Nr.166 - Forespørgsel om byggeri af almene boliger på Bendiktevej 32

Sagsnr.: 16/30688

 
Carsten Wulff (V), Hans Nissen (A), Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Principiel stillingtagen til opførsel af almene boliger med kommunal medfinansiering på adressen Benediktevej 20B og 32, der tidligere har huset Superbrugsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen har modtaget en henvendelse fra det almene boligselskab Lejerbo, der er interesseret i at erhverve, ejendommene Benediktevej 30B (parkeringsarealet) og 32 (det tidligere supermarked), der i dag er ejet af Fredensborg Brugsforening.Lejerbo ønsker på grunden at opføre almene boliger.


Lejerbo oplyser, at minimumssalgsprisen for ejendommene i deres nuværende stand andrager ca. 7 mio. kr., og at der kan bygges 2.155 etagemetre, eller ca. 27 boliger på stedet.


Lejerbo har ikke taget stilling til, om det i givet fald skal være seniorboliger eller almene familieboliger, der skal opføres, men oplyser, at begge muligheder er til stede.


Lejerbo mener, man kan få et projekt til at hænge økonomisk sammen, forudsat kommunen er indstillet på at medfinansiere projektet med kommunalt grundkapitallån på ca. 5 mio. kr. samt garantistillelse for den del af en realkreditbelåning, der ikke har sikkerhed i de første 60 % af ejendommens værdi.


Da Lejerbos projekt således forudsætter kommunal medfinansiering, har Lejerbo anmodet om kommunens principielle stillingtagen hertil, inden Lejerbo går videre med købsforhandlinger og projektudarbejdelseByudviklingsmæssige perspektiver
Den tidligere Brugsbygning har stået tom de seneste ca. 10 år siden SuperBrugsen åbnede på Humlebækvej. Bygningen og de omgivende arealer fremstår i tiltagende forfald og medvirker til et negativt Indtryk af Fredensborg by for de mange borgere og besøgende, der passerer forbi på Benediktevej. Realisering af et projekt på ejendommen vil mærkbart forbedre det samlede indtryk af Asminderød-området og sammen med boligprojektet på den tidligere Asminderød Skole grund bidrage positivt til indtrykket af en by i udvikling.


Det kan oplyses, at projektet, der lå til grund for lokalplanen fra 2008, gik i stå i forbindelse med finanskrisen, og at administrationen efterfølgende kun en enkelt gang har været i dialog med en potentiel udvikler, der dog opgav projektet.


Lokalplanen fra 2008 (lokalplan F102) muliggør boligbebyggelse på stedet.


.

Bevilling

Bevillingstabel

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

Profit-center

Omkost-ningssted/
PSP-element

2016

2017

2018

2019

I alt, drift

0

0

0

0

I alt, anlæg

0

5.000

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

 

Garantistillelse for realkreditlån til alment byggeri påvirker ikke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. Administrationen anbefaler, at der tages principiel stilling til, om der kan gives Lejerbo positivt tilsagn om medfinansiering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Økonomiudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med et positivt tilsagn efter afstemning:


Imod stemte Liste C, Liste I og Liste V.

Beslutning i Byrådet den 21-11-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:


For: 15 (Benn G. Vestergaard (A), Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Sandra Grenaae (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 10 (Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (I), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Undlader: 1 (Hossein Armandi (D))