Nr.168 - Aftale om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Sagsnr.: 16/30761

 
Carsten Wulff (V), Hans Nissen (A), Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Orientering om KL og regeringens aftale om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fra økonomiaftalen 2017 for budget 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Regeringen og KL er med aftale om kommunernes økonomi for 2017 blevet enige om et moderniserings- og effektiviseringsprogram på årligt 1 mia. kr. i en fireårig periode. Kommunerne råder over halvdelen, mens den anden halvdel prioriteres bredt i den offentlige sektor. For Fredensborg Kommune svarer det til, at der hvert år skal moderniseres og effektiviseres for 6,7 mio. kr., hvoraf de 3,35 mio. kr. er en reel reduktion af kommunens budget, som skal gå ”til prioritering bredt i den offentlige sektor”, mens de resterende  3,35 mio. kr. bliver i kommunen.

 

Regeringen og KL har med udgangen af oktober 2016 aftalt nærmere, hvordan moderniserings- og effektiviseringsprogrammet konkret skal udmøntes. Den fremsendte aftale beskriver de overordnede mål og hensigter med programmet og som er gengivet nedenfor.

 

Formålet med programmet er at understøtte kommunerne i det videre arbejde med modernisering og effektivisering, så velfærden fortsat fornyes og tilpasses i takt med udviklingen i samfundet.

 

Velfærdsområdernes udvikling er et fælles anliggende mellem stat og kommuner, idet samarbejdets bærende princip er mål- og rammestyring. Der er enighed mellem regeringen og KL om, at det afgørende for aftalen, at der er et gensidigt ansvar for og lokale frihedsgrader til at realisere effektiviseringspotentialer. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet vil indeholde både forslag til forbedring af statens regulering samt understøtte en effektiv opgaveløsning i kommunerne bl.a. ved at fjerne unødigt bureaukrati og registreringer. Programmet skal ses i sammenhæng med at regeringen i 2017 fremlægger et arbejdsprogram for at forny den offentlige sektor.

 

Der er enighed om at programmet skal give muligheder for, at den enkelte kommune på bedste vis kan understøttes i en fortsat effektivisering uanset tidligere indsatsområder. Programmet skal medføre, at der hvert år laves et bruttokatalog med forslag til effektiviseringer, der giver mulighed for at opnå målet om effektiviseringer på 1 mia. kr.

 

Initiativerne i moderniserings og effektiviseringsarbejdet ligger i god forlængelse af det fokus, som vi har haft i Fredensborg de senere år. Alene fra det seneste budgetforlig kan f.eks. nævnes oprettelsen af en ”contract management” funktion og ansættelse af controller i indkøbsafdelingen og investeringen i anvendelse af data til udvikling af opgaveløsningen ”internet of things”, jf. tema 1 og 3 nedenfor. Kommunens frikommuneforsøg er eksempel på tiltag under tema 5. Moderniseringsprogrammet skal derfor ikke ses som en ny større satsning, men som et af flere midler til at fastholde og udvikle det eksisterende fokus og samtidig give mulighed for en mere systematiseret opsamling på erfaringer udefra.

 

I økonomiaftalen i juni 2016 blev det aftalt, at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet indeholder fem temaer, som bredt dækker dagsordenen:

 

  1. Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse

Kommunerne har i de senere år effektiviseret via indkøbsfællesskaber og fælles rammeaftaler. Der ses fortsat et potentiale ved yderligere at effektivisere det offentliges indkøb i både kommuner, regioner og stat. Ved etablering af et indkøbsstrategisk samarbejde mellem regering, KL og Danske Regioner skal gevinster ved fælles offentlige løsninger afdækkes.

 

  1. Bedre ressourceudnyttelse og styring

Staten og kommunerne vil samarbejde om at skabe bedre betingelser for at kommunerne kan styre og prioritere effektivt. Regeringen og KL er enige om at fokusere på:

- Udfordringer og styringsmuligheder indenfor eksisterende lovgivningsmæssige rammer på det specialiserede område.

- Styrket koordination af indsatserne for borgere og familier med komplekse behov.

- Tværgående analyse af forskellige typer af statslige tilsyn med kommunale aktiviteter.

- Udviklingen i de ældres sundhedstilstand, herunder i forhold til behov for pleje mv.

 

  1. Digitalisering

Der er med den fælles offentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020, igangsat en række initiativer så at den offentlige sektor udnytter nye teknologiske muligheder. Det skal bl.a. ske via øget brug, deling og genbrug af data, automatisering af sagsgange, effektiv service gennem bedre brugervenlighed og større sammenhæng samt bedre organisering.

Der er enighed om i de kommende år at fokusere på bl.a. mere sammenhængende løsninger, enkle regler og større fleksibilitet samt hurtigere og mere fleksibel sagsbehandling.

  1. Regelforenkling og afbureaukratisering

For at identificere regler, der står i vejen for en mere effektiv opgaveløsning i kommunerne, er igangsat en række initiativer. Der er fokus på at understøtte en løbende udvikling af nye måder at løse de kommunale opgaver på.

Regeringen og KL er enige om i de kommende år at sætte fokus på:

- Sammenhængende og effektive indsatser.

- Enkle regler og større fleksibilitet – herunder regelforenklingsforslag fra det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram, frikommuneforsøg, revision af lov om aktiv beskæftigelsesindsats og regelforenkling på almenboligområdet.

- Hurtigere og mere smidig sagsbehandling.

  1. Effektiv drift gennem nye organiseringer og samarbejdsformer

Den tidligere fokus på nye organiseringer og samarbejdsmodeller fortsættes for at effektivisere driften. Der er enighed om at der i de kommende år bl.a. vil være fokus på tiltagene:

- Understøtte tværgående samarbejdsformer

- Administrative støttefunktioner (bl.a. ejendomsadministration, løn- og regnskabsadministration)

- Samarbejder om tekniske driftsområder (vejvedligehold mv.)

 

Med programmets fireårige horisont er der mulighed for at igangsætte både kortsigtede initiativer og udvikle initiativer med et længere sigte. Fælles for tiltagene er at de skal pege på konkrete løsninger, der gør det muligt for kommunerne bredt set at realisere tiltagene:

-Programmet skal tage afsæt i praksis i kommunerne, herunder oplevelser af regelbarrierer og styringsudfordringer samt eksempler på bedste praksis fra både kommuner, andre dele af det offentlige og det private.

- Moderniserings- og effektiviseringsgevinster bundet op på konkrete tiltag vurderes så vidt muligt for kommunerne under ét.

-Fokus vil ligge på et bredt udbud af redskaber til at modernisere og effektivisere bl.a. regler, procesbindinger, styringsudfordringer og barrierer, organisering og skalafordele, arbejdstilrettelæggelse, kapacitetsudnyttelse samt teknologi og digitalisering.

 

Konkrete tiltag for 2018 drøftes i forbindelse med økonomiaftalerne for 2018, ligesom potentialer, implementering og opfølgning vil blive drøftet. Eventuelle justeringer af strategien for programmet samt nye indsatsområder vil også blive drøftet i den forbindelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 21-11-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.