Nr.160 - Langstrup Mose

Sagsnr.: 16/32483

 
Carsten Wulff (V), Hans Nissen (A), Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Hanne Berg (F) har med sagsfremstillingen nedenfor indbragt spørgsmålet om kommunens pligt til at håndhæve vilkår i miljøgodkendelsen for skydebanen for Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens pligt til at håndhæve vilkår i miljøgodkendelsen til skydebanerne er utilstrækkelig behandlet.


Hanne Berg, SF, foreslår derfor, at kommunens håndhævelse skal genbehandles på baggrund af en fornyet gennemgang af reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 om ”Tilsyn”. Særligt skal kommunen iagttage kravet om at ”meddele at det ulovlige forhold skal bringes til ophør”.  


Desuden bedes forvaltning eller embedslæge beskrive de sundhedsmæssige gener som naboerne udsættes for ved den fortsatte ulovlige støj, således at dette indgår i kommunens beslutningsgrundlag.


Den fornyede sagsbehandling vil efter SF´s vurdering understøtte beslutningen i PMK og Fritids-og Idrætsudvalgets beslutning i oktober 2016 om ”at igangsætte en proces for nedlukning af Karlebo Flugtskydebane, og at mulighederne for en ny placering undersøges. ”


Der er truffet ny NMK-afgørelse af  7. november 2016  om skydebanerne i Langstrup Mose. Nævnet afviser at behandle klagen, fordi der ikke er klageadgang til den type af afgørelser der er tale om. Nævnet bemærker i sagen, at ..” Fredensborg kommunes afgørelse er truffet i forlængelse af en støjmåling, som viste, at de gældende miljøgodkendelser for skydebanen ikke var overholdt”.


Nævnet henviser desuden til at afgørelsen reelt er en tilsynsafgørelse, og henviser til at et eventuelt forbud vil skulle meddeles i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 69, stk. 1,, hvor der blandt andet står, at : ”I de § 68 nævnte tilfælde skal tilsynsmyndigheden meddele den ansvarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør”.

Kommunens håndhævelsesindsats i sagen er derfor utilstrækkelig.


Fredensborg kommune skal derfor tage beslutningen om tilsynsmyndighedens håndhævelsesindsats, herunder om at meddele at det ulovlige forhold skal bringes til ophør – op til fornyet behandling på baggrund af bemærkningerne i NMK´s netop trufne afgørelse og på baggrund af miljøbeskyttelseslovens regler om pligten til at håndhæve miljøbeskyttelseslovens regler.  

Som bemærket af Natur- og Miljøklagenævnet viser støjmålingen, at miljøgodkendelsen ikke er overholdt. 


Desuden fremgår det af sagsfremstillingen til PMK-møde marts 2016, at  ”Miljøstyrelsen er kun bekendt med Odense-sagen, hvor målinger i forbindelse med klager lægges til grund for en tilsynsmyndigheds afgørelse. Styrelsen henviser til skydebanevejledningerne, som anbefaler beregninger frem for målinger, men det anføres endvidere, at målinger kan være hensigtsmæssige i særlige tilfælde og dermed kan ligge til grund for tilsynsmyndighedens afgørelse.”

Både Natur- og Miljøklagenævn og Miljøstyrelsen åbner således for, at tilsynsmyndighedens afgørelse bruger udførte støjmålinger som grundlag for deres afgørelse. Når nogle byrådsmedlemmer holder fast i, at vi kun skal lægge beregnede støjniveauer til grund for kommunens afgørelse er det i strid med de øverste administrative myndigheders vurdering på området.


Af Miljøstyrelsens hjemmeside om støj fremgår det at: "ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kan støj medføre kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk og forøget risiko for hjerte-karsygdomme".

Når også de sundhedsmæssige konsekvenser bliver beskrevet - udover de natur- og miljømæssige problemer, som hober sig op i Langstrup Mose, og som allerede til dels er beskrevet, så må det efter SF´s vurdering være indlysende, at

kommunen må skride til handling, og fastsætte en kort og rimelig tidsfrist for lukning af Karlebo Flugtskydebane.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At der tages stilling til sagen.

Beslutning i Byrådet den 21-11-2016

Sagen blev taget af.