanter fra Fredensborg Kommunes administration og Plan-, Miljø- og Klimaudvalg, samt kommunens rådgiver fra Niras.


På mødet præsenterede rådgiveren fra Niras de tekniske detaljer ved digekonstruktionen. Efter mødet var der besigtigelse af diget hvor højden af det kommende dige var markeret.


De fremmødte anbefalede en løsning med en spunsvæg. Det er en mere synlig tekniske løsning, men fordelen er, at den nordlige sø kun i ringe grad vil blive berørt af anlægget. Der vil blive mindre indsigt til ejendommene i Lave Skov Villaby og det er endvidere den billigste løsning. Det blev foreslået, at der benyttes genbrugsplast i stedet for træ til spunsvæggen. Genbrugsplast har den fordel, at der er lang levetid set i forhold til fyrretræ, og det skal ikke vedligeholdes i samme grad, det har dog et andet visuelt udtryk. Genbrugsplast benyttes ved flere havne i dag.


Økonomi

Der er udført et anlægsoverslag, der viser, at alle løsninger er dyrere end det budget på 1,594 mio kr. der er afsat til projektet. Årsagen er blandt andet at prisen på stenmaterialer er steget i forhold til tidligere beregninger.


I skemaet nedenfor er angivet anlægsoverslag for tre forskellige løsninger, og afvigelserne i forhold til det afsatte budget. Der er forud for anlægsoverslaget udført geotekniske undersøgelser, skitseprojekt samt visualiseringer for kr. 172.300. Dette ligger udenfor de anførte anlægsoverslag.


Løsning 1 er den løsning, der blev valgt i april 2016. Denne løsning er kr. 525.300 dyrere end det afsatte budget. Det er en robust løsning, der har et minimum af driftsomkostninger. Denne løsning vil kræve anlæg inde i den nordlige sø.


Den alternative løsning med en spunsvæg udført i fyr har en levetid på 15-30 år. Løsningen er kr. 367.300 dyrere end det afsatte budget. Det er den løsning der har størst løbende driftsomkostninger til vedligeholdelse af spunsvæggen og korteste levetid. Løsningen vil ikke kræve anlæg inde i den nordlige sø.


Den alternative løsning med en spunsvæg udført i azobetræ, har en levetid på 50-100 år. Løsningen er kr. 563.300 dyrere end det afsatte budget. Driftsomkostninger til vedligeholdelse af spunsvæggen er minimale set i forhold til fyrretræ. Der vil heller ikke med denne løsning ske anlæg i den nordlige sø.


 

Administrationens vurdering

Nivå Havn er et aktiv for Fredensborg Kommune, og området benyttes af mange borger og gæster udefra i løbet af året. Diget med spunsvæggen vil være synligt fra hele havnen, og det er derfor administrationens anbefaling, at der vælges en løsning der holder i mange år uden de store driftsomkostninger. Desuden anbefales det at tage hensyn til digets visuelle udtryk herunder en løsning som ældes med en smuk patina.


På baggrund af mødet på Nivå Havn den 25. august 2016 og anlægsoverslaget anbefaler administrationen, at diget forstærkes med en spunsvæg udført i azobetræ og med opfyld mod nord.


Såfremt der findes den nødvendige finansiering vil Kystdirektoratet blive ansøgt om tilladelse til projektet. Kystdirektoratet har givet tilsagn om, at det er nødvendigt at hæve diget for at sikre området mod oversvømmelse og det forventes derfor, at der kan opnås tilladelse. Kystdirektoratets sagsbehandlingstider kendes ikke, men det forventes at anlægsarbejde kan udføres i 2017. En del af den eksisterende anlægsbevilling i 2016 anbefales derfor ved kommende budgetrevision flyttet til 2017.

Bevilling

Der skal tages stilling til hvordan den budgetmæssige udfordring løses.


Udvalget bedes pege på finansiering af den resterende udfordring på 300.000 kr. til 496.000 kr. afhængig af den valgte løsning.

Retsgrundlag

Lov om kystbeskyttelse.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Bedre tilgængelighed for offentligheden til de fredede arealer.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler løsning og peger på mulig finansiering over for Økonomiudvalget.

Kommunikation

De berørte parter i sagen bliver informeret om udvalgets beslutning.

Indstilling

  1. At diget ved Nivå havn forstærkes med en spunsvæg i Azobetræ med en levetid på 50-100 år og med opfyld mod nord.

  1. At der tages stilling til den manglende finansiering afhængig af den valgte løsning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-11-2016


  1. At diget ved Nivå havn forstærkes med en spunsvæg i Azobetræ med en levetid på 50-100 år og med opfyld mod nord.
  2. At den manglende finansiering kr. 496.000 findes ved anvendelse af uforbrugte midler på kr. 157.000 til kystsikring ved Øresundskysten og restfinansiering kr. 339.000 overgår til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.

Bevillingen gives i 2017 og  finansieres af anlægsreserven.

Beslutning i Byrådet den 21-11-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.